САЩ и Китай са големите суперсили, но и дестабилизиращ фактор по света

"Галъп": ЕС е най-стабилизиращият фактор, но докога?
127
САЩ и Китай са големите суперсили, но и дестабилизиращ фактор по света
Снимка: Галъп

САЩ и Китай, които са най-големите суперсили сега и се очаква да продължат да бъдат такива през следващото десетилетие, са смятани всъщност по света и за значителни дестабилизиращи фактори в глобален мащаб. Русия също. Но сега буди по-малко страх, докато Китай буди повече. Европейският съюз се приема като най-стабилизиращият фактор, но и се очаква скоро да остане част от световните суперсили.

Това са част от заключенията и хипотезите от новия глобален сондаж на световната Асоциация "Галъп интернешънъл" относно възприятията за световните суперсили и техните политики. Изследването покрива 45 държави по света и повече от 42 000 пълнолетни граждани и е представително за около 2/3 от световното население.

И след десетилетие Китай и САЩ ще запазят своите позиции като водещи световни сили – според мнозинството от световното население, участвало в изследването. Русия също е приемана като световна суперсила що се отнася до близкото бъдеще, но не с такава увереност. Европейският съюз по-скоро няма да играе централна роля в международните отношения - поне не като суперсила - според очакванията на хората. Същото се отнася и за Обединеното кралство. Индия и Япония също не са приемани като бъдещи световни суперсили.

През последните години политическото влияние на Китай печели все по-голямо внимание в световен мащаб. Търговското напрежение между Китай и САЩ от последните няколко години потвърди мястото на Китай като лидер на политическата карта. Най-вероятно това е и причината, поради която хората сега са най-сигурни относно позицията на Китай като суперсила през 2030 г.  Повече от три четвърти от запитаните в западните държави от ЕС и над две трети от тези в Латинска Америка споделят това мнение.

Хората в Индия (може би очаквано) изглеждат най-склонни да отхвърлят възможността Китай да бъде суперсила през 2030 г. Почти половината от респондентите там смятат, че Китай няма да е сред световните властови лидери. Сред регионите и големите нации Индия е също така и единственото място, където делът на несъгласните, че Китай, ще е суперсила е по-голям от дела на съгласните. Но това по-скоро отразява нивото на враждебност, а не рационални възгледи.

Въздържани по този въпрос изглеждат и хората в Азия като цяло, а също и в Русия - с около една трета негативни отговори. И на двете места, все пак, мнозинството клони към съгласие с твърдението, че Китай ще е сред суперсилите (макар в Русия да не са толкова силно убедени).

56% от хората в световен мащаб смятат, че през 2030 г. САЩ ще продължават да бъдат световна суперсила. Хората в Близкия Изток, Източна Азия и в САЩ (очаквано) изглеждат най-уверени в тази перспектива. Респондентите в Русия (също очаквано), Африка и Западна Азия, от друга страна, са най-склонни да не се съгласят, че САЩ ще бъдат суперсила след 10 години.

Двама от всеки петима респонденти в световен мащаб смятат, че Русия ще бъде сред световните суперсили в близкото бъдеще. Повече от една трета не се съгласяват. Значителен е и делът на тези, които не могат да формулират мнение по въпроса.

Хората в Латинска Америка, Близкия Изток и европейските държави, които не са част от ЕС, са по-склонни да вярват в главната роля на Русия в международните отношения. Самите руснаци обаче не са толкова убедени в това, тъй като една трета от тях очаква страната им да е сред главните актьори на световната карта, а 41% са скептични. Сред регионите и големите страни, най-малко уверени в утрешното превъзходство на Русия се оказват именно руснаците, а също и хората в Азия.

Япония ще бъде суперсила през 2030 г. според една трета на световното население. Почти половината от запитаните обаче не се съгласяват. Останалите не могат да преценят. Най-големите дялове на съгласие са регистрирани в Латинска Америка и Близкия Изток. Най-склонни да не се съгласят са хората в Европа, Русия и Азия.

В най-малка степен приемана за суперсила в близкото бъдеще е Индия. 16% от респондентите в световен мащаб казват, че след 10 години страната ще бъде значителен международен фактор. Две трети споделят обратното мнение. Самите граждани на Индия обаче са силно убедени, че страната им ще бъде суперсила през 2030 г. – 79% смятат така.

Мнозинството от хората по света не очаква Обединеното кралство да е суперсила до края на текущото десетилетие. Това мнение е изразено от повече от половината от запитаните респонденти. Една четвърт е по-склонна да приеме, че Обединеното кралство ще бъде сред суперсилите. Останалите не могат да преценят.

Регионалният анализ показва, че гражданите на Европа са сред най-скептичните по отношение на международната роля на Обединеното кралство след 10 години. Хората в Близкия Изток, например, са по-склонни да отдадат по-голяма важност на международното значение на Обединеното кралство. Делът на скептиците обаче е най-висок дори и там.

Според най-значимия дял от хората по света Европейският съюз също няма да бъде сред световните суперсили. Една трета все пак вярва в обратното. По-оптимистични по отношение важността на ЕС на международно нива са хората в Близкия Изток и Латинска Америка. По-скептични изглеждат самите европейци, особено гражданите на западните държави от ЕС. 

Световните суперсили всъщност дестабилизират света. Второстепенните международни фактори са разглеждани като по-скоро стабилизиращи.

Според мнозинството от респондентите по света, САЩ ще продължат да бъдат световна суперсила, но в същото време Щатите са приемани като най-дестабилизиращата сила. Повече от половината от запитаните смятат така. Една трета споделя обратното мнение. Останалите не могат да отговорят.

Хората в Близкия Изток и Русия разглеждат политиките на САЩ като предимно дестабилизиращи. Гражданите на Европа (особено тези от западната част на ЕС), Западна Азия и Латинска Америка също. Политиките на Щатите се приемат за стабилизиращи най-вече в Индия и (не толкова изразено) в Източна Азия.

Нагласите към политиките на САЩ остават непроменени през последните няколко години – през 2018 и 2019 дяловете, на тези, които приемат Щатите за стабилизиращ фактор на международната сцена (28% през 2018 г. и 31% през 2019 г.) и дестабилизиращ (56% през 2018 г. и 54% през 2019 г.) са на практика същите като тези през настоящата вълна на изследване.

Новата администрация в САЩ може да донесе промяна в глобалната картина. Следващите вълни на изследване ще потвърдят или отхвърлят тази хипотеза.

Повечето хора по света смятат, че политиките на Русия също са дестабилизиращи. Структурата на позитивните и негативните отговори е близка до регистрираното за САЩ. Около половината от отговорите описват Русия като дестабилизираща световна сила. Една трета е на противоположното мнение, а една пета от запитаните не може да даде конкретен отговор. Индия е сред големите нации и региони в световен мащаб, където хората са в най-голяма степен уверени в стабилизиращата роля на Русия. Гражданите на Русия също приемат политиките на държавата си като по-скоро стабилизиращи, макар и с по-малко увереност.

Като цяло, възприятията по отношение на Китай в световен мащаб са идентични с тези за САЩ и Русия - около половината от участвалите в изследването оценяват политиките на страната като по-скоро дестабилизиращи, една трета вижда Китай като по-скоро стабилизиращ фактор в международен мащаб, а една пета са затрудняващите се да отговорят. Все пак, изглежда, че известно притеснение по отношение на политиките на Китай показва признаци на потенциален растеж – това ще бъде проверено при следващите вълни на изследване.

Политиките на Китай са приемани като по-скоро стабилизиращи в Западна Азия и Африка. Най-уверени в противоположното мнение са жителите на Европейският съюз, Близкия Изток, а също и Индия и Източна Азия.

Макар че не се очаква да запази позицията си като световна суперсила през следващите десет години, Европейският съюз към момента е единствената световна суперсила, чиито политики са оценени като по-скоро стабилизиращи – най-високият дял от отговорите в световен мащаб е в полза на това мнение. Двама от всеки петима запитани смятат, че Съюзът стабилизира света, една трета твърдят, че политиките му са дестабилизиращи, а една четвърт не може да даде конкретен отговор.

В глобален мащаб най-вече европейците приемат Съюза за стабилизираща сила, но също и жителите на Латинска Америка и Източна Азия. Според значителен дял от гражданите в Близкия Изток и Русия обаче, ЕС е по-скоро дестабилизираща суперсила.

Резултатите от изследването в България също отреждат водеща роля в световната политика на САЩ, Китай и Русия. Съществени разминавания между възприятията у нас и обобщените нагласи в света има по отношение подредбата на трите световни сили. Руската федерация се приема като лидер от обществото у нас. Китай и САЩ също ще са сред световните суперсили през 2030 г., според мнозинството у нас, но заемат хипотетичните „втора“ и „трета“ позиция според общественото мнение.

Българите не очакват Европейският съюз да е основен фактор в международната политика след 10 години, но приемат Съюза в най-голяма степен за стабилизатор на международната политическа сцена. Индия и Япония са по-скоро далеч от общественото внимание у нас. Обединеното кралство губи своето значение като световен фактор според българите.

Кои ще са суперсилите след десетина години? По отношение на САЩ, 46% от българите смятат, че тази страна ще бъде суперсила и след десетилетие. 23% са скептични, а една трета не могат да преценят.

По отношение на Китай структурата на отговорите у нас е сходна – макар, че изглежда, че очакването Китай да е суперсила след десетина години е малко по-сигурно – една втора смятат така;  малко под една пета по-скоро не вярват. Отново една трета не могат да преценят.

Нашето общество е най-убедено в първостепенната роля на Русия в световната политика, що се отнася до близкото бъдеще. 58% са уверени в нея. Скептиците са 14% от всички запитани у нас. И по този въпрос колебаещите се са близо една трета. Подобна структура на нагласите отдавна не е изненада за България.

27% у нас смятат, че Япония ще бъде сред световните суперсили в края на десетилетието. Една трета са на обратното мнение. Значителен е делът на тези, които не могат да преценят – 40% от всички участвали в изследването у нас. Това са и най-високите стойности на този отговор, регистриран сред всички участвали държави.

И у нас, както и по света, обществото не очаква Индия скоро да бъде сред полюсите на световната политика. Повече от една втора  смятат така. 12% все пак очакват Индия да е суперсила. Една трета у нас не могат да преценят.

Обединеното кралство също няма да е водещ международен фактор към 2030 г., според мнозинството от българите. 18% обаче очакват, че Лондон ще има водеща роля в международната политика. Отново една трета не могат да преценят.

Що се отнася до нагласите към лидерството на ЕС, изглежда, че у нас мненията са разделени. Най-висок е делът на тези, които очакват Съюзът да е суперсила - 39%. По-нисък (но с малко) е делът на тези, които се съмняват във водещата роля на ЕС - 32%. 29% пък не могат да преценят.

Кои са стабилизиращите политики? Според 55% от Българите политиките на САЩ, например, дестабилизират света. 19% смятат, че САЩ са по-скоро стабилизиращ фактор. Останалите не могат да преценят.

Русия, макар и да е приемана като първа световна суперсила у нас, не е считана за стабилизиращ фактор със същата убеденост. Макар и да не е така силно изразено, обаче мнозинството у нас смята, че политиките на Русия по-скоро стабилизират света (42%). Една четвърт не са съгласни, а една трета не могат да преценят.

Политиките на Китай по-скоро още е чужд на българите. Близо половината от запитаните у нас (45%) не могат да преценят дали политиките на световната суперсила стабилизират или дестабилизират света. Отговорилите "не мога да преценя" у нас са и най-високият дял сред всички изследвани държави по света. Все пак, обществото ни, както и по-голямата част от световното населени, клони към опцията "дестабилизира" (35% у нас отговарят така). Останалите 19% виждат по-скоро стабилизиращ потенциал в международните политики на Китай.

Макар и да не е напълно уверено в ролята на ЕС като суперсила след 10 години, обществото ни, също като много други хора по света, вижда ЕС като най-стабилизиращия фактор в международната политика към момента - 55% от българите отговарят така. За 19% политиките на Съюза са дестабилизиращи. 26% не могат да преценят.

Прави впечатление, че на всички въпроси делът на българите, които не могат да преценят и да дадат конкретен отговор, е значителен, което говори и за високите нива на незапознатост по тези теми.


Изследването е част от изследователската програма "В края на годината" на "Галъп интернешънъл" - ежегодна традиция по инициатива и дизайн на председателя на Асоциацията д-р Джордж Галъп от 1977 г. Изследването се провежда всяка година. Общо 42,598 души са интервюирани в 45 страни в целия свят. За всяка държава, в периода октомври-декември 2020 г., са интервюирани представителна извадка респонденти по метода „лице в лице“, по телефона или онлайн. Статистическата грешка в изследването е в диапазон ±3-5% при доверителен интервал 95%.


127
Още от ЕС
Година след първия локдаун: Как се промени Италия?
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
110
4
 
3
 
! Отговори
Rусия=Психиатрия преди 2 дни
Напоследък започнах да преосмислям мнението си за руснаците като цяло. Нещата не са черни и бели. Младото поколение действително искат демократична промяна и демилитаризация на обществото им за което им симпатизирам. Затова отсега нантатък когато критикувам руснаците имайте предвид това се отнася само за почитателите за гражданите на Руската Федерация които се кланят на Сталин и кремълскоДжудже.
109
3
 
5
 
! Отговори
ЦРУ преди 2 дни
АБЕ каква РАША бееееееее ??????????.....( нигерия със сняг и бомби ) !!! ....БВП на Раша е= 1.6 хил. мил . долара .....а на ЩАТ КАЛИФОРНИЯ е = 3.3 хил. мил долара ........а на щат Тексас = 2.2 хил. мил долара ....а на щат Ню Йорк = 1.9 хил. мил. долара !!!
108
4
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 2 дни
Големите империи винаги са били голямо зло за човечеството. Докато малки страни следват един или друг голям брат, ще страдат. Нито от САЩ, нито от Китай, нито от Русия даже ще видим нещо хубаво. Ама хората не се усещат и половината се кланят на САЩ, другата на комунистите.
107
1
 
1
 
! Отговори
Христо Христов преди 2 дни
"Политиките на Щатите се приемат за стабилизиращи най-вече в Индия..." - което показва "арийския" произход на евроатлантиците.

Знам, че го потретвам, ама истината по-горе си ме кефи.
106
2
 
7
 
! Отговори
Ален преди 2 дни
Китай никога не са искали да бъдат световна сила
Да правят миротворни войни по цял свят
Гледат само и единствено Китай и си правият каквото си искат без да се съобразяват със никого
105
13
 
6
 
! Отговори
РУСИЯ -СУПЕР-СИЛА! преди 2 дни
Каква супер-сила може да бъде примитивна Рус като има военен бюджет за тази година 48 милиарда долари, а в същото време военният бюджет на Пентагона е 740 милиарда долари, от които 13 милиарда и 100 милиона са за на Американските космическа сили /USSF/. А тази нова бойна структура има вече 77 бойни безпилотни космически совалки /Х-37В/, които ще атакуват враговете на Свободния свят от космоса. Велики са и мечтите тук на троловете...
104
5
 
4
 
! Отговори
пияница мистик преди 2 дни
До 113

А ти кой си, дрогарю Анонимен, че да кажеш кой, кога и къде? Ахахахахаха, смешKO
103
3
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 2 дни
Лелеееее, Пияница мистик цепи мрака. Спри се бе човек, пий си хапчетата и остави на мира коментарите
102
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 3 дни
А Северна Македония!!!
101
13
 
6
 
! Отговори
пияница мистик преди 3 дни
До Зозо

САЩ фалира, истинската валута за SWIFT разплащанията са рубли. Банани няма, има само бедни, каращи Москвич и Лада. Социализма е супер с режим на тока 3:1
Бършеш си задниka с вестник "Работническо дело", че ***-папир няма братче. Секцията в панелката като на съседа, да не си завиждат, в "Златен век" живеят само крадци, а не отрудени хорица, среднисти :)))
100
9
 
7
 
! Отговори
Зозо преди 3 дни
Хахахааааа, очаквам робите на Путин сега да кажат кога ще е фалита на САЩ, разпадането на ЕС и НАТО, новата Волга кога :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
99
5
 
6
 
! Отговори
пияница мистик преди 3 дни
До 111

Хвани си рейса от селото и идвай да ми забиеш 2 шамара :))) Живея на 5-те кюшета в София. Като пристигнеш, пиши. Ще те чакам до баня "Мадара", градинката
98
2
 
3
 
! Отговори
до радио Ереван преди 3 дни
Ааааааа, има, има, пияници мастити.
97
8
 
2
 
! Отговори
111 преди 3 дни
Да. Обикновено такъв спор на маса го приключвам с два шамара и отсрещния си мълчи до края на вечерта ,но не си и тръгва докато не му позволя!
96
6
 
5
 
! Отговори
пияница мистик преди 3 дни
До 109 - Неграмотния

Слагай кавички когато употребяваш неграмотно написана дума като "плюМка"!
Така грамотните като ни четат ще видят разликата от мен до теб и ще се припознаят :)))) Дали са от ***-пyтинопитеци като теб или пишат на западняшки интернет, измислен в САЩ
95
2
 
4
 
! Отговори
Радио Ереван преди 3 дни
Няма нищо по-вредно от анонимни безделници.
94
4
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 3 дни
Плюмка - харесва ми как звучи и идеално ти приляга! Не ми се обяснявай къде се слага запетая!
93
8
 
5
 
! Отговори
пияница мистик преди 3 дни
До 107

Пише се "плюнка", другарю неграмотник :)))
След думата се поставя запетая, след това интервал!
"Глупостта" си я написал правилно, забележително даже, може би защото така те определят всички около теб :))) И се ограмоти, преди да критикуваш на тема "Грамотност"
92
3
 
5
 
! Отговори
До 106 преди 3 дни
До 106 пиявица мистик

Ти си от тези дето в даскалото ги ошамарвахме по три пъти на ден от началното до колежа и след това!
Плюмка! Отломка! ***!
Несретник , изживяващ мечтите си в анонимни форуми ,след две ракии ,защото толкова ти държи черното дробче!
Посредствен, без капка чувство за хумор ,неграмотен , от тези с правописните грешките ,които правят забележки! Единственото митично около теб е докъде се простира глупостта ти ,понеже в този аспект небето е граница!
91
7
 
3
 
! Отговори
пияница мистик преди 3 дни
До 104

Цитат: "Този пияница мастит е платена шорошка мacтия, него даже не му четат глупостите, а директно му слагат минус."
===
Хахахахахаха :))) На мен С0poc ми плаща по 100 евро на пост, а на теб Джудженцето от Кремъл по 1 рубла. Пита се кой е по-богат? И аз не пиша ти, другарю глупендер да ме четеш, а умните хора, които знаят кога се слага запетая, "й" и т.н. :)))