»кономически€т министър контролира "ѕлод и зеленчук", но не и ¬ћ«

—метната палата: ЅЅ– дала над 1/3 от големите си кредити на една фирма
39
»кономически€т министър контролира "ѕлод и зеленчук", но не и ¬ћ«
—нимка: Ѕ√Ќ≈—

ƒейността на министъра на икономиката по упражн€ването на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала не е достатъчно ефективна. »зводът е от извършени€ от —метната палата одит на тази дейност за периода от €нуари 2018 г. до кра€ на 2019 г. ћинистър в този период в третото правителство на Ѕойко Ѕорисов беше ≈мил  араниколов.

Ќ€ма държавна стратеги€ как търговските дружества повишават растежа на икономиката и конкурентноспособността й, поради това дейността на министъра на икономиката по упражн€ване на правата на държавата в тези дружества не е достатъчно ефективна.

 ъм кра€ на 2019 г. 56 на сто от стойността на дълготрайните материални активи на търговските дружества от системата на икономиката са собственост на дъщерни дружества и министърът н€ма преки правомощи€ за вземане на решени€ във връзка с т€хното разпореждане. ƒруг важен аспект, който има финансово изражение за бюджета - дъщерните дружества не прав€т отчислени€ от печалбата/не разпредел€т дивидент в полза на държавата (т.е. в държавни€ бюджет), а отчислени€та от т€хната печалба (в случай че има такива) се прав€т в полза на съответното холдингово дружество, чи€то собственост са те.

ѕо баланса на ћинистерството на икономиката към 31.12.2019 г. са заведени д€лове, акции и съучасти€ в размер на 2, 26 млрд. лв.  ƒружества с държавно участие в капитала, в които ћ» притежава д€л, са 97, от т€х 54 са действащи, 22 са в процедура по ликвидаци€, а 21 дружества са в процедура по несъсто€телност.

ќказва се, че министърът на икономиката упражн€ва правата на собственост на държавата в "ѕлод – «еленчук" ≈ќќƒ, гр. √аброво - дружество, което e със собствен капитал на стойност 272 хил. лв., активи в общ размер на 285 хил. лв. и приходи от оперативна дейност от 146 хил. лв.

¬ същото време търговски дружества, които са със значителни (в пъти по-големи) обороти, управл€вани активи и собствен капитал, не са под преки€ контрол на министъра, защото са със статут на дъщерни дружества. “акъв пример са дъщерните на ƒ   ≈јƒ дружества: „¬азовски машиностроителни заводи“ ≈јƒ със собствен капитал от 290 млн. лв., управл€вани активи за 474 млн. лв. и приходи от оперативна дейност над 254 млн. лв.; „ интекс“ ≈јƒ със собствен капитал от 81 млн. лв., активи за над 157 млн. лв. и приходи от оперативна дейност 120 млн. лв.; други дружества от отбранителната индустри€ като „Ќити“ ≈јƒ и „јвионамс“ јƒ; „≈ко јнтрацит“ ≈јƒ, „ћонтажи“ ≈јƒ, посочват от —метната палата.

—метната палата е изследвала две извадки на търговските дружества, в които министърът на икономиката упражн€ва правата на собственост на държавата: на действащи търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала („Ѕългарска банка за развитие“ јƒ и „—офи€ “ех ѕарк” јƒ); две търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала в процедура по ликвидаци€ („ћесокомбинат ѕлевен“ јƒ /л./ и „Ѕожур“ ≈ќќƒ /л./)

Ѕългарската банка за развитие кредитира големи предпри€ти€ с половината от кредитни€ си портфейл в разрез със сво€та миси€, гласи друга констатаци€.

ѕри тези кредити водещ подотрасъл е производството на тютюневи издели€, с близо 50 процентен д€л от предоставените кредити за 2018 и 2019 г. —ред другите дружества с кредитна експозици€, надхвърл€ща 10 на сто от общата стойност на отпуснатите кредити, са: предпри€тие за производство на кокс и рафинирани нефтопродукти; търговска верига за техника; дружество, работещо в сферата на телекомуникациите и далекосъобщени€та и др. ќт кредитите на големи предпри€ти€, малко над една трета са кредитите, предоставени на едно предпри€тие, работещо в сектора на тютюневата промишленост.

 редитите, предоставени на малки и средни предпри€ти€ (ћ—ѕ) предобладаващо са насочени към предпри€ти€, занимаващи се с производство и разпределение на енерги€.

ѕрез одитирани€ период не е осъществ€ван контрол на възнаграждени€та на ръководните органи на ЅЅ– јƒ и дъщерните й дружества.

¬ъзнаграждени€та на членовете на ”правителни€ съвет на ЅЅ– јƒ са около 2 пъти по-високи от тези на ”— на Ѕългарската народна банка. ƒопълнително членовете на ”— на ЅЅ– јƒ са участвали и в ръководните органи на дъщерните на банката дружества, като за заеманите позиции в н€кои от т€х са получавали възнаграждение, около 30 на сто от възнаграждени€та им като членове на ”— на банката. “ака едно лице може да участва, както при вземането на решение за собственото си назначаване в ръководството на дъщерното дружество, така и при определ€не на възнаграждението, което да получава на съответни€ ръководен пост.

—редната продължителност на процедурите по ликвидаци€ на дружества е над 17 години.

”становени са проблеми при ликвидаци€та на дружествата – н€ма изисквани€ за критериите за определ€не и продължаване на срока за завършването на ликвидаци€. ≈то защо процедурата по ликвидаци€ на „ћесокомбинат-ѕлевен“ јƒ (л.) е продължила прекалено дълго - над 20 г., въпреки че още към 2007 г. имуществото на дружеството е осребрено и са удовлетворени кредиторите му. ѕо време на дългата процедура са загубени около един милион лева, тъй като е извършено противоправно де€ние след като значителни публични средства с години са оставени по банкова сметка на дружество с преустановена дейност. ƒържавните интереси не са защитени в достатъчна степен.

ѕродължителността на ликвидационната процедура на „Ѕожур“ ≈ќќƒ (л.), гр.ямбол, е 21 години до кра€ на 2019 г., а през 2020 г. е назначен нов ликвидатор.

»зборът на членове на органите за управление и контрол и на ликвидаторите на търговски дружества с държавно участие и техните дъщерни дружества се осъществ€ва без прозрачна конкурсна процедура, основана на професионалните умени€, компетенции и опит на кандидатите, и без съобраз€ване с предмета на дейност на съответното дружество.

—метната палата е дала 10 препоръки на министъра на икономиката, които тр€бва да бъдат изпълнени до 10 месеца.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


39
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
31
0
 
2
 
! ќтговори
IQ 3.14 преди 2 години
съвсем случайно, след като слийпи джо забрани вноса на боеприпаси, произведени в руси€, у нас кликата на фигуранта се пресегна за ¬ѕ , щот н€мало контрол.
30
2
 
4
 
! ќтговори
алоо преди 2 години
јлооооо,винетуджиите,после недейте скача като попраени като чуете колко са били велики вашите вождове-сикаджии и с право трезво мислещи€т българин ви нарича гробокопачите на Ѕългари€
29
0
 
2
 
! ќтговори
123 преди 2 години
¬ пъти по в час от  и–ќ
28
9
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
 алитко пак се е метнал на амбразурата да защитава незащитимото.
27
10
 
21
 
! ќтговори
 алеко јлеко преди 2 години
ƒо јнонимен ... ќт колко, като са тръгнали да разследват 2018 и 2019 г., да стигнат и до 2014-2015 г., че тогава ц€лата държава фалира за пореден път заедно с  “Ѕ и ни спр€ха фондовете за корупци€, а тези дето сега разследват правителството на ЅЅ тогава предложиха ѕеевски за Ўеф на ƒјЌ— ... “ези от "Ќародни€ съд" на —естрите галеви и подобните им са пропуснали факта че живеем в 21 век. и сме в ≈— и Ќј“ќ, а ги н€ма и съве÷ките танкове ... !!!
26
7
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ќрешарски никога не е бил на власт дори и когато беше министър-председател.“и€ които властват си ги знаем
25
8
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
 алеко ставаш смешен вече. ќрешарски не е на власт от колко години? ћожеш да см€таш нали? ¬ие не сте вивновни за нищо и не окрадохте нищо. ќрешарски е виновен за всичко.
24
14
 
19
 
! ќтговори
 алеко јлеко преди 2 години
Ѕоже, тези не могат да излъчат правителство и да актуализират един бюджет но продължават да разследват обезпечените кредити на ЅЅ–...Ћоши кредити раздаваше една банка ко€то фалира по времето на ќлигарски при правителство на Ѕ—ѕ с мандата на ƒѕ— и завлече държавата в офшорките на ¬ирджините, да вземат да разследват този период или ако става въпрос за дружества с държавно участие да разследват как беше приватизиран “ехноимпекс, че той √ешев започна да го правии, но тогава фигуранта вдигна юмрук...
23
4
 
9
 
! ќтговори
“ралала преди 2 години
ћного неща не е контролирал, щом Ѕожков е плащал на любовницата си с държавни пари чрез ћинистерство на икономиката
22
3
 
22
 
! ќтговори
ћда преди 2 години
≈стествена елементарна манипулаци€! “ъй като повечето "читатели" даже не си прав€т труда да прочетат дописката, а четат само заглавието, ходи об€сн€вай после, че н€маш сестра!“очното заглавие бе било "Ѕивши€т министър на икономитката...." за когото и става въпрос във стати€та. ≈лементарни трикове за елементарни хора! «ащо минават ли?! јми защото напразно ръмжахте и псувахте един, който правилно беше казал, че българите са 80% де.бил.и.....
21
15
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
 акво е това свободно съчинение? »ли има престъпление или н€ма! "Ќ€ма държавна стратеги€ как търговските дружества повишават растежа на икономиката и конкурентноспособността й..." ќбщи приказки на килограм и тръшкането на  иро €зовиро, че не може да назначи достатъчно прокопиеви кърлежи да смучат.
20
10
 
10
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
 омунистите ви говор€т колко зле се е управл€вала държавата, ама сега всички цени скачат. ћагистрали не се прав€т. ¬сички тези спрени проекти, ще рефлектират на икономиката и скоро многобройните фенове на —лави ще останат без работа.
19
4
 
6
 
! ќтговори
Ѕойко „екмедж€нов преди 2 години
≈ защо и е на една калинка да контролира нещо? “ези неща са от компетенци€та само на стари братиньовци.
18
6
 
10
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ѕак добре, че сте прочели стати€та преди да сложите заглавието, уважаеми журналисти. ўото в един друг, очевидно гербаджийски сайт , б€ха сложили заглавие " акво об€ви —метната палата за работата  ирил ѕетков", придружено със снимка на последни€, без изобщо да споменат, че периодът на проверка е далеч преди той да стане министър
17
4
 
9
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
≈мил  араниклов беше от јтака, както и подсъдими€т министър на околната среда и водите.
16
26
 
14
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
√ол€м крадец е бойко, за 12 години не усп€ да фалира държавата и магистрали ни остави.  омунистите за 1 година фалираха държавата и оставиха хората ограбени на улицата. —ега ако си нископлатен плиткоумен червен *** това не можеш да го разбереш.
15
1
 
11
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
¬ћ« не е на държавата.¬ћ« е на ти€ къде 15 год. ги дават по телевизи€та
14
10
 
24
 
! ќтговори
јми Ѕаце преди 2 години
Ќе си пълнеше чекмеджето от "ѕлод и зеленчук", а от ¬ћ«.
13
3
 
19
 
! ќтговори
–аздадени са преди 2 години
ћилиарди и десетки миларди са били в процес. –ол€та на ЅЅ– е била да праща лихвите по заемите за кредитиране и да покрива загубите.
12
22
 
11
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
«ј¬ќƒј ≈ Ќј  ќ…“ќ √ќ ≈ —“–ќ»Ћ » Ќј  ќ…“ќ ≈ –јЅќ“»Ћ ¬ Ќ≈√ќ. ƒќ ј“ќ ’ќ–ј“ј —“–ќя’ј «ј¬ќƒ» » –јЅќ“≈’ј ¬ “я’ Ќя ќ» —≈ “Џ– јЋя’ј ѕ»яЌ» ¬ Ћ≈√Ћј“ј — ѕЋ≈…ћ≈“ »“≈ ќ ќЋќ ’ј–¬ј–ƒ.