България е една от страните с най-висока смъртност от COVID

За това допринася липсата на ефективна ваксинационна кампания
22 фев 2024 19:30, Нели Христова
88
България е една от страните с най-висока смъртност от COVID
Снимка: БГНЕС

Въпреки предприетите своевременни и последователни действия на здравните власти и осигурените значителни средства за защита на живота и здравето на хората в условията на пандемия от COVID-19, България е една от страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света. За това допринася липсата на ефективна ваксинационна кампания. Независимо от достатъчните количества и възможности за свободен избор на ваксина, страната отчита бавен процес на ваксиниране и едва около 30 процента ваксинално покритие.

Това е заключението в доклада на Сметната палата след извършен одит „Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2021 г., който е публикуван на интернет страницата на институцията. Докладът предоставя обобщена информация не само са предприетите мерки и тяхната реализация, но и за отражението на пандемията върху цялата здравно–осигурителна система, както и върху социално-икономическия живот у нас.

Друг важен извод от направения одит е, че в началото на пандемията от COVID-19, в резултат на строгите противоепидемични мерки, е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в България в сравнение със средната за ЕС. През 2021 г. се наблюдава обратната тенденция - средната извънредна смъртност в България значително надхвърля тази в ЕС.

От осигурения значителен финансов ресурс за 2020 г. и 2021 г., изразходваните средства за подкрепа на персонала, пряко ангажиран с дейностите по предотвратяване разпространението на COVID-19, значително превишават средствата за лекарствени продукти и ваксини.

Констатациите на Сметната палата:

Създадена е подходяща нормативна основа за ефективно управление на пандемията чрез законосъобразно и своевременно въвеждане на противоепидемични мерки и контрол върху тяхното прилагане. Определен е правителствен подход и изискване за приемане на национален план за готовност и действие при епидемия и пандемия. Още през януари 2020 г., преди обявяването на пандемията от СЗО, стартира създаването на необходимата организация за ограничаване на разпространението, диагностика, лечение и наблюдение при COVID-19, въвеждане на противоепидемични мерки и издаване на препоръки и указания за изпълнението им. Липсата на ефективно функциониращ орган за цялостната организация, координация и управление на дейностите по плана възпрепятства през 2021 г. реализирането на възприетия подход към управлението на пандемията.

Осигурени са оптимални възможности и достатъчно финансови средства за:

- провеждане на клинични и лабораторни изследвания на заболели от COVID-19;

- преструктуриране на легловия фонд в лечебните заведения за болнична помощ и за субсидирането им за поддържане на готовност при пандемия;

- закупуване на медицинска апаратура, лични предпазни средства и лекарствени продукти.

По бюджета на Министерството на здравеопазването отчетените разходи за предотвратяване на разпространението и за лечението на COVID-19 са близо 668 млн. лв. за 2020 г. и над 746 млн. лв. за 2021 г. Общо разходите, трансферите и плащанията по бюджета на МЗ за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2021 г. са в размер на около 1,4 млрд. лв., като приблизително 50% от средствата (746 млн. лв.) са разходвани за подкрепа на персонала.

Разходваните средства за ваксини са над 238 млн. лв., а за лекарствени продукти – близо 167 млн. лв. В същото време, извършените разходи във връзка с изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 са 850 хил. лв. От държавния бюджет са осигурени 80 на сто от средствата за извършените плащания по плана, 20% са средства от Европейския съюз.

Установяването на случаите на COVID-19 се извършва в определените от министъра на здравеопазването клинични лаборатории, които постепенно нарастват от три в началото на пандемията, до 97 към края на 2020 г. и 123 към края на 2021 г. Неравномерното териториално разположение на определените лаборатории в лечебни и здравни заведения обаче затруднява бързия и лесен достъп на значителна част от населението в малките населени места и три областни града.

За периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г. за установяване на COVID-19 са направени общо 7 459 348 тестове, от които 747 108 са положителни и потвърдени случаи, като броят на потвърдените случаи през 2021 е 2,5 пъти по-голям от този през 2020 г.

Заплатените средства през 2020 г. и 2021 г. от НЗОК за лечението на хоспитализирани пациенти, диагностицирани с COVID-19 по клиничните пътеки, са близо 320 млн. лв., а по клиничните процедури - 206 млн. лв. За същия период заплатените средства от НЗОК за работа при неблагоприятни условия възлизат на над 1 млрд. лв. Най-много средства за работа при неблагоприятни условия са заплатени на изпълнителите на болнична медицинска помощ - общо над 756 млн. лв.

От екипите на Центровете за спешна медицинска помощ са обслужени 670 244 спешни пациента, което представлява 90 на сто от всички потвърдени случаи. Обслужените пациенти в дома са 463 841, или 70 на сто.

От общопрактикуващите лекари са обслужени 634 627 пациента с COVID-19, (85 на сто от всички потвърдени случаи). Извършени са 581 707 първични прегледи и 231 496 вторични.

За периода 2020-2021 г. в лечебните заведения за болнична помощ са хоспитализирани 211 760 пациента, или 28 на сто от общо потвърдените случаи. В интензивно отделение са настанени 17 783 пациента, или 8,4 на сто от хоспитализираните, лекувани в условията на липсващ утвърден медицински стандарт в България „Анестезиология и интензивно лечение“. През 2021 г. броят на хоспитализираните нараства близо три пъти в сравнение с 2020 г. Най-голям е броят на хоспитализираните в областите София-град, Пловдив, Варна и Благоевград. Най-много пациенти постъпват в интензивно отделение в София град (4 309), Русе (1 308) и Пловдив (1 253).

По данни на Министерството на здравеопазването за периода 2020-2021 г. лицата, поставени под задължителна изолация и задължителна карантина, са общо над 1,9 млн. души. Реалният им брой е по-голям от посочения поради невъзможност на информационната система да експортира реалния брой по различни причини (повторно заболяване, смяна на адрес, преминаване от една категория в друга и др.)

Осъществени са близо 250 хил. проверки от РЗИ, в т.ч. съвместно с органите на МВР, БАБХ и общини, за спазване на въведените временни противоепидемични мерки. Платените глоби и имуществени санкции обаче са незначителни в сравнение с наложените за нарушение на противоепидемичните мерки.

Към 31.12.2021 г. са доставени 8 331 795 дози ваксини , които са достатъчни за подлежащото на ваксиниране население, както и за пребиваващите и преминаващите през страната лица. Хората със завършен ваксинационен курс са едва 29,8 на сто от подлежащото на ваксинация население. Лицата със завършен ваксинационен курс са най-много във възрастовата група от 40 до 69 години – над 1 млн. души (56% от общо ваксинираните лица).

Вследствие на ниския темп на ваксиниране в страната се появява риск от бракуване на закупените ваксини поради изтичащ срок на годност. Взема се решение за препродажба или дарение на неизползваните и налични количества. Общо в периода 2020-2021 г. са дарени и препродадени 643 980 дози. През 2022 г. е извършено и дарение на още над 3 млн. дози.

В началото на пандемията стриктното прилагане на въведените противоепидемични мерки и дейности води до ограничаване на заболяемостта и намаляване на смъртността от COVID-19. През 2021 г., независимо от осигурените количества ваксини, поради ниското ваксинално покритие съществено нарастват умиранията, като се регистрират два пика - през 13-та и между 43-та и 45-та седмица. Причината за високата заболеваемост и смъртност е липсата на ефективно провеждана ваксинационна кампания. По данни на Министерството на здравеопазването от COVID регистъра, за периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г. от COVID-19 са починали общо 29 238 лица, от които 8 031 през 2020 г., в т.ч. 100 души са медицински персонал, и 21 207 през 2021 г., в т.ч. 78 души медицински персонал. От починалия медицински персонал броят на лекарите превишава този на медицинските сестри. Най-висока смъртност от COVID-19 е регистрирана в София град, най-малко - в област Търговище. Най-висока смъртност е регистрирана сред лица на възраст между 70-79 години – общо 10 894 души, и сред лица на възраст между 60-69 години - общо 7 114 души. Най-ниска е смъртността на лицата на възраст между 0-19 години – 24 души, и лица над 90 години - 724 души.

По данни на НСИ през 2020 г. умиранията от COVID-19 са 6,9% от всички умирания в страната, а през 2021 г. - 18,5%.

Данните показват, че в началото на пандемията с въведените и прилагани противоепидемични мерки в България е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в сравнение със средната за ЕС, като тази тенденция се запазва до декември 2020 г., когато е регистриран първият пик на смъртност в България. През 2021 г. се наблюдава обратната тенденция и средната извънредна смъртност у нас значително надхвърля тази в ЕС. По-голямата част от държавите-членки на ЕС отчитат значително намаляване на извънредната смъртност през 2021 г., с изключение на България (от 14, 2 на сто на 38 на сто), Словакия ( от 10,5 на сто на 35,7 на сто), Естония (от 2,3 на сто на 19,4 на сто) и Латвия (от 1,5 на сто на 21,7 на сто). Всички други държави от ЕС, които отчитат съществено намаляване на годишна извънредна смъртност през 2021 г., имат бързо нарастване на броя на ваксинираните лица и високо ниво на ваксинално покритие.

Освен ефектите върху функционирането на здравната система, живота и здравето на хората, COVID-19 има значителен социално-икономически ефект. Високата заболеваемост през 2021 г. води до двойно увеличаване на издадените болнични листове с диагноза COVID-19, в сравнение с издадените през 2020 г. - от около 204 хиляди броя на близо 423 хил. броя.

През 2020 г. общата изплатена сума за обезщетения за временна неработоспособност поради COVID-19 е в размер на над 68 млн. лв. През 2021 г., поради значително повишената заболеваемост, тя се увеличава почти двойно и възлиза на близо

140 млн. лв. Изплатените средства натоварват бюджета на Държавното обществено осигуряване, а значителният брой дни, които лицата прекарват в отпуск поради временна нетрудоспособност вследствие на COVID-19, води до неблагоприятни ефекти върху икономическия, социалния и културен живот в страната.

В резултат на извършения одит се отправят 11 препоръки към министъра на здравеопазването. Той трябва да предприеме мерки за изпълнението им и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата в срок до 31.10.2024 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


88
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
19
0
 
27
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Публикувате доклад с данни отпреди 4 години и ни го представяте като актуална информация? Вие наред ли сте изобщо?
18
4
 
22
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
колко народ изтрепаха докторята със диагноза ковид поради грешно лечение няма ли да споделите?Имаше една катастрофа във Плевенско момчето потрошено от всякаде а диагнозата причина за смърта ковид! и това всичкото да се усвоят парите от работа със пациенти със ковид! Безбожници .
17
18
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
До Гошо Гоше, глупчо, аз имам шест близки и приятели, най -младият на 42 години, починали от Ковид и нито един от ваксина. Глупавото си е глупаво. Вси го лъжат, ама то все много "знае".
16
3
 
14
 
! Отговори
Име преди 2 месеца
Причината е съвсем друга! Но пък сме на 1-во място по най-малко набодени! Ако се обединим и изхвърлим паплачта управляваща ни 34 години, ще се почувствам още по-горд, че съм българин!
15
0
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
До "Ако беше" Ти пукай кило домашнярка с три кутии цигари на ден и не мърдай от масата, пък после разправяй, че Боко и Пеевски са ти виновни за инфаркта и инсулта. Те с тяхните килограми са на същия хал де - инфарктът ги дебне.
14
1
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
"Това е заключението в доклада на Сметната палата след извършен одит Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19 за периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2021 г"....................Благадарим за изключително актуалната четиригодишна информация.
13
2
 
7
 
! Отговори
до 13 преди 2 месеца
Какви лоши практики? Ти легни с маркуча в гърлото, пък забрави всякакви практики. В такива случаи е много по-надеждна профилактика и предпазване, отколкото лечение. Като виждаш пожар, не влизаш с него, за да те спасят докторите. Пазиш се. И това е нормалната човешка реакция. Това дебелоглавие ни намали с 80 хиляди излишни смърти за две години. От много "акъл".
12
1
 
20
 
! Отговори
Гошо преди 2 месеца
Кога ще кажете колко починали има от ваксините?
11
0
 
17
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Ние и преди ковид си бяхме на 1 во място по смъртност. Пак ли започнахте да дъвчете тая пландемия?
10
1
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Това говори че нашите доктори по-традиция са най -алчни от всички свои европейски колеги . Всеки починал от каквото и да е го пишеха ковид за да лапатт
9
1
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Което говори за лоши практики в здравеопазването. И най-малка след пандемията! Хората са са справили сами и без ваксини.
8
11
 
4
 
! Отговори
дo 6 преди 2 месеца
Точно тогава, по времето на щаба имахме няколко десетки смътрни случая за 3 месеца. Мазалото стана след като се разтури щаба и се развилняха антимаскери и антиваксъри. Как може човек да е толкова сляп и безакълен, за да не разбере нещо толкова очевадно. Или, което е по-лошо, го разбира, но нарочно заблуждава хората с цел смърт.
7
6
 
9
 
! Отговори
ХАХАХАХХАХАХАХАА преди 2 месеца
Вие сте ненормални ваксани зомбита :)
6
4
 
19
 
! Отговори
Барон Мюнхаузен преди 2 месеца
,И как го разбрахте това че са умрели от Ковид,при положение че не е направена ,нито една аутопсия?Боб ли сте хвърляни,на кафе ли сте гледали,кристална топка може би или така рече Кунчо и Баба Радка???
5
1
 
23
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
И с най-ниска смъртност от експериментални ваксини.
4
2
 
17
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Е щом ромите без ваксини оцеляха всичките, значи ковид загуби битката с хората, ваксината и тя.:))
3
4
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Измамата КовиТ как липсва на Мутафчиев и Кунчев и другите професори които плашеха народа бяха на върха имаше кпп-та, пенсионерски час в магазина, 2-3 дози ваксини и милиони платени които заминаха в кофата пи си ара беше по едно време беше 100 лева, а фалшив документ за ваксина стигаше до 350 долара,.
2
1
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Не думай
1
4
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Изпуснахме златна възможност да изчистим ромите, ще чакам още 30 години да ограбват България и да убиват български граждани.