Регулацията на БНБ няма да влияе върху икономическия ръст

Влиянието определено ще бъде по-голямо върху лихвите по депозити
14 мар 2005 10:56,

Българската народна банка обяви дългоочакваните нови мерки за ограничаване на ръста на кредитирането. Мярката предвижда да ограничи ръста на кредитирането до 25% на годишна база, което съвпада с прогнозите на УниКредит за 2005 година. Регулацията няма да окаже съществено влияние върху икономическия ръст и инвестициите в страната. Намаляването на ръста на заемите ще бъде компенсирано с увеличение на външното кредитиране на местните фирми. Отражението върху лихвените нива на кредитите е трудно да се предвиди. Tова става ясно от двуседмично изследване на държавите от Нова Европа.

Влиянието определено ще бъде по-голямо върху лихвите по депозити, като ще задълбочи разликата между банките, които разполагат със значителен влогов ресурс и имат солидни позиции на местния депозитен пазар, и банките, които разчитат повече на други източници за набиране на средства – като външно кредитиране. Повишаването на цената на привлечения ресурс ще ограничи намаляването на лихвите по кредити, въпреки високата конкуренция на българския банков пазар.

Най-активно кредитиращите банки трябва да формират допълнителни задължителни минимални резерви (ЗМР) в БНБ. Централната банка ограничава ръста на заемите до 24% на годишна база. Наред с това сборът от предоставените от всяка банка кредити и рисковопретеглени задбалансови позиции, намален с размера на собствения им капитал, не бива да надвишава 60% от привлечените средства от частни лица, различни от финансови институции. Банките, които не изпълнят тези условия, ще трябва да заделят допълнителни ЗМР в БНБ в двойния размер на сумата на надвишението над заложения тримесечен ръст (от 6%). По начинът, по който е въведена, регулацията ще се отрази върху 7 от 10-те най-големи банки на пазара, се казва в изследването на УниКредит.

Реакциите на банките на последните мерки на БНБ се очаква да са с оглед ориентиране към по високо-доходните и -рискови потребителски кредити и с фокус върху кредитирането на малки и средни фирми. Така банките ще се стремят да запазят планирания размер на печалбите си според УниКредит. Наред с това новите мерки ще стимулират отпускането на заеми за населението от небанковия сектор – с увеличение на финансирането чрез все още слабо регулирания лизингов пазар и финансовите къщи или чрез пренасочване на кредитите към регистрирани извън България филиали на големите международни финансови групи, които присъстват на българския пазар.

Финансовото министерство обяви намаление на външния дълг до 5,97 милиарда евро към края на януари, благодарение на изкупуването на Брейди-книжа за общо 990 милиона долара. За 2005 година УниКредит прогнозира продължаващо намаляване на публичния външен дълг. С подобряване на макроикономическите показатели високите нива на директни чуждестранни инвестиции (10% от БВП към края на 2004 година и прогноза за 6,8% от БВП към края на 2005 година, покривайки по този начин дефицита по текущата сметка) и очакваното подписване на договора за присъединяване към Европейския съюз, обстановката в България остава благоприятна за държавните облигации.


Спонсорирано съдържание