Приходите на Бенч Марк Фонд Имоти за 2004 г. са 2 425 лв.

Върху приходите от основна дейност на Бенч Марк Фонд Имоти благоприятно въздействие ще окажат очакваните позитивни тенденции на пазара на недвижими имоти
4 май 2005 09:04,
До датата на годишното Общо събрание Бенч Марк Фонд Имоти АДСИЦ не е извършвало дейност, от която да реализира приходи и не е закупило активи, съответно няма и промяна в приходите в дейността, стана ясно на проведеното късно снощи Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството за 2004 г. Единствените приходи, които са реализирани, са в размер на 2 425 лв. и са от: лихви – 185 лв., курсови разлики – 740 лв., финансови приходи -1 500 лв.

Според доклада на съвета на директорите върху приходите от основна дейност на Бенч Марк Фонд Имоти благоприятно въздействие ще окажат очакваните позитивни тенденции на пазара на недвижими имоти за периода на съществуване на дружеството. Промяна в съотношението между приходите и разходите ще настъпи в резултат на очакваните приходи от експлоатация на имота в Пловдив, който фондът ще придобие.

Разработени са три инвестиционни варианта, въз основа на които са съставени прогнозни отчети за приходите и разходите и баланси на дружеството:

- Отдаване под наем на всички площи – очаквани приходи за 2005 г. в размер на 900 458 лв.;

- Частична продажба на площи и отдаване под наем на непродадените - очаквани приходи за 2005 г. в размер на 4 719 743 лв.;

- Продажба на всички площи - очаквани приходи за 2005 г. в размер на 8 533 297 лв.

Към края на март 2005 г. Бенч Марк Фонд Имоти има поет ангажимент за окончателно плащане на недвижим имот с цел неговото придобиване. Ангажиментът на дружеството произтича по силата на сключен предварителен договор за покупко-продажба, по който е извършено авансово плащане в размер на 625 632 лв.

Средствата, необходими за окончателното плащане по договора за придобиването на недвижимия имот в размер на 5,633 млн. лв., бяха набрани посредством увеличение на капитала със 7,150 млн. лв. чрез публично предлагане на акции. След извършеното второ увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции капиталът на фонда достигна 7 800 000 лева.

Бенч Марк Фонд Имоти АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Фондът е създаден за срок от седем години, като предметът му на дейност съгласно неговия устав включва: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Вчера не бяха сключени сделки с книжата на дружеството, като акциите останана на нива от 1,67 лв. Офертите купува бяха на нива от 1,60 лв., а тези продава на 1,70 лв.


Спонсорирано съдържание