Цифрите говорят: Какво предвижда Бюджет 2024?

Той е разработен в рамките на Маастрихтските критерии, съобщава МФ
Обновена: 10 ное 2023 22:38 | 10 ное 2023 22:30, Красимир Ангелов
202
Цифрите говорят: Какво предвижда Бюджет 2024?

Параметрите на Бюджет 2024 и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2024-2026 г. са разработени в рамките на Маастрихтските критерии, като за сектор "Държавно управление" дефицитът е съответно 2,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) за 2024 г., 3,0 на сто от БВП за 2025 г. и 2,5 на сто от БВП за 2026 г. Това пише в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, публикувана на страницата на Министерството на финансите. Това става часове, след като по-рано днес ресорният министър Асен Василев обяви основните параметри на бюджета за следващата година.

Още по темата
Планираната консолидация на дефицита на сектор "Държавно управление" до 2026 г. се постига въпреки значителния ефект от отразяването в разходната част на очакваните доставки в сектора на отбраната през 2025 г., при вече отчетени касови разходи през предходни години. По този начин се покрива и един от ключовите критерии за присъединяване към еврозоната, се посочва още в АСБП

Бюджетното салдо по КФП е с дефицит от 3,0 на сто от БВП за всяка година от периода и е в рамките на правилата и ограниченията по Закона за публичните финанси. Очаква се устойчив номинален ръст на приходите, вкл. на данъчно-осигурителните и леко намаление на помощите  от чужбина, което се дължи на етапите на реализация на програмите, съфинансирани от ЕС.

Като дял от БВП общото ниво на приходите е в диапазона 37,7 - 38,1 на сто от БВП. Същата тенденция се наблюдава и при общото ниво на разходите (общо разходи и вноска в общия бюджет на ЕС), които като дял от БВП са в диапазона 40,7 - 41,1 на сто.

Разходите по националния бюджет са в рамките на 40-процентното правило по чл. 28, ал. 1 от ЗПФ и през плановия период варират в диапазона 36,3 - 36,6  на сто от БВП, пише още в актуализираната прогноза.

Въз основа на допусканията за ново дългово финансиране за периода 2024-2026 г., предназначено както за рефинансирането на падежиращ дълг, така и за финансиране на планираните дефицити по държавния бюджет и за обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв, се предвижда максималният размер на държавния дълг към края на 2024  г. да не надвишава 49,0 млрд. лв. (23,8 на сто от БВП), а в края на 2025 г. и 2026 г. да достигне съответно до 57,2 млрд. лв. (26,3 на сто от БВП) и 66,5 млрд. лв. (28,8 на сто от БВП).

Минималният размер на фискалния резерв към края на 2024 г. е предвиден да остане непроменен спрямо заложения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. в размер на 4,5 млрд. лв.

 Данъчна политика

През периода 2024-2026 г. данъчната политика ще е ориентирана към запазване на основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, предотвратяването на възможности за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.

Запазва се действащото данъчно облекчение за предоставяне на наетите лица на социални разходи под формата на ваучери за храна в необлагаем с данък размер до 200 лв. месечно, като се предвижда общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна да се запази на 1,4 млрд. лв.

От 1 януари 2024 г. се въвеждат електронни ваучери за храна с цел намаляване на административната тежест чрез дигитализация и осигуряване на по-конкурентна среда за всички лица, участващи в схемата за данъчното облекчение - оператори на ваучери за храна, работодатели, наети лица и други. Предвиден е шестмесечен преходен период, през който да функционират както ваучерите за храна на хартиен носител, така и електронните ваучери за храна, като окончателното преминаване само към електронни ваучери ще е от 1 юли 2024 г.

Продължава прилагането на по-високия размер на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, като се запазва и възможността за авансово ползване на преференцията.

Предвижда се удължаване на прилагането на нулева ставка на ДДС за доставките на хляб и брашно до средата на 2024 г. и на намалената данъчна ставка на ДДС от 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги до края на 2024 г.

В законопроекта за държавния бюджет за 2024 г. е определен 100 процента дивидент за държавата от държавните дружества и предприятия за 2024 г.

Осигурителна политика

Предвидено е увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за 2024 г. от 3400 лв. на 3750 лв. През 2025 г. и 2026 г. размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица следва да се увеличи съответно до 4130 лв. и до 4430 лв, пише още в АСБП.

Планира се увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2024 г. от 780 лв. на 933 лв., а от 1 януари на съответната година за периода 2025-2026 г. до нивото на минималната работна заплата, определена съгласно чл. 244 от Кодекса на труда.

Ще има увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 1 януари 2024 г. от 780 лв. на 933 лв., а от 1 януари на съответната година за периода 2025-2026 г. до нивото на минималната работна заплата, определена съгласно чл. 244 от Кодекса на труда.

Предвижда се увеличаване на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии до нивото на минималната работна заплата за 2024 г. - 933 лв., като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под определения размер на МРЗ.

По отношение на политиката по доходите в бюджета за 2024 г. е отразено увеличението на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2024 г. - от 780 лв. на 933 лв., като ефектите от размера на прогнозната минимална работна заплата за 2025 г. и 2026 г. са разчетени в индикативен размер, в съответствие с разпоредбите на чл. 244 от Кодекса на труда.

За 2024 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията. Осигурени са в целогодишен размер за 2024 г. и следващите години средства в резултат от направени увеличения на разходите за персонал през 2023 г. на отделни разпоредители с бюджет.

За преодоляване на диспропорциите във възнагражденията на персонала в бюджетните организации (за изглаждане на наблюдавани значителни дисбаланси/неравенства в нивото на заплащане на едни и същи длъжности в различни административни звена и структури в секторите, предоставящи публични услуги), включително и за увеличаване на възнагражденията на персонала за 2024 г., без структури, за които възнагражденията се определят по механизъм, са предвидени допълнителни средства в общ размер на 375 млн. лв., в т.ч. 29 млн. лв. за общинска администрация - държавни дейности, като за целта се предвижда средствата да бъдат разпределяни съобразно методика и акт на Министерския съвет.

Образование

Предвидено е нарастване на средствата за делегираните дейности в образованието във връзка с продължаване на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната с цел да се стимулира навлизането на млади и квалифицирани педагози в системата на предучилищното и училищното образование.

За предучилищното и училищното образование за 2024 г. са осигурени допълнителни средства, както следва:

- 289,9 млн. лв. за предвиденото нарастване на средствата за делегираните дейности в образованието през 2024 г. във връзка с продължаване на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната за 2023 г.;

- 72,2 млн. лв. за осигуряване недостиг от средства, в резултат на промяна на натуралните показатели и ефект от увеличение на стандарти от 01.10.2023 г., в целогодишен размер;

- 93,3 млн. лв. за увеличение на разходите за храна и издръжка на децата и учениците в образователни институции;

- 88,0 млн. лв. за нови учебници и учебни комплекти от I до VII клас и познавателни книжки за децата в детските градини и осигуряване на безплатни учебници до XII клас от учебната 2024/2025 г., в т.ч. 8,0 млн. лв. индексиране цените на учебниците с отчетената средногодишна инфлация за предходната година, съгласно информация от НСИ;

- 80 млн. лв. за Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за покриване на недостига на средства за изплащане на обезщетения на персонала в системата на образованието;

- 86,8 млн. лв. за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, в т.ч. 40,0 млн. лв. по одобрена нова програма, като за периода 2024-2026 г. общия размер на средствата е 240,0 млн. лв.;

- 50 млн. лв. за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата, като за периода 2024-2026 г. общия размер на средствата е 240,0 млн. лв.;

- 10 млн. лв. за запазване размера и за продължаване политиката за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в детски градини и училища.

За реализиране на Национална програма за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик чрез допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения са предвидени разходи по централния бюджет в размер на 25,3 млн. лв.

За осигуряване на политиките за устойчиво развитие и разширяване на достъпа до висше образование на държавните висши училища за 2024 г. са осигурени допълнителни средства, разпределени както следва:

- 38,4 млн. лв. за осигуряване увеличението на възнагражденията на академичния състав от 2023 г. в целогодишен размер;

- 6 млн. лв. за осигуряване на актуализирания размер на стипендиите на студентите от 1 юли 2023 г.;

- 4,5 млн. лв. за увеличение на размер на средствата за храноден и леглоден за „Студентски столове и общежития“ АД и за студентските столове и общежития към държавните висши училища;

- 50 млн. лв. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития, като за периода 2024-2026 г. общия размер на средствата е 100,0 млн. лв.;

- 100 млн. лв. за финансиране изграждането на изчислителен капацитет от Института за научни изследвания в областта на компютърните науки към СУ „Св. Климент Охридски“ (INSAIT), средства в същия размер са предвидени и за 2025 г. и 2026 г. в централния бюджет.

Социална политика

По бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2024 г. за помощи и обезщетения са предвидени допълнителни разходи в размер на:

- 104,3 млн. лв. за социални плащания във връзка с определения нов размер от 526 лв. на линията на бедност за 2024 г., в т. ч. за разходите за помощите по Закона за социално подпомагане - 75,6 млн. лв., допълнителни разходи при определяне на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания - 27,6 млн. лв. и 1,1 млн. лв. за помощите по Закона за закрила на детето.

- 230,3 млн. лв. във връзка с ефекта от промяна на МРЗ от 780 лв. на 933 лв., в т.ч. 224,6 млн. лв. при определяне възнагражденията на личните асистенти по Закона за личната помощ и 5,7 млн. лв. за възнаграждения за професионалните приемни семейства по Закона за закрила на детето.

- 23,4 млн. лв. във връзка с целогодишното обезпечаване на въведената през 2023 г. еднократна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас без доходен тест, независимо от вида на училището по Закона за семейни помощи за деца.

- 40,6 млн. лв. за увеличение на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца.

- 12,0 млн. лв. за увеличение на размерите на еднократните помощи при бременност и раждане по Закона за семейни помощи за деца.

- 15 млн. лв. допълнителни средства за активна политика на пазара на труда.

- 81,7 млн. лв. за разкриване на нови социални услуги и осигуряване на увеличения капацитет на съществуващи такива – чрез бюджетите на общините.

- 42,8 млн. лв. за увеличение на издръжката на специализираните институции за предоставяне на социални услуги - чрез бюджетите на общините.

-  1,7 млн. лв. за осигуряване в годишен размер на месечната помощ от 90 лв. на ученик, настанен в социална услуга - чрез бюджетите на общините.

Здравеопазване

Политиката в областта на здравеопазването е насочена към подобряването на здравното състояние и качеството на живот на българските граждани и намаляване на здравните неравенства чрез подкрепа за специфични дейности в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на заразни и незаразни болести, както и осигуряване потребностите от качествени, достъпни, доказани в терапевтичната практика и стойностно-ефективни лекарствени продукти, оказващи положително влияние върху здравния статус, които в дългосрочен план да доведат до подобряване на здравните показатели на населението.

За периода 2024-2026 г. за финансово осигуряване на краткосрочни и средносрочни стратегически мерки в областта на здравеопазването са предвидени допълнителни средства, както следва:

- 68,8 млн. лв. за осигуряване в годишен размер на увеличените възнаграждения на персонала в системата на Министерството на здравеопазването - за Центровете за спешна медицинска помощ и за Регионалните здравни инспекции, считано от 1 август 2023 г. и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала.

- 2 млн. лв. за организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни техники.

- 60 млн. лв. допълнителни субсидии за лечебни заведения за болнична помощ за изпълнение на държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите в съответната област при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, в изпълнение на чл. 106а, ал. 5б от Закона за лечебните заведения.

- 10 млн. лв. за осигуряване на лекарствени продукти, предназначени за лечението на инфекциозни заболявания (ХИВ инфекция и туберкулоза) във връзка с ежегодното увеличаване на броя регистрирани пациенти с ХИВ и включването на терапия с еднотаблетен режим.

- 15 млн. лв. за осигуряване на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации по Имунизационния календар на  България за 2024 г., с цел гарантиране на устойчивост и непрекъснатост на имунизационния процес и превенция на здравето на българските граждани от ваксинопредотвратими заболявания, при отчитане на европейски и национални препоръки за ваксинация, постоянно развиващите се иновативни технологии при разработване на ваксините за повишаване на тяхната ефективност и безопасност, както и развитието на имунизационната политика в България в съответствие с тази на държавите членки на ЕС.

- 6,6 млн. лв. за подкрепа на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването при очаквано разширяване в обхвата на приетите специализанти на места, финансирани от държавата, с цел осигуряване на необходимите за страната специализанти, се посочва още в АСБП.

- 2,5 млн. лв. за осигуряване на средства за навременно организиране на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации.

- 12 млн. лв. допълнителен трансфер към НЗОК за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

За здравноосигурителни плащания по бюджета на Националната здравноосигурителна каса са предвидени допълнително 1110,6 млн. лв., при запазване тенденцията за увеличение с над 20 процента на разходите за извънболнична помощ, спрямо 2023 г., които заемат 22,5 на сто в общата структура на здравноосигурителните плащания. Планира се да се реализират редица дейности, свързани с профилактика и ранно откриване на заболяванията, както и дейности, свързани с проследяване лечението на пациентите и определяне на ефективността на разходите.

- 2,3 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в детските ясли за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната през 2024 г..

-  2,2 млн. лв. за увеличение издръжката за здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища.

-  12 млн. лв. за запазване размера и за продължаване на политиката за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в детски ясли и ясленски групи в детски градини.

 Пенсионна политика

Пенсионната политика се базира на допусканията за осъвременяване на размерите на пенсиите съгласно действащото законодателство (11 на сто за 2024 г.), като в резултат на това за 2024 г. разходите за пенсии по бюджета на ДОО нарастват с 2,440 млрд. лв. спрямо закона за 2023 г. През 2025 г. и 2026 г. тези ръстове спрямо предходната година са съответно 2,198 млрд. лв. и 1,617 млрд. лв. От 1 юли 2024 г. т. нар. "вдовишки" добавки по чл. 84 от КСО се определят в размер 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг/съпруга.

Политиките в областта на младежта и спорта са насочени към насърчаване на икономическата активност и развитие на младите хора, развитие на спорта за учащи и спорта в свободното време, развитие и утвърждаване на спорта за високи постижения.

За периода 2024-2026 г. са осигурени условия и допълнителен финансов ресурс за изпълнението на целите и дейностите във връзка с реализирането на приоритетите на провежданите политики в областта на младежта и спорта. За реализирането на политиките чрез мерки за развитие на спорта и за развитие на младите хора са предвидени допълнителни средства, както следва:

- 3,7 млн. лв. за осигуряване на условия и възможности за развитие на елитния спорт и ефективен тренировъчен процес за постигане на спортни резултати на международно ниво, развитие на потенциала на млади талантливи спортисти, подпомагане на спортни дейности в областта на спорта за високи постижения.

- 3 млн. лв. за финансиране на дейности по бюджетна програма „Олимпийска подготовка“ за провеждане на оптимална подготовка на проектоолимпийския отбор.

- 1 млн. лв. за насърчаване на учащите от различните възрастови групи към физическа активност, здравословен начин на живот и създаване на навици за занимания със спорт.

- 1,6 млн. лв. за пожизнени месечни премии на медалисти от олимпийски и паралимпийски игри, прекратили активната си състезателна дейност и на треньори.

- 1,1 млн. лв. за финансиране на проекти за младежки дейности по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта.

- 3,6 млн. лв. за увеличение на определените с Постановление  номер 46 на Министерския съвет от 2020 г. минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

За реализиране на Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти са предвидени капиталови разходи по централния бюджет в размер на 10 млн. лв.

Политика в областта на културата

През периода 2024-2026 г. ще продължи развитието на българската култура и създаване на условия за опазване и закрила на културното наследство и реализиране на потенциала му като ресурс за устойчиво икономическо, териториално и социално развитие. За повишаване на интереса към българската култура и активно подпомагане създаването и разпространението на изкуство и културни продукти са осигурени допълнителни средства, както следва:

- 50,1 млн. лв. за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства за осъществяване на дейности в областта на сценичните изкуства с базов компонент за един лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални/музикални продукти.

- 9,3 млн. лв. за държавно подпомагане на филмовата индустрия на основание Закона за филмовата индустрия.

- 28,5 млн. лв. по методика, свързана с извършена дейност, разработена от министъра на културата, за постигнати резултати в държавните културни институти в областта на културното и аудиовизуално наследство и библиотечното дело, в музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер, и в читалищата, както и за реализиране на културни програми в чужбина, планове за управление и опазване на недвижимо културно наследство.

Политика в областта на отбраната

Разходите за отбрана за 2024 г. възлизат на 2,05 на сто от БВП (с 0,05 на сто повече от референтния процент), като през 2025 г. са разчетени до 2 на сто от БВП, а през 2026 г. - 2,23 на сто от БВП, с което се изпълнява Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Република България до 2024 г., одобрен с РМС  номер 3/2018 г. и поетите ангажименти пред НАТО. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за модернизация на Българската армия, както следва:

- 161 млн. лв. за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС;

- 74,0 млн. лв. за съпътстващи разходи по придобиването на новия тип боен самолет - I-ви етап (транспорт, ДДС и мита);

- 82,3 млн. лв. за придобиване на нов тип боен самолет - II-ри етап, включително и за съпътстващи разходи (MIDS терминали, транспорт, ДДС и мита);

- 546 млн. лв. за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада.

Политика в областта на съдебната система

Основният принцип при разработване на бюджетната прогноза за периода 2024-2026 г. на съдебната власт е независимост и прогнозиране на оптимален размер на средствата за нормално функциониране на съдебните институции.

По проекта на бюджет с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. за съдебната власт са предвидени следните допълнителни средства:

- 120,0 млн. лв. - за индексиране на основните и допълнителните възнаграждения на заетите в съдебната система, които се определят съгласно разписаните в Закона за съдебната власт механизми (чл. 218, чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5).

- 4,7 млн. лв. - ефект от увеличението на МРЗ от 780 лв. на 933 лв., във връзка с изплащането на възнагражденията на вещи лица и съдебни заседатели, които са обвързани с МРЗ на основание Наредба номер 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

- 6,2 млн. лв. - ефект от увеличението на максималния осигурителен доход от 3400 лв. на 3750 лв.

- 1,9 млн. лв. - в изпълнение на инвестиция C10.I5 „Подкрепа на въвеждането на задължителна съдебна медиация“, включена в Националния план за възстановяване и устойчивост.

- 1 млн. лева за електронна система за случайно разпределение на делата.

Политика в областта на вътрешния ред и сигурността

В проекта на държавен бюджет за системата на МВР за 2024 г. са предвидени допълнителни средства, както следва:

-367,3 млн. лв. - увеличение на разходите за персонал в резултат от увеличението на възнагражденията с 10 на сто, считано от 1 август 2023 г., в изпълнение чл.1, ал. 5, т. 9.1. от ЗДБРБ за 2023 г. (в целогодишен размер), за компенсиране на новия размер на минималната работна заплата и на максималния осигурителен доход през 2024 г.

- 12,5 млн. лв. - увеличение на разходите по показател "Издръжка", в т.ч. във връзка с промените в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат (съгласно ПМС  номер 164 от 2023 г.).

- 50 млн. лв. - във връзка с дейностите, свързани с държавната граница, в т.ч. за изграждане на радио-локационна система за засичане и класификация на ниско летящи обекти до 3 хил. м.

- 7 млн. лв. - за извънгаранционно поддържане на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница и допълнителни дейности по ремонт и надграждане.

Политика в областта на правосъдието

За тригодишния период 2024-2026 г. ще се предприемат законодателни мерки, свързани с приоритета на Министерството на правосъдието - да се реформира и подобри работата на съдебната система за постигане на достъпно, предвидимо, бързо и справедливо правосъдие, за възстановяване на справедливостта в обществото, което да гарантира правовия ред в страната, постигане на конкретни резултати в борбата с престъпността и ефективно справяне с корупцията.

По проекта на бюджет с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. за Министерството на правосъдието са предвидени допълнителни 1 млн. лв. за финансовото осигуряване на дейността на Националното бюро за правна помощ във връзка с разширяване кръга на лицата с достъп до правна помощ, както и въведените нови видове правна помощ, съгласно последните промени в Закона за правната помощ.

Предвидени са допълнителни средства в размер на 156 000 лв. за 2024 г. за надграждане на Централизирана автоматизирана информационна система "Съдебен статус", във връзка с влизане в експлоатация на централизираната европейска система ECRIS-TCN през 2024 г., така че да може да обменя информация с информационните системи на Прокуратурата на Република България и Министерство на вътрешните работи.

Политиката в областта на изпълнение на наказанията за тригодишния период 2024-2026 г., е насочена към по-нататъшното развитие, усъвършенстване и демократизиране на институциите на наказателно-изпълнителната система, като необходима предпоставка за хуманно третиране на закононарушителите и гаранция за спазването на правата на човека.

По проекта на бюджет с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. за Министерството на правосъдието са предвидени допълнителни 44,7 млн. лв. за увеличението на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на правосъдието за Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и за Главна дирекция "Охрана", целогодишен ефект от извършените увеличения, считано от 1 август 2023 г.

Политика в областта на електронното управление

Ключов приоритет на правителството на Република България е въвеждане на електронното управление като основна платформа за модернизация на държавата, фактор и неотменимо условие за успеха на секторните реформи, като за тази цел е осигурен допълнителен финансов ресурс за поддръжка на Държавния хибриден частен облак и Единната електронна съобщителна мрежа.

По отношение на средствата от ЕС в резултат на процедурата по изготвяне на ревизирания НПВУ, в т.ч. и във връзка с глава REPowerEU и неговото одобрение от Съвета на Европейския съюз, при предоговарянето ще настъпят промени в стойностите на отделните траншове в зависимост от начина на преразпределяне на етапите и целите, включени в тях.

За общините се предвижда приемане на Национална програма за финансиране на основен ремонт, реконструкция и изграждане на улици, на общински пътища, на водопроводи, на канализации, на пътна инфраструктура, изградена на база подхода "безопасна система/пътна безопасност", както и за основен ремонт и реконструкция на сгради, публична общинска собственост, в които се осъществяват дейности в областта на културата за периода 2024-2026 г. по проекти на общините с общ индикативен бюджет в размер до 1 млрд. лева, се посочва в АСБП. (БТА, Христо Воденов)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


202
Още по темата: МФБюджет 2024
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
161
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 6 месеца
ПАСИВЕН ДОХОД!!!!!!Всички искаме да постигаме финансов успех и да разширяваме нашите доходи. Сега имате възможността да го направите с https://surfe.be/ext/2558714! Това е иновативна платформа, която ви предлага възможността да печелите пасивен доход от преглеждане на реклами и видеа в интернет.Може би се питате как е възможно да печелите 5 долара на ден с https://surfe.be/ext/2558714? Отговорът е доста лесен - ангажирайте се и бъдете последователни! Важно е да използвате https://surfe.be/ext/2558714 всеки ден за определено време, за да можете да се възползвате от максималния потенциал за
160
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 6 месеца
Цифрите не говорят нищо! Работят единствено числата!
159
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 6 месеца
Я, ресторантьорите ще продължават да плащат 9% ДДС (от това, което се объркат да маркират имам предвид), а максималния осигурителен доход се вдига с 10%? Това крадливо племе, което масово създава сивия сектор с облекчения, а баламите дето са на заплата и не могат да мърдат ще плащат по 100лв на месец отгоре?
158
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 6 месеца
КАКВО МИ СЕ ДУЯТ И СЕ ПУЯТ ТБП: БВП БЪЛГАРИЯ-ЧЕХИЯ-УНГАРИЯ(МЛРД$): 1991: 10,94 29,86 34,75; 2000: 13,2561,8347,22; 2022: 84,06 281,8 181,8. НО ДОКАТО ЧЕХИЯ И УНГАРИЯ ЗАПАЗВАТ ПОСТОЯНСТВО НА НАСЕЛЕНИЕЕТО ~ ОКОЛО 10+ МИЛИОНА, БЪЛГАРИЯ ИЗПАДА В ДЕМОГРАФСКИ КОЛАПС: ОТ БЛИЗО 9 ПАДА НА 6,5 МИЛИОНА,КОЕТО УБЕДИТЕЛНО ПОКАЗВА,ЧЕ В ДОЛИНАТА НА ТБП СЕ ЖИВЕЕ МНОГО ПО ЗЛЕ ДОРИ ОТ БИВШИТЕ СОЦ.ПАРТНЬОРИ ОТ ЧЕХИЯ И УНГАРИЯ!!!...
157
1
 
1
 
! Отговори
Императорът наБеГето преди 6 месеца
Власт Бегай че идем.
156
0
 
13
 
! Отговори
Коки преди 6 месеца
Кога най-после държавните чиновници ще започнат сами да си внасат осигуровките? Държавата е обрасла с толкова много безполезна администрация, че се чудя как все още диша.
155
1
 
5
 
! Отговори
1 преди 6 месеца
Разпространителите на хляб и брашно са и хранителните магазинчета за тях няма нулева ставка ресторантьори и кетъринг 9 % а, минималната заплата 933 лв? ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!
154
2
 
4
 
! Отговори
БЮДЖЕТ преди 6 месеца
ДРЪН,ДРЪН - ЗАТЪНАЛИ В ПОМИЯ,ЦЕЛУНАТИ ОТ БЕДНОТИЯ, ИЗГАСВАМЕ ВЪВ ДОЛИНАТА НА ТЪМНИТЕ БАЛКАНСКИ ПРООСТАЦИ ДЕТ' НИ ПРАВЯТ НА ГЛУУУПАЦИ!!!...
153
1
 
3
 
! Отговори
В БеГето преди 6 месеца
Бизнес Неможе да се прави!!!!Всичко е мафия монопол картели корумпирани служби и ши бани ДС комунисти руски **дерасти!
152
0
 
9
 
! Отговори
Всичко направено преди 6 месеца
В гадната ши бана държава от третия свят България е в полза на богатите и в вреда на бедните опитайте нещо различно направете нещо в полза на бедните и в вреда на богагите!!!
151
0
 
11
 
! Отговори
Батко ви преди 6 месеца
780 лв. на 933 лв." Както и от увеличение на 933 лв миним. базов доход на всички осигуровки на всички заети. Държавните и общинските служби уж щяха да бъдат орязани, а вместо това още повече хора се назначават да цoцат. Най- добре всички да станем държавни служители и България ще пребъде.
150
1
 
2
 
! Отговори
Трябва преди 6 месеца
Да се уверлечи тежести над бизнеса на монополите тоест бг бизнеса като цяло и да се намали тежести от работещите бедни.Че вече ми тежите на у и я !!!
149
1
 
10
 
! Отговори
Батко ви преди 6 месеца
Нямам време да чета всичко, но се спрях на следното: "намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите" - Поредно, сигурно 5-то правителство "намалява" тежестта на бизнеса и гражданите. Лъжи, лъжи и пак лъжи. И още в същия бюджет четем "подобряване на събираемостта на приходите, предотвратяването на възможности за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки" и "Планира се увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2024 г. от
148
3
 
3
 
! Отговори
Не приемем ли преди 6 месеца
Еврото и не влезем ри в Шенген нява смисъл да съществува тая държава тогава по добре или да станем част от велика Турция или са си сложим край на нещастния живот ако трябва пак да сме слуги на Русия.
147
2
 
0
 
! Отговори
Параметрите ще ги преди 6 месеца
видите в Еврозоната и само да посмее някой да се оплаче!
146
4
 
2
 
! Отговори
Cobra11Anruffen преди 6 месеца
168 Ако питаш Радев за Крим ще ги каже ме е руски същото ще ти каже и за Варна .Нито Крим нито Варна са руски но са окупирани от Русия!
145
1
 
5
 
! Отговори
Какви руснаци преди 6 месеца
До 171 Делян Пеевски Просто с толкова много нагли руснаци и русофили, и най-безпристрастните граждани станахме Евроатлантици. Просто нямахме друг избор. Руснаците са твърде нагли. . . . Какви руснаци или -фили те мъчат? Това се прави от българи предатели!
144
0
 
6
 
! Отговори
Спокойно! преди 6 месеца
БЪЛГАРИЯ ФАЛИРА
143
0
 
6
 
! Отговори
Я па я..! преди 6 месеца
Бюджета е страхотен. Тежко ни.
142
6
 
2
 
! Отговори
Делян Пеевски преди 6 месеца
Просто с толкова много нагли руснаци и русофили, и най-безпристрастните граждани станахме Евроатлантици. Просто нямахме друг избор. Руснаците са твърде нагли.