Обява "ЧЕЗ Разпределение България" АД за гр. Копривщица

Спонсорирано съдържание | Обновена: 6 апр 2015 15:22 | 6 апр 2015 15:13, Екип на Dnes.bg
Обява "ЧЕЗ Разпределение България" АД за гр. Копривщица
Снимка: ЧЕЗ

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол № 260 т.9/11.03.2015 г. на Управителен съвет – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 

                                                                                         О Б Я В Я В А

На 15.05.2015 г. от 10.00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за „Продажба на Имот – двуетажна масивна сграда с ЗП - 65 кв.м. и отстъпено право на строеж в гр. Копривщица, ул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев“№ 98, община Копривщица, Софийска област

Административния адрес на имота е : гр. Копривщица, ул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев“№ 98.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Първоначална продажна цена на недвижимия имот: 66 845.00 лв. / шестдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и пет лева / без ДДС;
  
Стъпка за наддаване: 5 % ( 3 342.00 лв. ) / три хиляди триста четиридесет и два лева / върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота, с един ден писмено предизвестие.

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр.София, ул.„Адам Мицкевич“ № 2 А,стая №4 ет.2 до 14.05.2015 г. като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД, IBAN BG65CITI 9250 1005 0048 02 BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 14.05.2015 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот ( 6 684.00 лв. ) / Шест хиляди шестстотин осемдесет и четири лева / се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД,: IBAN BG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 17.00 часа на 14.05.2015 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 14.05.2015 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 1550887 144 155, e-mail:marlen.ivanova@cez.bg  
 


Още от
Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации