БСК атакува в съда наредбата за такса смет в София

Според камарата различните такси за граждани и фирми са неправомерни
15 фев 2005 11:11,

 Българската стопанска камара (БСК) внесе иск в Софийски градски съд срещу текстове от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Атакуваните текстове касаят определянето на различни размери на таксата за битови отпадъци според вида на ползвателите - граждани и фирми, съобщиха от камарата.

В исковата молба се посочва, че въведената диференциация поставя в неравностойно положение гражданите и предприятията чрез определяне на различни по размер такси за едни и същи услуги - по сметосъбиране и сметоизвозване, по обезвреждане на битови отпадъци в депа и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

В действащия в момента Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) терминологията - "такса", "основа", "ползвател", предполага единен подход към всички задължени лица. “В ЗМДТ не се съдържат основания за въвеждане на различни по размер такси за една и съща услуга, с оглед качеството на данъкоплатците. С въвеждането на различни ползватели - граждани и предприятия, Столичния общински съвет (СОС) е излязъл извън рамките на закона и е направил дописване на ЗМДТ, което му противоречи”, се казва в исковата молба.


БСК нееднократно е поставяла въпроса за некоректното отношение на общинската администрация спрямо бизнеса при ежегодното актуализиране на Наредбата за таксата за битови отпадъци. През 2003 г. преговорите със СОС приключиха с компромис от страна на БСК за отлагане решаването на проблема с половин година. След изтичането на този срок преговорите бяха подновени, но въпросът така и не беше решен. Така внасянето на искова молба от страна на БСК е крайна мярка, провокирана от нежеланието на СОС да се съобрази с категоричните изисквания на закона, респективно – с исканията на бизнеса за справедлив подход при определяне размера на таксите за битови отпадъци.


До момента аргументацията на столичните общински съветници се свежда до обясненията, че дейността на предприятията е предпоставка за по-голяма степен на замърсяване.


Спонсорирано съдържание