Прокурорът по "Барселонагейт" с тежки нарушения

Общо трима прокурори са в нарушение по различни дела
18 юли 2023 13:43, Стела Стоянова
120
Прокурорът по "Барселонагейт" с тежки нарушения
Снимка БГНЕС

Прокурорът по "Барселонагейт" е допуснал тежки дисциплинарни нарушения в работата си по делото. Нарушения има още един прокурор от Софийска градска прокуратура, както и военен прокурор от столицата, съобщават от прокуратурата. На сайта й бяха оповестени междинни резултати от проверката по делата срещу лица с имунитет, която обеща и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

В изпълнение на заповед на изпълняващия функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов екип от осем прокурори от Върховна касационна прокуратура приключи проверката на 55 от общо 83 неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и членове на Министерския съвет, както и по глава Първа от НК.

По седем от проверените досъдебни производства са установени сериозни нарушения в срочността и ритмичността на разследванията, които са допуснати от трима наблюдаващи прокурори – двама от Софийска градска прокуратура и един от Военно окръжна прокуратура София. Констатираните нарушения дават основание да се смята, че е налице дисциплинарно нарушение съгласно разпоредбата на чл. 307, ал. 3, т.2 от ЗСВ: „Дисциплинарните нарушения са: т.2 действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“.

С оглед високия обществен интерес и с цел осигуряване на максимална прозрачност в работата на прокуратурата, докладите на проверяващия екип, в които има данни за констатирани нарушения се публикуват в цялост, като са заличени лични данни и такива, които биха засегнали следствена тайна по воденото досъдебно производство.

1. Проверяващият екип е установил четири досъдебни производства с наблюдаващ прокурор И.П. от Софийска градска прокуратура, при които са допуснати нарушения:

1-1. По дело, образувано за престъпление срещу Републиката, се установяват две нарушения при несвоевременно удължаване на срока на разследването. Става въпрос за разследване спрямо служител на служба за сигурност за шпионаж в полза на чужда държава. За период от 10 месеца от наблюдаващия прокурор е изготвено единствено постановление, с което е оставена без уважение молба от страна на защитата за изменение на мярка за неотклонение на обвиняемото лице, както и изготвяне на писмо до защитника на обвиняемия за предоставяне на информация, необходима по заведено дело във ВАС.

Делото е образувано на 31.03.2022 г. На 26.09.2022 г. от наблюдаващия прокурор е отправено искане за удължаване на срока за разследване, което е с дата 31.07.2022 г. На 04.04.2023 г. срокът за удължаване на разследването отново е изтекъл, но към момента все още няма искане за продължаването му. В доклад, получен в СГП от следователя по делото, се сочи, че от събраните до момента доказателства не се доказва повдигнатото и предявено обвинение спрямо обвиняемия. Следователят прави и предложение за ново удължаване на срока на разследване с два месеца, считано от 04.06.2023 г., по което още няма произнасяне.

Още по темата

Проверката установява, че причините за забавяне на разследването са липсата на процесуално-следствени действия от момента, в който делото е разпределено на наблюдаващия прокурор.

1-2. По досъдебно производство за престъпление срещу Републиката е налице тежко забавяне на разследването, като една от причините за това е липсата на полагането на усилия за издирването на обвиняемото лице след промяна на мярката му за неотклонение от съда. Става въпрос за досъдебно производство срещу лице, което през 2018 г. е извършило серия от непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, както и горене на националния флаг на Република България.

В тази връзка извършената ревизия установява, че е налице забавяне с 1 година и 3 месеца на назначаване на експертиза, която да установи психиатричното състояние на дееца. Самата експертиза е изготвена след още 1 година и 4 месеца. Същата е абсолютно необходима за установяване на обстоятелствата дали обвиняемият е вменяем и дали може да носи наказателна отговорност.

Проверката установява още, че през необосновано дълги периоди не са извършвани никакви процесуално-следствени действия, но и изпълнените не са допринесли за пълно, всестранно и обективно изясняване на всички обстоятелства по делото. Най-фрапиращият случай за това е, че на 12.11.2020 г. Апелативният специализиран наказателен съд е отменил взетата мярка спрямо обвиняемия и е прекратил производството поради възникнали съмнения относно неговата вменяемост. Оказва се, че експертизата за установяване на това обстоятелство е назначена едва на 04.02.2022 г. или 15 месеца по-късно.

1-3. По досъдебно производство за тероризъм е установено предприемането на само едно процесуално действие, а именно провеждането на разпит на свидетел. Месец след образуването на делото, то е предадено от следовател с мнение за спиране. Това става на 17.03.2020 г. Самият акт на наблюдаващия прокурор е от дата 03.12.2020 г.

Проверката установява, че са налице основания за извършването на служебен контрол на постановлението за спиране на производството по две групи съображения: Първо - противоречиви мотиви в посочения прокурорски акт, които не позволяват да се установи фактическото основание, наложило спирането (от една страна се твърди, че е установен евентуален извършител, а от друга страна се сочи, че дори и да се приеме, че липсват данни за участие на това лице в престъплението, то се явява основен свидетел). Второ - не са изчерпани способите за установяване на това лице. На практика по делото е извършено само едно действие, а именно разпит на свидетел, роднина на заподозряното лице. От показанията й се установява, че посоченото лице поддържа контакт с друго лице, живеещо в страна от Европейския съюз, като в тази връзка има отправено искане от разследващия следовател за изпращане на европейска заповед за разследване. В мотивите на постановлението е отбелязано, че заподозряното лице пребивава на неустановен адрес в чужбина, но няма писмени данни да е правен опит за установяването му чрез съдействие от ДМОС-МВР.

1-4. По досъдебно производство за тероризъм са налице множество допуснати пропуски, в т.ч. в диспозитива за образуване неясно е посочено какво е престъпното деяние, кое е изпълнителното деяние, за което се води разследването. Не става ясно коя хипотеза на чл. 108а от НК е предмет на разследване.

Проверката установява, че от момента на образуване на делото – на 13.05.2020 г., до първите действия по разследването – 04.11.2020 г., т.е. за срок от пет месеца и 20 дни, не е извършено нито едно следствено действие.

Налице е и друго нарушение - оказва се, че срокът за разследването многократно е удължаван със задна дата. На 14 и 15.04.2021 г. са отправени три искания за удължаване на разследването, всяко за срок от по два месеца. Първото от тях се отнася за период след месец ноември 2020 г. В същото време с постановление, отново от 14.04.2021 г., самият наблюдаващ прокурор спира досъдебното производство поради неразкриване на извършителя.

2.Нарушения при упражняване на правомощията по ръководство и надзор на две досъдебни производства са установени и в работата на прокурор С.Х. от СГП:

2-1. По досъдебно производство за разследване на ОПГ за пране на пари (делото е придобило обществена известност като „Барселонагейт“) проверяващият екип е установил неритмичност във воденето на делото.

„Установяват се значителни периоди от време (по 2-3 месеца), през които не са извършвани каквито и да било действия по разследването и период след 15.05.2023 г. с изключително висок интензитет на процесуално-следствени действия“, установяват проверяващите. През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено 4 разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК, изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали.

Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата на приобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза.

Големи забавяния на разследването се констатират и при възлагането на преводи. Особено фрапиращо е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 07.07.2022 г. от Кралство Испания документи. След цели пет месеца започва изпращането на документите за превод като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления. „Въпреки ползването на преводаческа агенция и необходимостта от извършването на превод от европейски език (испански), същият е възлаган на един и същ преводач“, констатира проверката. Като краен резултат – преводът на документите от Кралство Испания е бил готов в цялост близо една година по-късно.

За сметка на допуснатото забавяне, след 15.05.2023 г., в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител.

Крайният извод, който проверяващият екип прави, е, че по делото от страна на наблюдаващия прокурор е допусната неритмичност в извършването на действия по разследването.

2-2. По дело за престъпление по служба, извършено от магистрат, проверката установява неритмичност в работата.

Инспекцията констатира, че в определен период от време, а именно от образуването на досъдебното производство на 05.04.2022 г., до 22.11.2022 г., същото е водено ритмично. След това обаче за период от 4 месеца до 17.03.2023 г. по досъдебното производство не са извършвани никакви действия. Установява се още, че между постъпването на доклад от водещия разследването следовател на 29 март т.г. до извеждането на постановлението на прокурора е изминал период от месец и половина.

3.Установено е нарушение в работата и на прокурор А.Р. от Военно-окръжна прокуратура-София:

3-1. Досъдебното производство се отнася до престъпление евентуално извършено от генерал, военно длъжностни и/или цивилни лица. Проверяващият екип е констатирал, че срокът на разследването невинаги е бил удължаван своевременно. В същото време проверката констатира, че са налице две спирания на досъдебното производство. Едно от 15.10.2020 г. и второ от 25.05.2023 г., след като на 19.01.2023 г. производството е било възобновено.

На 28.03.2023 г. наблюдаващият прокурор дава указания да се извършат действия, посочени в постановлението за възобновяване, но нито едно от тях не е било изпълнено от следователя. Въпреки това производството е спряно. И в двете постановления за спиране е разпоредено препис от тях, ведно с материалите по делото, да се изпратят на „Военна полиция“ за установяване на неизвестните извършители. Липсват уведомления от „Военна полиция“ за резултатите от проведените мероприятия в тази посока.

Проверяващите смятат, че следва да бъде осъществен служебен контрол, тъй като изложените в обстоятелствената част на постановлението мотиви за спиране на наказателното производство звучат абсурдно. Като с оглед на констатираното се прави извод, че е налице бездействие от страна на наблюдаващия прокурор по досъдебното производство. „Не е извършено нито едно действие по разследването, въпреки че в материалите, съдържащи класифицирана информация, има пълни идентификационни данни за „неустановено лице, което вероятно е военно длъжностно лице“, а името и военният чин на лицето са упоменати в постановлението от 15.10.2020 г., с което са били отделени материали, по които е било образувано досъдебното производство“, пише в доклада от проверката.

Работата на проверяващия екип при ВКП по общо 83 досъдебни производства продължава. Пълният доклад от проверката следва да бъде представен до 07.08.2023 г., за което обществеността ще бъде информирана.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изпрати до представляващия Висшия съдебен съвет копия от резултатите от приключилите проверки.

Докладите се изпращат и на административните ръководители на съответните прокуратури с оглед преценка за предприемането на действия по компетентност спрямо допусналите нарушения наблюдаващи прокурори.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


120
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
98
1
 
4
 
! Отговори
Чочо преди 7 месеца
Така,като слушам Сарафов ,разбирам ,че съдии и прокурори нямат елементарни правни познания.Щом допускат "съзнателно" или заради некомпетентност такива "дребни" нарушения.Да си хвърлят дипломите и да се захванат с земеделие,например😀Показно за "евтини" прависти....или негодни за правосъдие.Кученца на каишка.
97
1
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 7 месеца
А делото на Пепо заритмичено ли е на трупчета, може ли да се върне да си папка в ресторнта? Гешев излезе прав за всичко което казва.
96
1
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 7 месеца
Виновни за това състояние за тормоза над магистрата разработил се по делото сте вие сайтовете и избиратели на ГЕРБа вие избирате мафията на власт. Вие сте едни дребни завистливи и алчни човечета които се прехранват с олигархични подлизурства. Избирателите на ПП поне са предадени а вие гласувате за Мафията.
95
1
 
7
 
! Отговори
Хитър Петър преди 7 месеца
ПП = пералнята продължава
94
0
 
8
 
! Отговори
МАФИОТ преди 7 месеца
*** ДЪРЖАВА МАФИЯ ГНУС!!! ПРЕСТЪПНИК Е ГЛАВЕН ПРОКУРОР>........
93
0
 
7
 
! Отговори
БГ завистник преди 7 месеца
Ей, да жениш момето насила и да казваш на детето си да ти вика "чичо" - "чичо Бочко ти е скрил едно шоколадено зайче с банково ключе на вратлето в двора на дядо Методи - а, да видим дали ще го намериш!" Ами то си е жива мъка, бре!
92
5
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 7 месеца
Все ми се ще българите на следващите избори на инат да гласуват за Възраждане, ей така не от симпатия, а от инат! Да видим какво ще се получи! Нито ще ни изхвърлят от ЕС ,нито от НАТО, защото никой няма да си позволи да изгуби ключа към Азия! Другите също ркспериментираха 12 години с вече познат резултат, следващите не успяха да си изпълнят легислатурата, също с познат резултат! Така, че един експеримент в повече или по малко, какво значение има освен обогатяване на опита!
91
0
 
8
 
! Отговори
Редовен данъкоплатец преди 7 месеца
ТИ КАКВО ИСКАШ? НАЛИ ЗА ДА СЕ ЗАМЕТАТ СЛЕДИТЕ Е НЕОБХОДИМО ТЕХНОЛОГИЧНО ВРЕМЕ? НЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ДРЕБНИ СУМИ! СТАВА ВЪПРОС ЗА МНОГО, МНОГО МИЛИОНИ! ДОРИ ТАКЪВ ФАКИР КАТО БОЮ🎃 НЕ МОЖЕ ДА ГИ ИЗБЕЛИ ЗА МЕСЕЦ
90
1
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 7 месеца
ТОЙ СИ ГО Е ИЗБРАЛ И ВЕДНАГА ПРОВЕРКА ПО НЕГОВОТО ДЕЛО А СЕГА РИТМИЧНО НА ТРУПЧЕТА ОТНОВО
89
0
 
15
 
! Отговори
Е, па... преди 7 месеца
Всичката им работа е такава. После, защо нямаме доверие в правосъдната система. Ами, нямаме, ето заради това! Бездействали са, защото така им е наредено, вероятно. Няма нищо за чудене, работата е ясна. Язък за тази красива България. С такива екземпляри..... И политици, няма да ни бъде
88
1
 
9
 
! Отговори
Радослав преди 7 месеца
Сега 2 години ще има разследване на разследването, комисии ще се занимават да нищят защо подкупен прокурор е взел подкуп и е сложил делото на трупчета. После ще има един дълъг ферман който ще се пише още 2 години с констатации и препоръки, после комисия към НС която да го чете и да се занимава с препоръките и накрая ще измъдрят, че трябва да вдигнат заплатите на прокурорите за да не се изкушават от подкупи и с това целият цирк ще приключи! А делата ще си умрат на трупчета!
87
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 7 месеца
Главния прокурор разследват ли го за имотите за милиони, това не е ли скандално?
86
0
 
4
 
! Отговори
toti преди 7 месеца
Всичко е ясно,никой нищо не разбра ,но се търси как е работено по случая и защо от нещо няма нищо.../??
85
0
 
10
 
! Отговори
ВЕтЪра на ПОДмяната преди 7 месеца
Българи СПОМНЯТЕ ЛИ СИ какво се говореше в записите на онзи партиен съвет на ПП ? " Трябва да изперем Бойко" Ето , то се осъществява .Бойко ще е чист и Киро и Асен си остават във властта в коалиция с онези които щяха да чагъртат .Целта от шантажа със снимките на Бойко свършиха плана -нови лица ,американски лица , одобрени и подпомогнати от стария обслужващ (малко непослушен ) персонал от ГЕРБ !Прането Продължава- ПП.
84
0
 
5
 
! Отговори
САНДО преди 7 месеца
Хайахаха прокурора им крив . Хахахах
83
1
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 7 месеца
Ама като проверката е от обществен интерес делото е от още по-голям хайде публикувайте го и цирка свършва. или го дайте на испанската прокуратура...
82
2
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 7 месеца
До СТРАНДЖАТАгербестите пари с тях да си погребеш целия род 15 години тровиш медийното пространство, и накрая господ да ти въздаде в ада пари да броиш и да ти горят ръцете. СЪСИПАХТЕ ДЪРЖАВАТА
81
2
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 7 месеца
До СТРАНДЖАТАДа не си си купил вила Барселонска и имоти Истанбулски?
80
2
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 7 месеца
ДНК тест кога?
79
2
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 7 месеца
До Значи ,обнародвайте документите по делото като е невинен ама стига го крихте и стига квичкайте-тролвайте в защита Банкянска...