Министерство на правосъдието с препоръки за по-добро управление

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за Сметната палата одитният доклад е връчен на министъра на правосъдието.
24 фев 2005 12:44,

Сметната палата извърши одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и имуществото на Министерството на правосъдието (МП), съобщиха от палатата.

След извършения одит Сметната палата прави следните препоръки за подобряване на управлението на бюджетните средства и дейности и по-ефективното функциониране на системите за финансово управление и контрол в министерството:

-Да се подобрят и оптимизират организацията, управлението и отчитането на бюджетните средства, като се отчита спецификата в дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

-Да се повиши ефективността на осъществявания предварителен контрол по изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и на неговото отчитане в системата на МП.

-Да се извършва своевременно актуализация на “Вътрешни правила за работната заплата на служителите в Министерството на правосъдието” в съответствие с измененията в нормативната база.

-Да се разработят и утвърдят вътрешни правила за реда и условията за сключване на граждански договори и тяхното отчитане, които да гарантират достатъчно ефективни процедури за недопускане на преразходи.

-Да се подобрят координацията и взаимният обмен на информация между съответните структурни звена при разработването, утвърждаването и отчитането на капиталовите разходи.


Спонсорирано съдържание