Външният дълг нарасна с 15.9% до 12,4 млрд. евро към края на 2004 г.

Публичният външен дълг в края на декември 2004 г. е в размер на 6,420 млрд. евро при 7,097 млрд. евро в края на 2003 г.
18 фев 2005 12:24,
Брутният външен дълг в края на декември 2004 г. възлиза на 12, 376 млрд. евро (63.8% от БВП), като нараства с 1,694 млрд. евро (15.9%) в сравнение с края на 2003 г. (10,681 млрд. евро, 60.7% от БВП). Дългосрочните задължения на страната са в размер на 8,919 млрд. евро (72.1% от дълга), а краткосрочните – 3,457 млрд. евро (27.9%), съобщиха от БНБ.

Публичният външен дълг в края на декември 2004 г. е в размер на 6,420 млрд. евро (33.1% от БВП) при 7,097 млрд. евро (40.3% от БВП) в края на 2003 г. като намалението се дължи основно на предсрочното погасяване през юли 2004 г. на брейдиоблигации тип DISC.

В края на декември 2004 г. външните задължения на частния сектор възлизат на 5,955 млрд. евро (30.7% от БВП) при 3,583 млрд. евро (20.4% от БВП) в края на 2003 г. Външният дълг на частните търговски банки възлиза на 1,693 млрд. евро, като се увеличава спрямо края на 2003 г. с 900.2 млн. евро (113.5%). В края на декември 2004 г. дългът на частните нефинансови предприятия възлиза на 4,261 млрд. евро, като нараства с 1,471 млрд. евро (52.7%) спрямо края на 2003 г.

През периода януари – декември 2004 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 2,293 млрд. евро (11.8% от БВП) при 1,333 млрд.евро (7.6% от БВП) за същия период на 2003 г. По обслужването на дълга на публичния сектор са извършени плащания за 1,255 млрд. евро (6.5% от БВП), от които 978.5 млн. евро (77.9%) за главници и 277.1 млн. евро (22.1%) за лихви.

През периода януари – декември 2004 г. по обслужването на дълга на частния сектор са извършени плащания в размер на 1,037 млрд. евро (5.3% от БВП), от които 980 млн. евро (94.4%) за главници и 57.8 млн. евро (5.6%) за лихви. През същия период на 2003 г. за сектора са платени общо 596.2 млн. евро (3.4% от БВП), от които 542.2 млн. евро за главници и 53.9 млн. евро за лихви.

По дълга на частните търговски банки са извършени плащания в размер на 293.6 млн. евро при 300.2 млн. евро платени през същия период на 2003 г. Частните предприятия от нефинансовия сектор през отчетния период на 2004 г. са изплатили общо 744.1 млн. евро при 295.9 млн. евро за същия период на 2003 г.

През периода януари – декември 2004 г. са получени кредити и депозити от нерезиденти в размер на 3,637 млрд. евро (18.7% от БВП) при 1,643 млрд. евро (9.3% от БВП) за същия период на 2003 г. От тях публичният сектор е получил 520.2 млн. евро (14.3% от общия размер), а частният – 3,117 млрд. евро (85.7%).

Частните търговски банки са получили кредити и депозити от нерезиденти в размер на 1,198 млрд. евро, което е със 766.2 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2003 г. Частните предприятия от нефинансовия сектор са получили кредити в размер на 1,919 млрд., или с 1,181 млрд. евро (160%) повече спрямо януари – декември 2003 г.


Спонсорирано съдържание