ћиграционни€т пакт е реалност, ”рсула: »сторически ден!

√ермани€ приветства пакта, ѕолша с възражени€
ќбновена: 10 апр 2024 22:09 | 10 апр 2024 22:08, јлександър ѕопов
110
ћиграционни€т пакт е реалност, ”рсула: »сторически ден!
—нимка: Ѕ√Ќ≈—/≈–ј

–еформата на миграционната политика е огромна стъпка за ≈вропа, за€ви председателката на ≈  ”рсула фон дер Ћайен, предаде ‘ранс прес.

"“ози ден е наистина исторически", каза т€ по време на пресконференци€ в Ѕрюксел и приветства факта, че миграционни€т пакт най-после става реалност.

ѕо-рано днес миграционни€т пак беше одобрен от ≈вропейски€ парламент. “ой беше приветстван от Ѕерлин и јтина, но ¬аршава изрази възражени€ след това.

√ермански€т канцлер ќлаф Ўолц приветства като необходима историческа стъпка приемането на миграционната реформа в ≈—.

"“ази реформа позвол€ва солидарност между европейските държави. “€ ограничава незаконната миграци€ и облекчава най-накра€ страните, които са особено засегнати", за€ви Ўолц.

—ъщевременно полски€т премиер ƒоналд “уск за€ви днес, че ѕолша н€ма да приеме механизъм в ≈— за пренастан€ване на имигранти въпреки одобр€ването от ≈вропейски€ парламент на миграционната реформа в блока, предаде –ойтерс.

ѕриети€т по-рано днес от ≈ѕ миграционен пакт реформира миграционната система в съюза, като намал€ва сроковете на съответните процедури за предостав€не на убежище и увеличава връщането на мигранти от Ѕлизки€ изток и јфрика, които не са получили убежище в блока.

„ўе намерим начини, така че дори и миграционни€т пакт да влезе в сила в общо взето непроменена форма, ние ще защитим ѕолша срещу механизма за пренастан€ване“, за€ви “уск.

“ой подчерта, че европейските страни тр€бва да се фокусират върху защитата на собствените им граници.

ѕолша насто€ваше да бъде изключена от така наречени€ механизъм за солидарност, предвиден в пакта, изтъквайки, че е приела гол€м брой украински бежанци от началото на руската инвази€ в ”крайна през 2022 г.

 акво предвижда пактът?

ƒнес ≈вропейски€т парламент прие 10 законодателни текста за реформиране на европейската политика в областта на миграци€та и убежището, както беше договорено с държавите членки през декември.

—олидарност и отговорност

 
«а да се подпомогнат държавите от ≈—, подложени на миграционен натиск, другите държави членки ще тр€бва да дадат сво€ принос, като премест€т кандидатите за убежище или лицата, ползващи се с международна закрила, на сво€ територи€, като участват финансово или като предостав€т оперативна и техническа подкрепа.  ритериите, съгласно които дадена държава членка е компетентна за разглеждането на молби за международна закрила (т.нар. ƒъблински правила), също ще бъдат актуализирани.
 
—прав€не със ситуации на криза
 
— –егламента за справ€не със ситуации на криза и форсмажорни обсто€телства се създава механизъм за реагиране при внезапно увеличаване на бро€ пристигащи, като се гарантира солидарност и подкрепа за държавите членки, изправени пред изключителен приток на граждани на трети държави. Ќовите правила ще обхващат и инструментализирането на мигрантите, т.е. когато те се използват от трети държави или враждебни недържавни участници за опити на дестабилизиране на ≈—.
 
—крининг на граждани на трети държави по границите на ≈—

 
Ћицата, които не отговар€т на услови€та за влизане в ≈—, ще бъдат подложени на процедура за предварителен скрининг, включително установ€ване на самоличността, събиране на биометрични данни и проверки на здравето и сигурността, в рамките на период до седем дни. ƒържавите членки ще тр€бва да създадат независими механизми за наблюдение, за да гарантират зачитането на основните права.
 
ѕо-бързи процедури за предостав€не на убежище

 
¬ цели€ ≈— ще бъде установена нова обща процедура за предостав€не и отнемане на международна закрила. ¬ бъдеще обработването на молбите за убежище на границите на ≈— ще тр€бва да протича по-бързо, с по-кратки срокове за неоснователни или недопустими молби.
 
–егламент за ≈вродак

ƒанните на лицата, пристигащи незаконно в ≈—, включително пръстови отпечатъци и портретни снимки на навършилите шест години, ще бъдат съхран€вани в реформираната база данни „≈вродак“. ќрганите ще могат да регистрират и дали н€кое лице може да представл€ва заплаха за сигурността, дали е про€в€вало агреси€ или е носело оръжие.
 
 валификационни стандарти за признаването на статут
 
ѕарламентът също така подкрепи нови единни стандарти за всички държави членки за признаването на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила, както и по отношение на правата, предоставени на лицата, които отговар€т на услови€та за закрила. ƒържавите членки следва да оцен€ват положението в страната на произход въз основа на информаци€ от јгенци€та на ≈— в областта на убежището, а статутът на бежанец ще бъде преразглеждан редовно.  андидатите за закрила ще тр€бва да останат на територи€та на държавата членка, ко€то отговар€ за т€хната молба или в ко€то е предоставена закрилата.
 
ѕриемане на кандидати за убежище
 
ƒържавите членки ще тр€бва да гарантират равностойни стандарти за приемане на търсещите убежище лица, например по отношение на жилищното настан€ване, училищното образование и здравеопазването. –егистрираните кандидати за убежище ще могат да започнат работа най-късно до шест месеца след подаване на молбата. ”слови€та на задържане и ограничаването на свободата на движение ще бъдат регулирани, за да възпира движението на кандидатите из ≈—.
 
Ѕезопасен и законен път към ≈вропа
 
—ъгласно нова рамка за презаселване и хуманитарно приемане държавите членки ще предложат да приемат на доброволна основа признати от ¬ ЅќќЌ бежанци от трети държави, които ще пътуват до територи€та на ≈— по законен, организиран и безопасен начин.

—ледващи стъпки
 
—лед като пакетът бъде официално одобрен от —ъвета, законите ще вл€зат в сила след публикуването им в ќфициален вестник. ќчаква се регламентите да започнат да се прилагат след две години. ўо се отнас€ до ƒирективата относно услови€та на приемане, държавите членки ще разполагат с две години, за да въведат промените в националното си законодателство.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


110
ќще по темата: миграционен пакт
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
85
0
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
 ато ц€ло е много кофти , че навс€къде по света, управл€ващите от вече много много години са пълни непрокопсаници и поставени личности. Ѕез особенни качества или интелигентност. ¬иждаме го навс€къде от ≈вропа до јмерика, че и отатък јзи€. “ова е тенденци€. «а да управл€ваш не е нужно да си умен или човечен, просто тр€бва да си п..р..о..с..т.., безскрупулен, послушен и удобен. ƒа можеш да очистиш хил€ди хора без гузна съвест. ”мните и добри хора не са в политиката, н€ма да ги срещнете там.
84
0
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
Ќаистина исторически, тр€бваха ви 20 години за да измислите н€каъв си пакт, толква сте бюрократирани и корумпирани. » Ѕойко и ѕеевски и тези преди т€х също пишат истори€, ѕутин също, ще влезне в учебниците. » въобще истори€та се пише от некадърници и овчари, ’рушчов е бил овчар, “одор ∆ивков беше овчар все овчари в та€ истори€, ама какви овчари....велики
83
0
 
14
 
! ќтговори
 ошмар преди 1 месец
«начи, правите пре.би другарче на бедните държави и задължавате нормални€ човек като мед, който има две деца и работи на две работи да гледа и на "јхмед" чаветата!?! ѕълно безумие! —упер лицемери! “ова е едно от многото безумни решени€ на този съюз напоследък, за които н€мам толкова оставащи символи за да ги опиша. “ежко ни...
82
0
 
15
 
! ќтговори
гошо преди 1 месец
–еферендум за излизане от ≈— и изгонване на всички пришълци.
81
1
 
13
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
”рси си мисли, че прави истори€. Ќ€ма по-€ка метла от истори€та.
80
1
 
15
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
UK-то напуснаха цикра навреме, браво на т€х, ние да му мислим.
79
1
 
23
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
“ази лелка, най-семпла, дето ни пробута незаконно отровните ваксини, н€ма ли да се изправи пред съд? »ли т€ е недосегаема.
78
1
 
4
 
! ќтговори
eDreams преди 1 месец
—богом
77
1
 
20
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
«ащо по д€волите всички сламени уптавленци, след като прокарат нечии чужд интерес, и после го наричат "исторически, паметен, народен, смел, храбър...." и т.н и тн. ??? “олкова ли не могат да погледнат през прозореца и да вид€т, че долу данъкоплатците искат да ги линчуват....??? »зобщо що за ќруелски експеримент е това в което живеем....????
76
2
 
36
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ѕрецакваш собствените си членки, и наричаш това "исторически" ден.  ак може ≈— да се управл€ва от такива неадекватници?
75
3
 
25
 
! ќтговори
Trump2024 преди 1 месец
“ази сатана когато се радва, значи че пак нещо е направено с/у нормалните хора и с/у държавите от »≈. —ега всички мигранти които ги хващат и ги осъждат в криминални про€ви, ще ги пращат в Ѕългари€, и веро€тно –умъни€. –азбира се че нашите престъпници политици н€ма да имат нищо против, напротив. » разбира се че политици като ќрбан ще имат против и ще опонират. «начи »≈ става вече и човешки б оклукчарник, не само за нормални€ б оклук, който се изнас€ към Ѕългари€.
74
27
 
2
 
! ќтговори
Ѕългарин преди 1 месец
¬елика жена!!! —ъградила ≈вропа с ръцете си. “€ тр€бва да заема пожизнен пост в ≈—.
73
3
 
33
 
! ќтговори
ƒрт ѕъън преди 1 месец
’урсула ни го нахърсули.... Ѕарабар с макарите.“ака вече ¬—»„ » араби и афрота които отказват или не могат да се интегрират на «апад, демек, не учат език, не работ€т и са криминалнопро€вени... ще бъдат връщани към страните по перифери€та на то€ демократичен, равноправен и справедлив ≈вропейски съюз. ƒемокраци€ в най-чисти€ си вид. » бедн€шките страни като Ќј— н€ма да могат и гък да кажат. ўото ще следва спиране на евросредстватаи наказани€. Ѕраво. «а такава ≈вропа си мечтаехме по татово време.
72
4
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
”рсула, ако беше по-млада и нераждала деца, щ€х да € взема за при€телка.
71
2
 
34
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
Ѕез засукани думички какво стана- «апада реши да ограничи и избира бро€ модерни слуги които им тр€бва ,а балканите стават бежански лагер и кошче за отпадъци на миграционни€ поток .≈ѕ вече гласува и закон против вето на страни несъгласни ,не искащи да изпълн€ват каквито и да е закони запов€дани от ≈ѕ ! јбе демокраци€ му кажи и не го обиждай повече !
70
0
 
5
 
! ќтговори
мак преди 1 месец
јма че сте готини. ќставихте он€ анонимен65 с обиден коментар към българи, обаче отговора ми го изтрихте.
69
3
 
32
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
вземи си ги дом като са ти толкова скъпи бе, ”рсуле!
68
4
 
30
 
! ќтговори
“агарев преди 1 месец
ƒа б€гаме, ”рсула, ¬ъзраждане идват!!!!
67
3
 
39
 
! ќтговори
јлeксандър ѕoпoв преди 1 месец
”рсула е жaлък градински маркуч. «а€в€вам го най-отговорно като гл. редактор на този сайт.
66
3
 
35
 
! ќтговори
!!! преди 1 месец
≈вроизбори ли.....≈дна √ќЋяяяћј мазна черта на бюлетината!