Българите и ромите живеят в градовете, определилите се като турци - в селата

Едва 16% от ромите имат средно образование
128
Българите и ромите живеят в градовете, определилите се като турци - в селата
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Българските граждани, самоопределящи се като роми и като турци, са намалели слабо в сравнение с преброяването преди десет години.

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта.
Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 година.
Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица.

Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 година ,съобщи НСИ.

Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1.3%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 63 767, или 1.0% от отговорилите лица.

В началото на миналия век в градовете са живели 18.2% от българите, 16.1% от турците и 20.5% от ромите. С течение на времето населението с българско етническо самоопределение се е урбанизирало значително повече в сравнение с другите две основни етнически групи.

Към 7 септември 2021 г. в градовете живеят 77.5% от българския, 38.4% от турския и 51.0% от ромския етнос. Процесът на урбанизация в най-малка степен засяга турската етническа група, преобладаващата част от която през целия период 1900 - 2021 г. продължава да живее в села.

Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на областите Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29.0 и 39.7% от населението на областта.

Лицата, самоопределили се към турската етническа общност, са концентрирани териториално главно в областите Кърджали (64.5%), Разград (50.4%), Търговище (37.7%), Силистра (37.1%) и Шумен (31.3%). Общо в петте области живее почти половината от населението, самоопределило се към турската етническа група – 48.4%.

Лицата от ромската етническа група са разпределени териториално във всички области на страната. Най-голям е делът на ромския етнос в областите Сливен - 15.3%, и Монтана - 11.5%, следвани от Шумен - 8.0%, Добрич - 7.2%, и Ямбол – 7.1%.

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен лицата от българската етническа общност. При тази група делът на населението на 65 и повече навършени години е най-висок - 25.0%, при 19.8% и 7.3% съответно за турската и ромската етническа група.

Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население (0 - 14 навършени години) при ромите - 26.6% от самоопределилите се към този етнос. Почти два пъти по-малък е делът на младите при турската етническа група (13.8%) и най-нисък е този дял при българската общност – 12.0%.

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по етническа принадлежност.
Докато при самоопределилите се като българи на седем и повече навършени години 79.7% са с високо образование (29.2% с висше и 50.5% със средно), то при населението от турската етническа група с високо образование са 44.0% (8.1% с висше и 35.9% със средно), а при ромския етнос относителният дял на този показател е 15.2%, съответно 0.8% с висше и 14.4% със завършено средно образование.

В сравнение с 2011 г. и при трите основни етнически групи се наблюдава положителна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на лицата със завършено висше и средно образование. За десет години делът на населението със завършено висше образование нараства от 0.3 на 0.8% сред ромската етническа група, от 4.1 на 8.1% сред турската и от 22.8% през 2011 г. на 29.2% през 2021 г. сред самоопределилите се към българската етническа група.

От лицата на 15 и повече навършени години никога не са посещавали училище 0.3% от самоопределилите се към българската етническа група, 1.9% от турската и 6.4% от ромската етническа група.

Децата в задължителна училищна възраст (7 - 15 навършени години), останали извън образователния процес, са 8.0% при ромската общност, 4.4% при турската и 1.3% от самоопределилите се към българската етническа група в тази възрастова група.

Грамотността се определя като умението да се чете и пише с разбиране на прочетеното и написаното. Към 7 септември 2021 г. 11.8% от самоопределилите се към ромската етническа група на възраст 9 и повече навършени години са неграмотни. Този дял е 3.4% и 0.5% съответно за самоопределилите се към турската и българската етническа група.

Данните за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването - 31 август - 6 септември 2021 година.
Налице са значителни различия по отношение на участието на пазара на труда на лицата от различните етнически групи. Най-висока е заетостта във възрастовата група от 15 до 64 навършени години при българската етническа група с коефициент на заетост 66.8%, а най-нисък е този показател при ромската етническа група - 21.6%.

Безработицата е най-висока сред самоопределилите се от ромската етническа група. Повече от половината (51.2%) от икономически активните лица от този етнос са били безработни през наблюдавания период. Всеки пети икономически активен на възраст 15 - 64 навършени години от турската етническа група също е бил безработен през наблюдавания период. Най-нисък е този показател при самоопределилите се от българската етническа група - 8.4% от икономически активните лица.

Незаетите и неучастващи в образование на възраст 15 - 29 навършени години през наблюдавания период варират от 17.5% за българската етническа група, 38.0% за турската до 62.6% за ромската.

Майчиният език е вторият традиционно изучаван при преброяванията етнокултурен признак.

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в най-ранно детство.

Българският е майчин език за 5 037 607 души, или 85.3% от населението, турският - за  514 386 души, или за 8.7%, и ромският - за 227 974 души, или за 3.9% от отговорилите на въпроса.

Друг майчин език са посочили 62 906 души, или 1.1%.

Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчиния си език са 10 633 (0.2%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 49 602, или 0.8% от отговорилите лица.

Връзката между етническото самоопределение и самоопределянето по майчин език е силно изразена.
Най-еднородна по майчин език е българската етническа група - сред отговорилите и на двата въпроса за етнос и майчин език 99.1% от лицата от българската етническа група посочват българския за майчин език, 15 687 (0.3%) - турския, 11 216 (0.2%) - ромския, и 10 224 (0.2%) - друг.
 

Сред самоопределилите се към турската етническа група за 481 521 души (95.8%) майчин език е турският, а за 19 354, или 3.8%, майчин е българският език.

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към дадена група, обособена исторически и характеризираща се с извършването на определени религиозни обреди (източноправославни, католически, протестантски, мюсюлмански и други).

Лицата, самоопределили се към християнско вероизповедание, са 4 219 270, или 71.5% от отговорилите на въпроса. Сред тях преобладават източноправославните християни - 4 091 780, или 97.0% от посочилите християнско вероизповедание, следват лицата с протестантско вероизповедание - 69 852 (1.7%), католическо - 38 709 (0.9%), и 5 002 (0.1%) са посочили арменско апостолическо вероизповедание. Отговорът „друго християнско“ са избрали 13 927, или 0.3% от отговорилите на въпроса.

Мюсюлманско вероизповедание са посочили 638 708 лица, или 10.8%, юдейско - 1 736, а други вероизповедания изповядват 6 451 лица.

Към 7 септември 2021 г. 305 102 (5.2%) лица са отговорили, че нямат вероизповедание, 259 235 (4.4%) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 472 606 (8.0%) са отбелязали отговор „не желая да отговоря“.

При лицата, самоопределили се към българската етническа група, 3 980 131 души, или 79.9%, са с източноправославно вероизповедание, 33 749 (0.7%) - с католическо, 34 152 (0.7%) - с протестантско, и 107 777 (2.2%) - с мюсюлманско вероизповедание. Отговор „нямам“ са посочили 245 845 (4.9%) лица, а „не мога да определя“ - 190 807, или 3.8% от самоопределилите се към българската етническа група.

За 447 893 души (89.1%) от самоопределилите се към турската етническа група отбелязаното вероизповедание е мюсюлманско, 4 435 (0.9%) са избрали източноправославно вероизповедание, 13 195 (2.6%) от тази етническа група са посочили, че нямат вероизповедание, 15 622 (3.1%) не са успели да се самоопределят.

Сред самоопределилите се към ромската етническа група преобладават тези с източноправославно вероизповедание - 75 745, или 29.1%. Мюсюлманско вероизповедание е посочено от 45 817 (17.6%) от ромите, протестантско - от 32 325 (12.4%), „нямам“ вероизповедание са отбелязали 37 232 (14.3%) и „не мога да определя“ - 41 517 (15.9%) от самоопределилите се към ромската етническа група.

Най-висок е делът на лицата, които са декларирали, че не желаят да посочат вероизповеданието си сред ромската етническа група - 9.1%, а най-нисък - сред лицата, самоопределили се към турската етническа група (4.0%).

В териториален аспект най-висок е делът на самоопределилите се към християнско вероизповедание в областите Кюстендил (88.5%), Видин (86.9%), Перник (86.6%) и София (83.4%), а най-нисък - в областите Кърджали (15.6%), Смолян (24.2%) и Разград (35.8%).

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и обичаи, основани на вярата в божествено или висше същество, свръхестествени сили, както и съвкупност от морални норми, практики, ценности, институции и ритуали, съпровождащи този мироглед.

Към 7 септември 2021 г. 3 031 289, или 51.4% от отговорилите на въпроса „Религиозен ли сте?“, са отбелязали „да“, 24.7% са отбелязали „не“, 13.0% „не мога да определя“, а 10.9% са избрали отговор „не желая да отговоря на въпроса“. От отговорилите с „да“ 56.0% са жени, а 44.0% са мъже.

Комбинирането на въпросите за вероизповедание и религиозност показва, че 77.6% от самоопределилите се към мюсюлманско вероизповедание са посочили, че са религиозни, докато при самоопределилите се към християнско вероизповедание този дял е 59.1%.


128
Още от Общество
Инфлацията удари и коледните елхи
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
69
2
 
1
 
! Отговори
бл.134 в Zап. парк преди 2 седмици
Българите са най-старият и след евреите на умен народ на планетата.Вселу истински българин трябва да притежава по 5 апартамента и редовно да ходи на шопинг в Одрин .А лятото да се къпе в Беломорието
68
6
 
7
 
! Отговори
ФАКТ преди 2 седмици
Разликата между трима роми и петима турци е само бройката!!!
67
8
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
Тая държава, няма бъдеще, колкото и да не ми се иска, ще трябва да си взимам семейството и да си търся мястото в някоя нормална държава с нормални хора. Тука нищо не става.
66
6
 
6
 
! Отговори
анонимен преди 2 седмици
Спрете се, бългааромразци, искате някои да са мнооооого повече от българите, нали? Каквоо търсите тук, я си търсете друго място! Не била вярна тази статистика, то за големи спецове се мислите, но истината е, че никой няма нужда от вас тук, като сте пълни с омраза, свят широк, търсете си късмета другаде!
65
4
 
17
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
Мисля че съвсем спокойно може да разменят данните за турци и роми. Огромната част от истинските турци се изсели 1989 за Турция, раждаемостта им е като българската, а в последните 15 години и те мигрират на Запад. В Пловдив, Сливен, Ямбол, Стара Загора ромите обаче масово се броят за турци. Самите турци които познавам се дразнят донякъде от това.
64
0
 
8
 
! Отговори
Исторически парк преди 2 седмици
Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население (0 - 14 навършени години) при ромите - 26.6% от самоопределилите се към този етнос. Почти два пъти по-малък е делът на младите при турската етническа група (13.8%) и най-нисък е този дял при българската общност 12.0%.
63
8
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
Ние още не знаем кои точно са българите, вие сте тръгнали статистики да правите.. Така и не изкоренихме комунизма в тази държава..
62
4
 
8
 
! Отговори
Чочолина преди 2 седмици
В България останаха само персоните, които са на хранилка,от времето на Живков!А още по разочароващ е факта че тая мисия е последователна...Просто няма как да оцелееш и те го знаят и спазват традицията!
61
2
 
6
 
! Отговори
анонимен преди 2 седмици
Живея в Русе, не е сметище. Много може да се желае, но не преувеличавайте и не се принизявайте. Смятам, че ще се оправят нещата.
60
3
 
4
 
! Отговори
анонимен преди 2 седмици
Сигурно са силно разочаровани някои, дето си мислеха, че сме един милион, а всичко останало е от двата етноса. Явно и последните се изселват. И братята македонци ще са недоволни от тези резултати.
59
4
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
Градовете се превърнаха в едни сметища. Всичко живо там се пъха, носи си мизерията със себе си. Презастроено, претъпкано, коли, кучета, наркомани. Чакаш за всяко нещо, лекар, детска. Пълна скръб. Живяла съм в 10 милионен град, е тук 70 000 правят навалица подобна. Голямо старание се иска да св постигне това на тази двмографска криза.
58
3
 
13
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
Ромине стават мюсюлмани за пари. Ако им платят повече ще станат и католици, или будисти...
57
3
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
А колко са джедаите?
56
6
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
Нищо не е изкривено. Така се броят.1. Последните години доста римляни емигрират.2. Имат по-висока смъртност.3. Римляните от махала Христо Ботев в София традиционно се броят за българи, а тези от Факултета за роми.Същото е в Столипиново в Пловдив - там ромите се броят пък за турци.Реално римляните са около 400 хиляди, турците около 400 също.
55
4
 
3
 
! Отговори
До w преди 2 седмици
Щом си рекъл. А целия възродителен процес за какво беше? А не за да ни крият, за да ни обезличат беше. Виж по градове само 9000 мюсюлмани имало в София. Никой не ни крие. :)
54
2
 
5
 
! Отговори
w преди 2 седмици
До Анонимен 51Никой не те е крил. Аз имам много прители мюсулмани, има много неженени а тези с деца имат по 1 или 2. Нормалното за цяла България. Никой не иска да те крие.
53
11
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
НЕ ЗНАМ ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА,НО БЪЛГАРИЯ ВИНАГИ СЕ Е СРАМУВАЛА ОТ БРОЯ НА РОМИТЕ НА НЕЙНА ТЕРИТОРИЯ...РЕАЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИБАВИ ОЩЕ ЕДНА НУЛА,ЗА ДА СЕ ВИДИ ИСТИНСКАТА ЦИФРА ЗА РОМСКАТА ПОПУЛАЦИЯ,А ИМЕННО КЪМ 200 000 ПРИБАВЕТЕ О И ЩЕ СТАНАТ 2 000 000,КОЛКОТО СА НАИСТИНА.
52
6
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
ЗАТОВА НЕ НИ ИСКАТ В ШЕНГЕН...РОМИТЕ СПОРЕД ДЪРЖАВАТА СА ОКОЛО 200 000.А ЗА ВСИЧКИ НИ Е ОЧЕВИДНО,ЧЕ ТЕ СА ВЕЧЕ БЛИЗО 2 МЛН...В СРАВНЕНИЕ РУМЪНИЯ СЪЩО ИМА 2 МИЛИОНА РОМИ,НО НЕЙНОТО НАСЕЛЕНИЕ Е ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ(20 МЛН.) ОТ ТОВА В БЪЛГАРИЯ,КОЯТО Е НЯКЪДЕ КЪМ 6 МЛН.
51
3
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
Ярък пример за стъкмистика.
50
6
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
РОМИТЕ СА ПОНЕ 1 МЛН. 500 ХИЛЯДИ...