Европейски пари за чиста природа

Стартира кампанията за агроекологични плащания
Спонсорирано съдържание | 15 мар 2012 09:43, Златко Желев
Европейски пари за чиста природа

До 15 май 2012 г. всички земеделски стопани, които се занимават с агроекологични дейности, могат да кандидатстват за компенсаторни плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

За да се популяризират тези дейности в началото на годината Министерство на земеделието и храните (МЗХ) даде официален старт на информационна кампания, в рамките на която широко ще бъдат разяснявани възможностите за субсидиране по мярка 214, включително и за производство на биологична земеделска продукция.

Кой може да кандидатства

    Право на субсидиите по Мярка 214 „Агроекологични плащания” имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани като стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Кандидатите трябва също да регистрират земите си и/или отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол – ИСАК на Държавен фонд „Земеделие”. Те могат да подават документи за субсидиите, ползвайки собствена, наета или арендована земя за срок не по-кратък от 5 години.

    Самите заявления за финансово подпомагане могат да бъдат попълнени и в общинските служби „Земеделие” на МЗХ . Подпомаганите стопани са длъжни да спазват определени ангажименти, свързани с агроекологичното производство за петгодишен период върху една и съща площ.

За какви дейности

    Агроекологичните плащания се отпускат на земеделски стопани, които на доброволен принцип поемат ангажименти за агроекологични дейности върху определена площ, за биологично пчеларство или за опазване на застрашени от изчезване редки местни породи животни. Целта на мярката е да подпомогне фермерите затова, че опазват околната среда. Чрез помощите те биват компенсирани за по- ниските си доходи. Мярка 214 се състои от пет подмерки, които от своя страна се разделят на направления. За всяко направление важат специфични агроекологични ангажименти. 

Какви са нивата на помощите

•    За отглеждани растителни култури по биологичен начин - от 120 евро на хектар за затревени площи до 729 евро на хектар за трайни насаждения, лозя и маслодайна роза 
•    За биологично пчеларство – 18.40 евро на пчелно семейство
•    За възстановяване и поддържане на земи с висока природна стойност – до 151 евро на хектар
•    За традиционно отглеждане на овощни градини – до 156 евро на хектар
•    За опазване на почвите и водите – до 182 евро на хектар
•    За контрол на почвената ерозия – до 324 евро на хектар
•    За опазване на застрашени от изчезване редки породи животни – до 200 евро на животно
•    За сезонна паша – до 165 евро на хектар
 
За повече информация посетете сайта на Министерство на земеделието и храните


Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации