Обява "ЧЕЗ Разпределение България" АД за гр. Сандански

Спонсорирано съдържание | Обновена: 2 фев 2015 14:58 | 2 фев 2015 14:56, Екип на Dnes.bg
Обява "ЧЕЗ Разпределение България" АД за гр. Сандански

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол № 250 т.5/20.01.2015 г. на Управителен съвет – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

                                                                          О Б Я В Я В А

На 06.03.2015 г. от 10.00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за „Продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор – 65334.202.21 съгласно Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрен със Заповед РД-18-42/12.09.2005г. на АГКК гр.Сандански, с административен адрес: гр.Сандански, местност “Сухо поле”,  с площ 1255 кв.м., с трайно предназначение на територията „урбанизирана“, с номер от предходен план 9589, местност “Сухо поле” гр.Сандански,  ведно с находящите се в имота масивни едноетажни  сгради:

СГРАДА с идентификатор  – 65334.202.21.2,   със ЗП – 416 кв.м., предназначение: „Сграда на транспорта“.

СГРАДА с  идентификатор  – 65334.202.21.2,   със ЗП – 12 кв.м., предназначение: „Сграда на транспорта“.

Административния адрес на имота е: гр.Сандански, местност “Сухо поле”, 

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Първоначална продажна цена на недвижимия имот: 83 216.00лв. / осемдесет и три  хиляди двеста и шестнадесет лева / без ДДС;

Стъпка за наддаване: 5 % цена ( 4 160.00 лв. ) / четири хиляди сто и шестдесет лева /; върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Контатни лица за огледи:

Имот гр.Сандански, местност “Сухо поле”
     
Марлен Иванова   

+359 887 144 155+359 887 144 155   

marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр.София, ул.„Адам Мицкевич“ № 2 А,стая №4 ет.2 до 05.03.2015 г. като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД,  IBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 05.03.2015 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот   ( 8 321.00 лв. )  / осем хиляди  триста двадесет и един лева /   се внася към банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД: IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 17.00 часа на 05.03.2015 г..

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 05.03.2015 г. внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 1550887 144 155, e-mail:marlen.ivanova@cez.bg


Още по темата: обяваЧЕЗ
Още от
Спонсорирано съдържание