Как да се противопоставим на инфлацията и да предпазим средствата си?

Спонсорирано съдържание | 1 дек 2022 12:56, Александър Попов
Как да се противопоставим на инфлацията и да предпазим средствата си?
Снимка: pexels.com

Данните на Евростат показват, че България е сред страните от ЕС с висока инфлация. Годишната инфлация в страната до края на септември достигна 18,7%, докато средната за страните от ЕС е само 9,9%. Инфлацията в България, измерена според потребителската кошница на страните-членки на ЕС, е 15,6%. Тази величина е по-ниска от официалната в страната, защото българите отделят по-голям дял от разходите си за храна спрямо останалите страни на ЕС, а именно при храните повишението на цените е най-голямо. Хората с по-ниски доходи усещат много по-тежко общия ръст в цените.

Инфлацията влияе на финансите ви повече, отколкото предполагате. Особено що се отнася до спестяванията ви. Ако не разполагате с подходящо планиране, ефектът на бързо покачващите се цени ще изгорят в голяма степен покупателната сила на спестяванията ви. Всички знаем, че спестяването е важна част от всеки финансов план. То помага за реализирането на финансовите цели и минимизира влиянието на инфлацията. За съжаление, само да се спестява и то нередовно, не е достатъчно, тъй като има сили, въздействащи негативно върху стойността на парите. Такава сила е инфлацията, дори тази, която се счита за здравословна (около 2.5% на годишна база).

Според данни на Бюрото за икономически анализи в САЩ индексът на потребителските цени там се е повишил с 8,6% - стойности, които не са достигани за над четири десетилетия. Цените на употребяваните автомобили и бензина се повишиха с по около 40%. Инфлацията е обхванала целия свят и най-вероятно скоро няма да отслаби хватката си. Глобалното покачване на цените е притеснителен контекст, в който България по нищо не изостава, даже в някои отношения изпреварва големите икономики. Компас Инвест предлага различни инвестиционни възможности с цел противопоставяне на инфлацията и съхранението на средства.

Инвестирайте сега!

Най-добрият начин да се преборите с нарастващата инфлация е да сте наясно за какво харчите парите си, да имате дългосрочен инвестиционен план и да обмислите как бихте могли да увеличите доходите си. Ето няколко действия, които можете да предприемете, за да ограничите влиянието на инфлацията в живота си.

Инвестирането на паричните средства, с които разполагате е един от начините да не изоставате от инфлацията или дори да я изпреварвате в дългосрочен план. Когато виждате повишаващи се лихвени проценти, падащ фондов пазар на фона на инфлация, това може да ви разколебае относно идеята да инвестирате, може дори да ви изплаши и да зачеркнете изцяло тази възможност. Истината е, че инвестирането в широко диверсифициран портфейл, управляван от професионалисти, дава възможност за компенсиране на загубите в дългосрочен план. Подобна инвестиция е силно средство в борбата с обезценяването на парите. Падащите цени и пазари изглеждат страшно за непрофесионалистите, но това е допълнителна възможност да се добавят повече дялове от договорните фондове на по-изгодни нива. Със сигурност високата инфлация намалява покупателната способност. Тя води до загуби. Затова е разумно да прехвърлите свободните парични средства в активи с потенциал да изпреварват инфлацията и да увеличават богатството ви в дългосрочен план. И тук идва въпросът кой договорен фонд да изберете? Обърнете се към професионалистите от Компас Инвест, които ще ви насочат при избора според целите, които искате да постигнете, времевия ви хоризонт, толерантността ви към риск. Заявете своята безплатна консултация сега.

Ако сте в след активна възраст или във възраст близка до пенсиониране и сте фокусиран върху съхраняването на натрупаните средства, тогава е разумно да отделите част от портфейла си за предпазване от инфлацията именно чрез инвестиции в балансирани или консервативни договорни фондове, независимо от волатилността в краткосрочен план. Но ако сте млади, то разполагате с достатъчно дълъг хоризонт да се възползвате от потенциалната възвръщаемост на фондовете, изградени предимно или изцяло от акции. Редовните спестявания в диверсифициран договорен фонд, каквито са управляваните от Компас Инвест, е много добро и достъпно решение, с което ще можете да постигнете финансовите цели в дългосрочен план. Тъй като споменаваме не веднъж думата „дългосрочен“, трябва да поясним, че колкото повече време парите са инвестирани, толкова повече на брой пазарни корекции или „мечи пазари“ ще трябва да преодолеете. Поради тази причина инвестиционната дисциплина трябва да се превърне в закон.

Паника, страх или от другата страна – алчност и притеснения да не пропуснете ползи, водят само до емоционални решения, които могат да появлияят негативно на вашата инвестиция и да нарушат подходящата стратегия за постигане на финансовите ви цели. Не предприемайте импулсивни действия, когато добавяте към инвестицията или когато продавате. Винаги се обръщайте към вашия личен инвестиционен съветник. Както има различни стратегии за навлизане на пазарите и кумулиране на инвестиционен обем, също така има и стратегии за прекратяване на дадена инвестиция, с които да постигнете заложените цели по оптимален начин.

Друг много важен фактор при инвестиране по време на висока инфлация, касаещ избора на подходящ фонд, е задлъжнялостта на компаниите, фигуриращи в структурата му. Инвестирайте в добри компании с ниски капиталови нужди. Бъфет отдавна се застъпва за притежаването на бизнеси, които носят висока възвръщаемост на капитала. По време на инфлация, компаниите с ниски капиталови нужди поддържат печалбите си по-добре и би трябвало да се справят по-добре от тези, които са принудени да инвестират повече пари на все по-високи цени, само за да запазят позициите си. Компаниите, които са част от договорен фонд Компас Глобъл Трендс са с много ниска задлъжнялост и това ни дава спокойствие по време на текущата волатилност, породена от лихвените проценти и високите цени на горивата. Също така фондът е структуриран изцяло от акции. На пръв поглед това звучи рисково за по-консервативно настроените инвеститори. Но трябва да се отчете контекста, в който се намираме. Въпреки скорошните увеличения на лихвените нива от редица централни банки, като цяло оставаме на исторически ниски лихвени нива.

Отново Бъфет казва: „Облигациите не са мястото, където трябва да инвестирате в наши дни“. Рискът идва от това, че когато лихвите се покачват, а с тях и доходността по облигациите, цената се понижава и съответно инвестициите в облигации могат да претърпят значителни капиталови загуби. Поради това е по-добре да се инвестира по-малка част от предвидената в по-динамичен фонд, в който облигациите заемат малък дял. Така ще спазите рискмениджмънта и ще избегнете загуби ако дълговият пазар продължи да се понижава, в следствие на по-висoките лихвени нива. Свържете се с Вашия личен инвестиционен съветник сега!

От всичко казано до тук изводът е, че задържането на пари по депозити или в друг вид пасивни спестовни сметки няма да доведе до добър резултат, тъй като загубите на покупателната сила са гарантирани и те се увеличават с много по-бързи темпове спрямо лихвите по депозитите, например. От другата страна стои възможността за инвестиране на част от свободните средства в договорни фондове. Те, въпреки всички „несъвършенства” (моментни понижения, корекции или забавяния), са реализирали доказано в дългосрочен план значително по-голяма възвръщаемост през годините спрямо пасивното спестяване. Според Barclays Equity Gilt Study акциите са донесли по-висока възвръщаемост от паричните депозити в над 76% от всички петгодишни периоди от 1899 г. насам.

Професионалистите от Компас Инвест са винаги на Ваше разположение. Свържете се с нас!

Важна информация:

Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.
 
Рискове:

Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:

1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;

2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;

3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;

4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;

5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.

6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;

Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu


Спонсорирани публикации