Държавният и държавно-гарантиран дълг намалява до 7.4 млрд. евро

Намалението се дължи на извършената операция по предварително изплащане на брейди-облигациите от вида IAB
7 мар 2005 13:28,
Към края на януари 2005 г. номиналният размер на държавния и държавно-гарантиран дълг е 7.4 млрд. евро, от които 1.4 млрд. евро (18.8%) вътрешен и 6 млрд. евро (81.2 %) външен дълг. Общият размер на дълга намалява с 555 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано към края на декември 2004 г. Това става ясно от публикувания първи за тази година брой на бюлетина “Държавен дълг” – издание на Министерство на финансите.

Намалението се дължи на извършената операция по предварително изплащане на брейди-облигациите от вида IAB през месеца. Съпоставен спрямо януари 2004 г., размерът на дълга бележи намаление с 1,302 млрд. евро.

Съотношението на държавния и държавно-гарантиран дълг към БВП в края на януари 2005 г. е 34.8%, като делът на външния дълг е 28.3%, а на вътрешния ­­– 6.5%. През януари 2004 г. това съотношение е било 44.5%, съставено съответно от 6.2% вътрешен и 38.3% външен дълг.

От началото на 2005 г. са направени плащания по дълга на обща стойност 1,829 млрд. лв., от които 1,734 млрд. лв. са по външния дълг, а 95.9 млн. лв. – по вътрешния. Най-големи през януари 2005 г. са плащанията в щатски долари – 87.3%, следвани от тези в евро – 7.4% и в лева – 5.2%.

По отношение на външния дълг с най-висок дял са били погашенията по брейди облигации – 1,468 млрд. лв., следвани от тези по държавни инвестиционни заеми – 15.8 млн. лв., и МВФ – 7.4 млн. лв.

През отчетния период общият размер на погасените главници по външния дълг възлиза на 1,492 млрд. лв., докато сумата на усвоените кредити е 19.4 млн. лв. Основна част от тях – 17.5 млн. лв., са средства, отпуснати по държавно-инвестиционни заеми.

През месеца бяха проведени три аукциона за продажба на ДЦК на вътрешния пазар, в резултат на което са емитирани книжа за 74.3 млн. лв., както следва: една емисия на тримесечни съкровищни бонове с номинална стойност 20 млн. лв., една емисия на десетгодишни облигации – 25 млн. лв. и една емисия петнадесетгодишни облигации, деноминирани в евро – 15 млн. евро. Министерство на финансите реализира и една тригодишна левова емисия ДЦК, предназначени за граждани, с номинална стойност 0.3 млн. лв.

В резултат от предсрочното изплащане на брейди облигациите от вида IAB, във валутната структура на дълга настъпват значителни промени в съотношенията на основните валути: дълг в щатски долари (28%), дълг в евро (43%), в други валути (15%) и в лева (14%).

По отношение на лихвената структура съотношението на дълга с плаващи към този с фиксирани лихви е 46.7% към 53.3%.

В общото разпределение на дълговия портфейл по кредитори преобладаващ дял запазват категориите “Други облигации” (вкл. глобални и еврооблигации) – 28.0%, вътрешният дълг – 18.8% и Световната банка – 12.8%, уточняват от Министерство на финансите.


Спонсорирано съдържание