Отрицателната текуща сметка на платежния баланс се увеличава

Търговският дефицит се увеличава до 199,4 млн. евро или с 45.2 млн. евро спрямо същия период на миналата година.
31 мар 2005 13:53,

Текущата сметка на платежния баланс за януари по предварителни данни е отрицателна в размер на 287,9 млн. евро (1.4% от БВП), като се увеличава от отрицателна сметка в размер на 230,3 млн. евро за същия месец на 2004 г., съобщи БНБ. Този резултат се дължи основно на търговското салдо за януари, което е отрицателно - в размер на 199,4 млн. евро. Търговският дефицит се увеличава с 45,2 млн. евро спрямо същия период на миналата година.

През януари износът (FOB) възлиза на 639,1 млн. евро, като се увеличава с 27,6% в сравнение с този за същия период на 2004 г. Вносът (FOB) възлиза на 838,4 млн. евро, като нараства с 28% (183,5 млн. евро) спрямо съответния период на миналата година.

Салдото по услугите за отчетния период на 2005 г. също е отрицателно - в размер на 22,9 млн. евро, като този дефицит нараства с 2,7 млн. евро спрямо съответния период на миналата година.

Салдото от пътувания за януари 2005 г. е 10,1 млн. евро, докато за съответния период на 2004 г. възлиза на 2,7 млн. евро. Статията Други услуги (нето) за отчетния период е в размер на 4,8 млн. евро, докато за същия период на 2004 г. тя е била в размер на 5,5 млн. евро.

През януари 2005 г. салдото по статията Доход е отрицателно в размер на 109,1 млн. евро при отрицателен резултат в размер на 102,4 млн. евро за същия период на 2004 г. Размерът на получения и дължим доход (36,2 млн. евро) нараства с 4,1 млн. евро в сравнение със съответния период на 2004 г. (32,1 млн. евро). Платеният и дължим доход възлиза на 145,3 млн. евро и е по-висок с 10,8 млн. евро в сравнение с януари 2004 г. (134,5 млн. евро).

През януари тази година нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 43,5 млн. евро при 46,4 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2004 г. като намаляват с три милиона евро.

За януари финансовата сметка е отрицателна в размер на 293,2 млн. евро при отрицателен резултат в размер на 36,4 млн. евро за същия период на 2004 г. Нарастването на отрицателния резултат по финансовата сметка се дължи на намаляването на преките чуждестранни инвестиции в страната, които за януари са 30,5 млн. евро при 127,3 млн. евро за същия период на 2004 г.

Общият баланс за януари 2005 г. е отрицателен и възлиза на 495,8 млн. евро при отрицателен общ баланс в размер на 302,8 млн. евро за същия период на 2004 г. За януари 2005 г. валутните резерви на БНБ намаляват с 495,8 млн. евро в сравнение с декември 2004 г. Според експерти това се дължи основно на погасяване на Брейди-облигации от типа IAB преди падежа.


Спонсорирано съдържание