ИХ България излезе на печалба от 5,1 млн. лв. за първото тримесечие

Повишението на печалбата се дължи основно на положителни разлики от операции със финансови и инструменти, които са 5,151 млн. лв. за тримесечието
29 апр 2005 13:47,

Индустриален холдинг България е приключил първото тримесечие на годината с печалба от 5,112 млн. лв. в сравнение със загуба от две хиляди лева за същия период на миналата година, показват данните от предадения в БФБ - София неконсолидиран отчет на дружеството.

Повишението на печалбата се дължи основно на положителни разлики от операции с финансови инструменти, които са 5,151 млн. лв. за тримесечието срещу 41 хил. лв. за съответното тримесечие на 2004 г. Нетните приходи от продажби са 38 хил. лв., а разходите по икономически елементи - 105 хил. лв.

Основният капитал на Индустриален холдинг България е 21,003 млн. лв., а собственият - 31,809 млн. лв.  Дружеството има текущи и нетекущи пасиви от 8,001 млн. лв., срещу 9,552 млн. лв. в края на миналата година. Вземанията в края на тримесечието са за 3,696 млн. лв. срещу 1,462 млн. лв. в края на 2004 г.

ИХ България управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията, като се стреми да постига контролно участие от над 51% във всеки отрасъл, позволяващи определянето на стратегия за развитие и осъществяване на управление в дружествата, в които инвестира.

От БФБ съобщиха днес, че дружеството е продало на 26 април 400 акции, представляващи 0,07% от капитала на Кораборемонтен завод Одесос, с което делът на холдинга в капитала на това дружество става 4,93%.

Днес бяха изтъргувани общо 57 905 акции на ИХ България на средна цена от 3,13 лв., с 4,33 на сто по-висока от вчера. 

Авторът не притежава акции от холдинга


Спонсорирано съдържание