България е една от страните с най-висока смъртност от COVID

За това допринася липсата на ефективна ваксинационна кампания
22 фев 2024 19:30, Нели Христова
88
България е една от страните с най-висока смъртност от COVID
Снимка: БГНЕС

Въпреки предприетите своевременни и последователни действия на здравните власти и осигурените значителни средства за защита на живота и здравето на хората в условията на пандемия от COVID-19, България е една от страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света. За това допринася липсата на ефективна ваксинационна кампания. Независимо от достатъчните количества и възможности за свободен избор на ваксина, страната отчита бавен процес на ваксиниране и едва около 30 процента ваксинално покритие.

Това е заключението в доклада на Сметната палата след извършен одит „Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.12.2021 г., който е публикуван на интернет страницата на институцията. Докладът предоставя обобщена информация не само са предприетите мерки и тяхната реализация, но и за отражението на пандемията върху цялата здравно–осигурителна система, както и върху социално-икономическия живот у нас.

Друг важен извод от направения одит е, че в началото на пандемията от COVID-19, в резултат на строгите противоепидемични мерки, е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в България в сравнение със средната за ЕС. През 2021 г. се наблюдава обратната тенденция - средната извънредна смъртност в България значително надхвърля тази в ЕС.

От осигурения значителен финансов ресурс за 2020 г. и 2021 г., изразходваните средства за подкрепа на персонала, пряко ангажиран с дейностите по предотвратяване разпространението на COVID-19, значително превишават средствата за лекарствени продукти и ваксини.

Констатациите на Сметната палата:

Създадена е подходяща нормативна основа за ефективно управление на пандемията чрез законосъобразно и своевременно въвеждане на противоепидемични мерки и контрол върху тяхното прилагане. Определен е правителствен подход и изискване за приемане на национален план за готовност и действие при епидемия и пандемия. Още през януари 2020 г., преди обявяването на пандемията от СЗО, стартира създаването на необходимата организация за ограничаване на разпространението, диагностика, лечение и наблюдение при COVID-19, въвеждане на противоепидемични мерки и издаване на препоръки и указания за изпълнението им. Липсата на ефективно функциониращ орган за цялостната организация, координация и управление на дейностите по плана възпрепятства през 2021 г. реализирането на възприетия подход към управлението на пандемията.

Осигурени са оптимални възможности и достатъчно финансови средства за:

- провеждане на клинични и лабораторни изследвания на заболели от COVID-19;

- преструктуриране на легловия фонд в лечебните заведения за болнична помощ и за субсидирането им за поддържане на готовност при пандемия;

- закупуване на медицинска апаратура, лични предпазни средства и лекарствени продукти.

По бюджета на Министерството на здравеопазването отчетените разходи за предотвратяване на разпространението и за лечението на COVID-19 са близо 668 млн. лв. за 2020 г. и над 746 млн. лв. за 2021 г. Общо разходите, трансферите и плащанията по бюджета на МЗ за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2021 г. са в размер на около 1,4 млрд. лв., като приблизително 50% от средствата (746 млн. лв.) са разходвани за подкрепа на персонала.

Разходваните средства за ваксини са над 238 млн. лв., а за лекарствени продукти – близо 167 млн. лв. В същото време, извършените разходи във връзка с изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 са 850 хил. лв. От държавния бюджет са осигурени 80 на сто от средствата за извършените плащания по плана, 20% са средства от Европейския съюз.

Установяването на случаите на COVID-19 се извършва в определените от министъра на здравеопазването клинични лаборатории, които постепенно нарастват от три в началото на пандемията, до 97 към края на 2020 г. и 123 към края на 2021 г. Неравномерното териториално разположение на определените лаборатории в лечебни и здравни заведения обаче затруднява бързия и лесен достъп на значителна част от населението в малките населени места и три областни града.

За периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г. за установяване на COVID-19 са направени общо 7 459 348 тестове, от които 747 108 са положителни и потвърдени случаи, като броят на потвърдените случаи през 2021 е 2,5 пъти по-голям от този през 2020 г.

Заплатените средства през 2020 г. и 2021 г. от НЗОК за лечението на хоспитализирани пациенти, диагностицирани с COVID-19 по клиничните пътеки, са близо 320 млн. лв., а по клиничните процедури - 206 млн. лв. За същия период заплатените средства от НЗОК за работа при неблагоприятни условия възлизат на над 1 млрд. лв. Най-много средства за работа при неблагоприятни условия са заплатени на изпълнителите на болнична медицинска помощ - общо над 756 млн. лв.

От екипите на Центровете за спешна медицинска помощ са обслужени 670 244 спешни пациента, което представлява 90 на сто от всички потвърдени случаи. Обслужените пациенти в дома са 463 841, или 70 на сто.

От общопрактикуващите лекари са обслужени 634 627 пациента с COVID-19, (85 на сто от всички потвърдени случаи). Извършени са 581 707 първични прегледи и 231 496 вторични.

За периода 2020-2021 г. в лечебните заведения за болнична помощ са хоспитализирани 211 760 пациента, или 28 на сто от общо потвърдените случаи. В интензивно отделение са настанени 17 783 пациента, или 8,4 на сто от хоспитализираните, лекувани в условията на липсващ утвърден медицински стандарт в България „Анестезиология и интензивно лечение“. През 2021 г. броят на хоспитализираните нараства близо три пъти в сравнение с 2020 г. Най-голям е броят на хоспитализираните в областите София-град, Пловдив, Варна и Благоевград. Най-много пациенти постъпват в интензивно отделение в София град (4 309), Русе (1 308) и Пловдив (1 253).

По данни на Министерството на здравеопазването за периода 2020-2021 г. лицата, поставени под задължителна изолация и задължителна карантина, са общо над 1,9 млн. души. Реалният им брой е по-голям от посочения поради невъзможност на информационната система да експортира реалния брой по различни причини (повторно заболяване, смяна на адрес, преминаване от една категория в друга и др.)

Осъществени са близо 250 хил. проверки от РЗИ, в т.ч. съвместно с органите на МВР, БАБХ и общини, за спазване на въведените временни противоепидемични мерки. Платените глоби и имуществени санкции обаче са незначителни в сравнение с наложените за нарушение на противоепидемичните мерки.

Към 31.12.2021 г. са доставени 8 331 795 дози ваксини , които са достатъчни за подлежащото на ваксиниране население, както и за пребиваващите и преминаващите през страната лица. Хората със завършен ваксинационен курс са едва 29,8 на сто от подлежащото на ваксинация население. Лицата със завършен ваксинационен курс са най-много във възрастовата група от 40 до 69 години – над 1 млн. души (56% от общо ваксинираните лица).

Вследствие на ниския темп на ваксиниране в страната се появява риск от бракуване на закупените ваксини поради изтичащ срок на годност. Взема се решение за препродажба или дарение на неизползваните и налични количества. Общо в периода 2020-2021 г. са дарени и препродадени 643 980 дози. През 2022 г. е извършено и дарение на още над 3 млн. дози.

В началото на пандемията стриктното прилагане на въведените противоепидемични мерки и дейности води до ограничаване на заболяемостта и намаляване на смъртността от COVID-19. През 2021 г., независимо от осигурените количества ваксини, поради ниското ваксинално покритие съществено нарастват умиранията, като се регистрират два пика - през 13-та и между 43-та и 45-та седмица. Причината за високата заболеваемост и смъртност е липсата на ефективно провеждана ваксинационна кампания. По данни на Министерството на здравеопазването от COVID регистъра, за периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г. от COVID-19 са починали общо 29 238 лица, от които 8 031 през 2020 г., в т.ч. 100 души са медицински персонал, и 21 207 през 2021 г., в т.ч. 78 души медицински персонал. От починалия медицински персонал броят на лекарите превишава този на медицинските сестри. Най-висока смъртност от COVID-19 е регистрирана в София град, най-малко - в област Търговище. Най-висока смъртност е регистрирана сред лица на възраст между 70-79 години – общо 10 894 души, и сред лица на възраст между 60-69 години - общо 7 114 души. Най-ниска е смъртността на лицата на възраст между 0-19 години – 24 души, и лица над 90 години - 724 души.

По данни на НСИ през 2020 г. умиранията от COVID-19 са 6,9% от всички умирания в страната, а през 2021 г. - 18,5%.

Данните показват, че в началото на пандемията с въведените и прилагани противоепидемични мерки в България е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в сравнение със средната за ЕС, като тази тенденция се запазва до декември 2020 г., когато е регистриран първият пик на смъртност в България. През 2021 г. се наблюдава обратната тенденция и средната извънредна смъртност у нас значително надхвърля тази в ЕС. По-голямата част от държавите-членки на ЕС отчитат значително намаляване на извънредната смъртност през 2021 г., с изключение на България (от 14, 2 на сто на 38 на сто), Словакия ( от 10,5 на сто на 35,7 на сто), Естония (от 2,3 на сто на 19,4 на сто) и Латвия (от 1,5 на сто на 21,7 на сто). Всички други държави от ЕС, които отчитат съществено намаляване на годишна извънредна смъртност през 2021 г., имат бързо нарастване на броя на ваксинираните лица и високо ниво на ваксинално покритие.

Освен ефектите върху функционирането на здравната система, живота и здравето на хората, COVID-19 има значителен социално-икономически ефект. Високата заболеваемост през 2021 г. води до двойно увеличаване на издадените болнични листове с диагноза COVID-19, в сравнение с издадените през 2020 г. - от около 204 хиляди броя на близо 423 хил. броя.

През 2020 г. общата изплатена сума за обезщетения за временна неработоспособност поради COVID-19 е в размер на над 68 млн. лв. През 2021 г., поради значително повишената заболеваемост, тя се увеличава почти двойно и възлиза на близо

140 млн. лв. Изплатените средства натоварват бюджета на Държавното обществено осигуряване, а значителният брой дни, които лицата прекарват в отпуск поради временна нетрудоспособност вследствие на COVID-19, води до неблагоприятни ефекти върху икономическия, социалния и културен живот в страната.

В резултат на извършения одит се отправят 11 препоръки към министъра на здравеопазването. Той трябва да предприеме мерки за изпълнението им и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата в срок до 31.10.2024 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


88
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
59
0
 
0
 
! Отговори
мРНК е болест Х в ЕС преди 1 месец
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/7/7b/IMG01_EXM_DEC_2023.png През декември 2023 г. наднормената смъртност продължава да варира в целия ЕС. В две държави от ЕС не е регистрирана свръхсмъртност: Румъния (-13,3 %) и България (-7,4 %). Сред 25-те държави от ЕС, в които е регистрирана свръхсмъртност, най-високи стойности се наблюдават в Словения (21,3 %), Австрия (20,7 %), Естония (20,0 %), следвани от Германия (19,3 %), Дания (19,0 %), Нидерландия (18,5 %) и Словакия (17,1 %). Повече ХВВ бустери повече болест Х и смъртност.
58
0
 
1
 
! Отговори
Наблюдател преди 1 месец
Някой дочете ли въпросния пасквил? Заглавието и подзаглавието са достатъчни. Ограбиха едни почти 3 години от живота ни. И продължават да ни занимават с измамата на века /до момента/. Вероятно ще доживеем до следващата измама на века, понеже не сме от набодените блееещи, муучащи и груххтящи, кудкудякащи конформисти, верижно набодени, доверили здравето си на "експертите".
57
0
 
4
 
! Отговори
въх преди 1 месец
Точно обратното ,България е с мнус 6-7 % смъртност !Защото не се набодохме с тези бъ.ркочи,румънците също!
56
1
 
8
 
! Отговори
Овце преди 1 месец
Последен напън да се бодете, че бъркочите се вкиснаха. Пак плашене, с цел някой да се излъже и да се набоде. Умнокрасивите защо спряха да се бодат след втората доза или след третата, м? Айде търчете за бустери, овце такива!
55
1
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
България е страната с НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДАЛАВЕРИ, заформили болниците, сега наричани още търговски друежства. Как се подава киспорода и как е бил подаван на тежко болните?
54
2
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Само дето в България не живеят 7 милиона човека, а някъде под 4 милиона (плюс 3 милиона в чужбина) и процента на ваксинираните нараства на над 50%, а ако махнем децата, които не се ваксинират, реалния процент става доста по-висок.
53
12
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Само като чета коментарите за Ковид от *** и ми става ясно защо бъгарете са последни по всичко. То бива глупаво племе но вие сте неземно глупави индивиди. Основно турбо-провинциалисти де но то в Бг 95 % са мега селяни включително и мнозинството софиянци.И парите които се окрадоха последните години не помогнаха и грам да мръднете милиметър напред.
52
1
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Гарантирано от Боко-тиквата който каза ме се е справил отлично с пандемията и ги *** с 200 западняците. Българите кухи си избират по тяхно подобие лидер.Класика брат!!
51
3
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Ново двайсе: били сме най-зле по дигитални умения. Затова ли двама десетокласници хакнаха тотото и си приписаха по няколко милиона да се пошегуват само.
50
5
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Чета в новините, че България е все най. Най-голяма инфлация, смъртност от ковид, нещастна нация, застаряваща нация, бедна в ЕС. И от всичко това най ми става смешно, че явно се страхуват от най старата държава в Европа устояла и устоява на всички нападения по интелигентен начин. Ние сме навсякъде, не затваряйте очите си.Победили сме толкова велики сили, които не изброяваме от приличие. Но всеки ги знае.
49
4
 
22
 
! Отговори
Вирджиния, щатът преди 1 месец
Дано поне ви плащат за фейк пропагандата.
48
8
 
25
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Тази статистика е фейк понеже не можа да се докаже че починалите са починали от ковид а са починали с ковид. Това е все едно ако някой починал е имал пъпка да се каже че починалия е починал от пъпката а той да е имал и кенсър.
47
4
 
22
 
! Отговори
Аз преди 1 месец
Че смъртността от ковид в България е минимална. Това означава, че на други места си е направо нищожна... Пък и статистически колко смърти от други неща ги писаха за ковид, то направо щеше да е смешно, ако не ставаше въпрос за болести и смърт. Супер гнусно е да манипулират хората с такива неща!
46
11
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
И кое е лошото в случая. Ковида поразреди малко глупаците. Изобщо не е лошо на 5-10 години да удря по веднъж.
45
23
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Ми нормално, прости хора да вярват в конспирации, а не на науката. Познавам такива, които от глупост умряха и роднините им до днес още вярват че всичко било някаква измама. Колко *** рябва да си да заровиш брат си и пак да вярваш на простите копейки.
44
2
 
16
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
"Копейките от Възраждане" (както ги нарече един ебил) няма как да "накарат" хората да не се ваксинират. Както и аз, който съм ваксиниран, бяхме против ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ваксиниране. За правото човек да вземе сам избора си. Никой не може да забрани на човек да се ваксинира, но се водеше кампания за ЗАДЪЛЖАВАНЕ, което си е живо масово убийство, като се има предвид колко хора пострадаха. Включително и аз, от ваксините. Но друго си е да си го направиш сам.
43
4
 
17
 
! Отговори
Стефан Кръстев (Цеф) преди 1 месец
Писах си истинското име, защото и в мрежата, и в Плевен, доста хора ме познават и ако излъжа много ще го забележат. Ваксинирах се 3 пъти с Модерна. Сметнах, че рискът от ваксиниране и ковид е еднакъв. Един вид - експеримент за науката. Понеже бях претърпял 2 инфаркта, живея много здравословно, за състоянието ми обаче съм в чудесна форма. По-силен от много здрави на възрастта ми. Тренирам. Нямаше друга причина освен ваксината за третия ми инфаркт.
42
14
 
4
 
! Отговори
нормално преди 1 месец
благодарете на копейккат и на иззродддите от иззражданнее които се ваксинираха но караха другите да не се ваксинират, целта им е да унищожат България и българите това им е спуснато като директива от кремъл още ли не го осъзнвате
41
4
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Да, но пък се спасиха от световния заговор срещу тях и не се набодоха с отровните ваксини. Ганяяя умира с достойнство, без да се поддаде на конспирациите срещу него.
40
1
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
На модерaторчето такава клетва му натъкмих, че внуците му ще помнят кога е трил коментари без причина.