—метната палата откри нарушени€ на »  от 10 партии

ѕроверени са 14 партии и шест коалиции
22 авг 2023 20:09, —тела —то€нова
2
—метната палата откри нарушени€ на »  от 10 партии
—нимка Ѕ√Ќ≈—, архив

—метната палата е проверила 20 участници в изборите на 2 октомври 2022 година – 14 политически партии и шест коалиции. Ќе са установени нарушени€ на »зборни€ кодекс от 10 проверени участници – осем политически партии и две коалиции, съобщава —метната палата.

ќт всички проверени участници в изборите е спазено изискването на »  в срок от 30 работни дни след изборни€ ден да представ€т отчет за приходите, разходите и поетите задължени€ за плащане във връзка с предизборната кампани€ пред —метната палата по утвърден от не€ образец.

ѕри одита са констатирани нарушени€ на нормативните изисквани€ относно представ€не на информаци€ в хода на предизборната кампани€ за публикуване в ≈динни€ регистър по изборни€ кодекс (≈–» ) - не е предоставена информаци€ за публикуване в ≈–»  от една парти€ и три коалиции от партии за направени дарени€, а от една коалици€ от партии - за декларации за произход на дарени средства в размер над минималната работна заплата; от три коалиции от партии - за финансирани€ със средства на кандидати, и от две коалиции - за декларации на кандидати за произход на предоставени средства над минималната работна заплата; от една парти€ - за наименованието на рекламна агенци€.

ƒве партии и две коалиции от партии са набирали средства за финансиране на предизборната кампани€ и след нейни€ край. ”становени са неотчетени приходи от пет партии и пет коалиции от партии, съобщава —метната палата.

—пазени са законовите изисквани€ за източниците на финансиране и подпомагане на кампани€та от одитираните участници в изборите, с изключение на една парти€, за ко€то е установено финансиране от едноличен търговец, на когото впоследствие от парти€та са възстановени средствата.

»зискването приходите над 1000 лева да се получават по банков път е спазено от всички одитирани участници, с изключение на една коалици€ от партии.

ѕри проверките са установени неотчетени разходи от една парти€ и две коалиции. „етири партии и три коалиции имат неразплатени задължени€ към доставчици на стоки и услуги към датата на извършване на одита, пише в съобщението.

»зискването разходите над 1000 лева да се извършват по банков път, е спазено от всички одитирани участници, с изключение на една парти€.

”становените при одита размери на финансиране на предизборната кампани€ на отделните участници в изборите са под определени€ в »  общ размер за финансиране за избори за народни представители за Ќародно събрание, отчита —метната палата.

ќще по темата

‘изическите лица, предоставили или дарили средства над 1000 лева за финансиране на предизборната кампани€, са 233. ¬ъз основа на предоставени данни от Ќационалната агенци€ за приходите (Ќјѕ) и Ќационални€ осигурителен институт (Ќќ») е извършена проверка за съответствие на размера на предоставените или дарените средства с доходите на лицата за период, определен в съответствие с » . «а 179 лица са установени данни за доходи, съответстващи на размера на дарените или предоставени от т€х средства за кампани€та.

«а 54 физически лица не са установени данни за доходи от ползваните източници или наличната информаци€ за размера на доходите не покрива напълно размера на дарените или предоставени средства. ”становеното несъответствие е само въз основа на информаци€та от използваните бази данни на Ќјѕ и на Ќќ» за определени€ период, съгласно чл. 170, ал. 2 от » , освен това т€ не покрива всички възможни източници на доходи. ѕредвидените в »  източници на информаци€ не позвол€ват да бъдат проследени всички данни за доходи от чужбина, за спест€вани€ в банки и други, които е напълно веро€тно конкретните лица да притежават, посочват от —метната палата.

ѕри 13 от тези 54 лица, въз основа на предоставена информаци€ от Ќјѕ за доходите за финансовата 2021 г., съгласно подадените годишни данъчни декларации, са установени декларирани от т€х доходи, които надвишават размера на дарените или предоставени средства за финансиране на предизборната кампани€.

ќдитни€т доклад е публикуван на интернет страницата на —метната палата.
 

 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


2
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
2
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 9 месеца
Ќе е публикувано.
1
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 9 месеца
≈валла, чоджум, машалла!