Прокуратурата откри куп нарушения в "летните сараи" на Доган

Нередности са констатирани и при други обекти на Черноморието
39
Прокуратурата откри куп нарушения в "летните сараи" на Доган
Снимка: БГНЕС

Множество нарушения са открити при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието, констатират проверки на място и по документи, разпоредени от Върховна административна прокуратура (ВАП) на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на туризма, министъра на околната среда и водите, министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията и началника на ДНСК. Това съобщиха от пресслужбата ба държавното обвинение.

Още по темата
При проверка в парк "Росенец" е констатирана крайбрежна плажна ивица, която няма статут на морски плаж. До нея няма свободен достъп. Той е ограничен от поставена строителна ограда от метални платна.

Установено е, че за поземлен имот (ПИ) по КККР на гр. Бургас, който е държавна собственост, няма съставен акт за държавна собственост.

Относно изградения пристан за яхти в ПИ по КККР на гр. Бургас към настоящия момент в МРРБ няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за специализиран пристанищен обект - пристан за яхти и лодки. Съставен е констативен протокол при извършената проверка в община Бургас, като от представители на РДНСК Бургас, е установено, че не се съхраняват строителни книжа и няма искания за издаване на разрешение за строеж за мостик - кейова стена в ПИ по КККР на гр. Бургас. От доклад на министър Росен Желязков се установява, че в регистъра по чл.92, ал.4 ЗМПВВППРБ не е вписвано пристанище, елемент от чиято инфраструктура да е хидротехническото съоръжение, предмет на проверката. Въпросното съоръжение не е вписано в регистъра по чл.92, ал.4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и като специализиран пристанищен обект. От резултатите от проверките става ясно, че за специализиран пристанищен обект "Пристан за яхти и лодки - Отманли" удостоверение за експлоатационна годност не е издавано.

От проверката на място, както и от кадастрални скици на имота се установява, че пристрояването на пристанището не е извършено през 80-те години на миналия век, както е посочено в нотариалния акт. За констатираните данни за извършено документно престъпление материалите се изпращат на ВКП.

Във връзка с установеното строителство по отношение на пристан за яхти и лодки  и липсата на разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти, както и това, че строежът е III категория, е изпратено писмо до  началника на ДНСК да упражни правомощията  си  като предприеме конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и уведоми ВАП за това и изпрати копия от актовете.

При проверката на изградените  строежи  и  обекти  на нос „Чукалята“  в парк „Росенец“ е установено, че за строежите „Двуетажна масивна сграда“, „Едноетажна постройка - бунгало“ - №1, „Едноетажна постройка - бунгало“ - №2, „Едноетажна постройка - бунгало“ - №3, „Триетажна масивна сграда“, „Оранжерия – 500м2“, „Двуетажна сграда“ на място не са представени строителни книжа и при проверката в община Бургас не е установено  наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. За „Преместваем  обект - охрана“ не е  издадено разрешение за поставяне от община Бургас. Всички описани констатации са обективирани в констативни протоколи от 06.08.2020 г., съставени от инспектори на РДНСК Бургас.

С писмо изх.№ Б-12-84-00-627/11.08.2020г. на началник РДНСК Бургас, кметът на община Бургас е уведомен, че следва да разпореди предприемане на последващи действия за законосъобразното приключване на случая.
За предприетите конкретни действия и упражнени правомощия по чл.223 ЗУТ, следва да изиска информация по реда на чл.145, ал.1, т.1 ЗСВ.

При проверките на обект "Жилищна сграда" в м. Буджака, землището на гр. Созопол, собственост на физическо лице са констатирани пропуски и нарушения по отношение  на издадените строителни книжа и изпълненото строителство. Констатирано е, че сградата е напълно завършена и към момента на проверката се ползва. В южната част на имота е изграден  открит басейн. Имотът е заграден от изток, север и частично от запад с плътна масивна ограда с височина около 2.00м. Не е установено, дали фотоволтаичната централа е изпълнена.

Конкретно не са налични изискуемите протоколи за определяне на линия и ниво на намиращите се на мястото ограда и басейн, като последният не фигурира в издаденото удостоверение на главния архитект на община Созопол и не е въведен в експлоатация; в нарушение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ е издадено разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда в имот отреден за вилно застрояване, а същият строеж е ситуиран в два имота и се касае за една сграда, която е функционално свързана, а не за две отделни сгради, разположени в два имота, което противоречи на действащия ПУП към момента на издаване на разрешение за строеж. С оглед на това е съставен констативен протокол от служители на РДНСК Бургас и е сезиран кметът на община Созопол за предприемане на законосъобразни действия по компетентност на основание чл.224а, чл.225а от Закона за устройство на територията.

Данните от проверката в гр. Обзор сочат, че на обект „Жилищна сграда за курортно ползване в града става ясно, че към преписката за издаване на разрешение за строеж няма данни за извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ и чл.20 и следващите от Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, на съществуващите стоманобетонови пилоти за укрепване на ската, находящ се в УПИ V в кв.1 за спазване на условията на чл. 169, ал.1 и ал.З от ЗУТ. Няма представени актове и протоколи, съставени по време на строителство, удостоверяващи извършените СМР и законността на стоманобетоновите пилоти.

Не е изпълнена предвидената в одобрения със Заповед № 301/16.03.2005г. на кмета на община Несебър ПУП- ПРЗ нова улица, даваща достъп до всички урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с предвиден кръгов обръщач. Констатирано е, че няма издадено разрешение за строеж за горецитираната улица. По време на проверката е станало ясно още, че не са изработени изискващите се планове за вертикално планиране, план-схема за комуникационно-транспортна мрежа, схеми на инженерната инфраструктура и др., които се одобряват едновременно с плана, съгласно разпоредбите на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Не е представено становище/решение от Министерство на околната среда и водите към одобрения ПУП-ПРЗ, съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 7 ЗУТ (ред. бр. 65 от 2003 г.). Не са представени данни за отчуждителни процедури за улица от ОС.Т.6 до от ОС.Т.8 и следващи дейности, регламентирани § 22 от Преходни разпоредби /ПР/ ЗУТ.

При проверката на място е установено, че част от изпълнените пилоти в УПИ V, кв.1 по плана на гр. Обзор - Южен плаж, са в несъответствие с одобрения на 23.04.2007г. проект по част „Укрепване на ската над сградите за комплекс" /част СК/.

В одобрения проект по част СК към издадено разрешение за строеж от м. април 2020г. от Община Несебър са включени изпълнените стоманобетонови пилоти по разрешение за строеж от м. май 2007 г. като същите са в съществено отклонение от одобрения проект към същото PC. Не са осигурени достатъчен брой паркоместа съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Не е спазена предвидената максимално допустима кота корниз от 10 м предвидена по ПУП. Предвидена е кота корниз на източна фасада на сградата да достигне, която надвишава максимално допустима кота корниз регламентирана с ПУП.

Предвид категорията на обектите и строежите, кметът на община Несебър следва да предприеме законосъобразни действия по компетентност на основание чл.224а ЗУТ и да уведоми ВАП, ДНСК и РДНСК Бургас за започнатите административни производства.


39
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
35
0
 
0
 
! Отговори
Сашо преди 1 месец
Това , че на някой му се иска да има нещо , да търси само където му е угодно. Този Христо , неусъщвствен политик , министър и каквото там ще , да попита за Прокопиев , Американските ( Костов) енергийни интереси , вилите в Созопол , на кой да всички плажове по морето от Сл.Бряг , кой ги стопанисва и на кой се плащат наеми , хотелите как са купени в Сл.Бряг
34
0
 
0
 
! Отговори
Ванката преди 1 месец
Както винаги прокуратура и контролиращи последни "констатират"... Ама то и за кво да се хабят - съдът ще реши, че всичко е законно и редовно. Цялата ни гнилост и разпад се дължат на липсата на истински контрол, обективно правораздаване и справедливост! Винаги двоен аршин, наши хора, калинковщина, корупция и замитане под масата...
33
1
 
3
 
! Отговори
До 31,32 преди 1 месец
Явно си един и същ.
Не разбрах Радев какво общо има с темата?
Някъде да си прочел или да знаеш да има нещо незаконно, да говори вулгарни неща, да обижда подчинените си, да краде с милиони?
Я ако обичаш коментирай си турчина ,щото за него става дума.
Кой му даде разрешение да строи ,да заграбва, кой си затравя очите, кой нищо не проверява?
Всички виновни ,в това число и той, щото имота е негов ,да си понесат глобите , да си платят данъците и всичко с лихвите.
Айде проследи дали ще стане.
32
1
 
1
 
! Отговори
До 31 преди 1 месец
Това ли ви е в устите в момвнта?
Прокопиев доказа с документи, чв всичко му е законно.
И не са сараи, герберугоо.

Ама..трън ви е в очите прокопиев с дневник и капитал.
Че вади на вашата мутра всички далавери.
31
4
 
3
 
! Отговори
чудя се преди 1 месец
До До чудя се - резултатите се виждат, затова самальотчика се е на-акал, щото централния го зове
30
2
 
2
 
! Отговори
бетон в морето преди 1 месец
А сарайте на Иво Прокопиев кога ги погват.
29
1
 
7
 
! Отговори
мак преди 1 месец
Едни хора искат да строят където им скимне и да заграбват терени, други им разрешават (но корупция няма). Изведнъж контролните органи се сещат, проверяват, констатират, намират. И какво от това? Сигурно нередностите ще бъдат отстранени, а накрая - велико узаконяване. И никакви глоби, камо ли бутане.
28
0
 
0
 
! Отговори
До чудя се преди 1 месец
Пич...не се мъчи да мислиш много.
Оийвай ракийка..слушай Преслава и по добре никога не ходи да гласуваш.
27
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Не думайте!
Предполагам са провели разследване и виновните за това са Хр.Иванов, Радев, Нинова и Слави.
Също и..всички протестиращи.
26
1
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Какво щяло да последва? Ами нищо.То и в законите и в наредбите,така си и пише,че отговорен е този до онзи или този между двамата но всъщност феланкишията.Затова и клетата ни Държавица е на това дередже.Всеки във властта прави каквото си иска и за нищо не носи отговорност.И в този случай наредби си противоречат и фактически се самоизключват една с друга.Затова и нищо няма да проследва.Най много да бутнат някоя външна тоалетна и толкоз,понеже и давност и всичко накуп е отекло в канала.Герберастия
25
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Какво щяло да последва? Ами нищо.То и в законите и в наредбите,така си и пише,че отговорен е този до онзи или този между двамата но всъщност феланкишията.Затова и клетата ни Държавица е на това дередже.Всеки във властта прави каквото си иска и за нищо не носи отговорност.И в този случай винаги наредби си противоречат и фактически се самоизолация една с друга.Затова и нищо няма да проследи.Най много да бутнат някоя външна тоалетна и толкоз,понеже и давност и разрешителни и всичко накуп е отекло.
24
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Да го измести веднага зад Босфора.
23
0
 
5
 
! Отговори
Чичо преди 1 месец
От началото на ,,тъй наречения преход,,всички олигарси така процедират.Първо с връзки,после с рушвети,накъде със заплахи-първо строим-ако ни хванат ,тогава ще узаконяваме.Сега всичко,което е построено незаконно-да се събаря.Да се научат да спазват закона и да уважават държавата,в която живеят.Преди седмица в Ст.Загора събориха97 незаконни къщи на ромски семейства.Значи малкия ще го мачкаме-а от мутрите ни е страх или сме ,,зависими,,по някакви причини.За такива изпълнения,хората са на протеста.
22
1
 
6
 
! Отговори
И.Б. преди 1 месец
Явно протестите, колкото и малки на брой, оказват влияние върху действията на прокуратурата. Какви ли протести трябва да се предприемат,за да може и съдилищата да заработят закономерно?
21
1
 
5
 
! Отговори
Баи преди 1 месец
Баи доган - ще гризне дьрвото маи
20
2
 
6
 
! Отговори
До чудя се преди 1 месец
Абе ,ти добре ли си?
Твоя гешо- простоват какво направи до сега?
Я кажи колко дела е спечелил в кариерата си?
Ако не знаеш да ти кажа 0.
Да ти кажа ли и какво е бъдещето му проявление пак една голяма 0.
19
5
 
2
 
! Отговори
чудя се преди 1 месец
Добре де наистина ли нашият мат'рял си е такъв - като не проверяват - лошо, като проверяват и си вършат работата - пак лошо. Хубаво е малко да се образовате - Прокуратурата проверява и констатира, при данни - повдига обвинения и т.н. СЪДЪТ решава!!! Гешев и колегите му, каквото и да направят все ще са криви, ама като гледам хич не им дреме, аз одобрявам действията им, а резултатът много често не зависи от тях... питайте другаря Панов първа дружка на Ицо Иванов и Прокопиев
18
0
 
11
 
! Отговори
Xyz преди 1 месец
Много странно а всички мислехме ,че там няма никакви нередности ...
17
1
 
11
 
! Отговори
ПроСоТо преди 1 месец
ето защо АЗ искам оставката на Мутрьо и цялата негова Хунта:

-Защото за тия 10 години,в които дерибействат над България направиха така,че да настане ТОТАЛНО БЕЗЗАКОНИЕ!!!!

Хунтата ликвидира и малкото правила ,които успяхме с голями мъки да установим в обществото.

ВСИЧКО сведоха до:-"Бориссоф нареди,бориссоф забрани,бориссоф даде,бориссоф взе,бориссоф откри,бориссоф зокри,бориссоф разреши.."

Лукашенко може само цървулите да връзва на Банкянския еднокнижник..

а ние станахме за смях пред целия
16
0
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
И после...тишина...