ƒ-р инж. »ван ∆ел€зков: —ъхран€ването на енерги€та с батерийни системи е ключово за енергийната трансформаци€

¬ енергетиката евтините решени€ не гарантират енергийна сигурност
24 апр 2024 08:30, јлександър ѕопов
29
ƒ-р инж. »ван ∆ел€зков: —ъхран€ването на енерги€та с батерийни системи е ключово за енергийната трансформаци€
ƒ-р инж. »ван ∆ел€зков

ƒ-р инж. »ван ∆ел€зков е зам.-председател на —ъвета на директорите на ÷≈–Ѕ и ”правител на "÷≈–Ѕ —олар". »ма дългогодишен управленски опит в енергетиката. Ѕил е заместник-председател на —ъвета на директорите на "Ќационална електрическа компани€" (Ќ≈ ) ≈јƒ и член на —ъвета на директорите на “≈÷ "ћарица »зток 2" ≈јƒ.

“ой е ƒоктор по икономика, с докторантура по "≈нергийна сигурност", магистър по ≈лектроенергетика от “ехнически€ университет и магистър по ћеждународни икономически отношени€ от ”Ќ——. —пециализира "Ѕанки и банков мениджмънт" в »нститута за следдипломна квалификаци€ при ”Ќ——. ќт началото на 2014 г. »ван ∆ел€зков е ѕредседател на —ъвета на директорите на " онтактни елементи" јƒ, както и член на —ƒ на "÷≈–Ѕ" ≈јƒ и управител на ÷≈–Ѕ "—олар". „лен е на ”— на Ќаучно-технически€ съюз на енергетиците в Ѕългари€ (Ќ“—≈Ѕ).

√-н ∆ел€зков, защо тр€бва да се използват батерии за съхранение на енерги€?

—ъхран€ването на енерги€та е ключово за енергийната трансформаци€ и справедливи€ енергиен преход. ¬ момента в Ѕългари€ има свръхпроизводство на електроенерги€ от конвенционални източници и от ¬≈», от една страна, а от друга – спад на потреблението в бита и в индустри€та. —видетели сме на нулеви и на отрицателни цени. “ози излишък от произведена и неконсумирана енерги€ тр€бва да се съхрани или преразпредели.

«а това има три основни начина. ѕърви€т е т.нар. батери€ ѕј¬≈÷ (но българската „аира, най-гол€мата в ёгоизточна ≈вропа, от 2 години не работи, а другите два ѕј¬≈÷ ќрфей и Ѕелмекен, са с по-малък капацитет). ¬тори€т – газовите централи. “е също все още не са изградени в Ѕългари€. “рети€т начин са литиево-йонните батерии. “е прекрасно балансират мрежата, като съхран€ват електроенерги€та и € връщат обратно, когато е нужно. ќсвен да балансират, батериите изграждат и пиковете в потреблението, подобр€ват мощността при присъедин€ване на ¬≈».

¬с€ка една соларна система – над 100-200-300 к¬т, било то в домакинствата или в индустри€та, тр€бва задължително да е обвързана с изграждане на умна мрежа от батерии. » това тр€бва да се регламентира чрез закон. ¬ Ѕългари€, за съжаление, н€ма законови разпоредби за батерии.

 акво всъщност означава умна мрежа при батериите?

јко една малка соларна централа си инсталира батери€ и € „присъедини“ към мрежата, това не е достатъчно. —истемата от батерии тр€бва да е в умна мрежа, да се зарежда или разрежда, когато има финансов смисъл. Smart grid системите са автоматизирани, предсказуеми, надеждни и дават енергийна сигурност. “е използват облачни решени€ и AI. ¬ъв вс€ка една секунда след€т производството на енерги€ и потреблението и „казват“ кога да се акумулира енерги€ в една батерийна система и кога да се отдава... ¬ умното управление на батерийните системи и мрежите е бъдещето на енергетиката.

ƒържавата даде старт на двете мерки по ѕлана за възстанов€ване за батерии за нови ¬≈» и батерии за бизнеса. «а какво да внимават кандидатите за финансиране по тези схеми?

ƒоста късно се по€ви тази програма, но е хубаво, разбира се, че € има. ¬ ÷≈–Ѕ например още преди 3 години изградихме батерийна система от 100 к¬т и намалихме потреблението си с 30-40%.

 огато се избира доставчик на батерии, тр€бва да се вземе предвид негови€ опит и репутаци€. Ќе е все едно дали се е по€вил преди 5 години или има десетки години енергийна експертиза. ¬торо, да се търс€т комплексни решени€ – от оценка на покривни€ потенциал, през проектиране, доставка, изграждане, монтаж, до правилна експлоатаци€, гаранционно обслужване и сервиз. “радиционно гаранциите за батерии са 10 години. ¬ момента ние, например, водим преговори със световни производители и скоро ще удължим гаранци€та на системите с батерии на 12-15 години.

“рето, да се види какви препоръки има за доставчика на батерии, доволни ли са клиентите му. ƒа не се избира само на база цена. јко цената е най-ниската, системата от батерии има минимален срок на експлоатаци€. ¬ енергетиката евтините решени€ не гарантират енергийна сигурност. Ќе само в Ѕългари€. ¬ ц€л св€т е така.

 ъде се използват системите от батерии за съхран€ване на енерги€?

Ќавс€къде – в леката, средна, тежката индустри€, в изграждането на инфраструктура за електромобили, в центрове за данни, в телекомуникациите, в работни помещени€ и офиси, в земеделието... ћежду другото, агрофотоволтаиците при зеленчуковите и овощните градини тр€бва да се проектират така, че вместо да засенчват земеделските култури, да използват потенциала на слънцето. » да се изграждат там, където енерги€та се произвежда и потреб€ва. Ќа същото м€сто. «а съжаление, в Ѕългари€ в последните 2-3 години огромни селскостопански площи се унищожиха, за да се изград€т централи над 100 мегавата. “ова е неприемливо, тази практика тр€бва да се преустанови.

 ак да се насърчи инвестирането в батерии?

Ќа първо м€сто български€т инвеститор тр€бва да разбере потребността от батерии и техните ползи – балансирането на системата, рол€та им при изграждането на енергийни общности.

— раз€сн€ването на ползите от батериите тр€бва да са ангажирани общини, неправителствен сектор, мрежови оператори. «а да може това да доведе и до законодателни промени.

ћеждудругото, глобални€т пазар за системи за съхранение на енерги€ се очаква да нарасне 20 пъти в следващите 10 години (до 358 GW/1,028 GWh в кра€ на 2030, сравнено със 17 GW/34 GWh в кра€ на 2020 г.) по прогноза на изследователското звено на агенци€ Ѕлумбърг (BNEF).

 акви батерии за съхранение на енерги€ предлага ÷≈–Ѕ —олар?  акви са предимствата им?

ћиналата година на ћеждународни€ технически панаир в ѕловдив нашата разработка ÷≈–Ѕ BESS – ћрежови батерийни системи за съхранение на енерги€ от възобнов€еми източници – получи златен медал за иноваци€. “ези системи промен€т начина, по който бизнеса и домакинствата се снабд€ват с електроенерги€.

CERB BESS акумулират и съхран€ват енерги€ в два режима – като изолирана микромрежа (off-grid), включително в отдалечени райони, или паралелно с мрежата (on-grid). √арантират непрекъснато и качествено електрозахранване дори при критични аварийни ситуации. ћоже директно да се зареждат от слънчеви панели. Ќе се налага да се инсталират външни инвертори. ”правл€ват се чрез smart системи, което води до по-ниски разходи. ”пражн€ват контрол върху собствената енерги€ и независимост.

ѕредлагаме н€колко модула с различен капацитет. “ова означава, че може да се избере система, ко€то отговар€ на конкретни нужди и конкретен бюджет, спомага за енергийната  независимост и намал€ва разходите.

¬ Ѕългари€ вече има инсталирани н€колко батерийни системи ÷≈–Ѕ BESS – основно от компании, които се занимават с логистика. Ќа финалната права сме в преговорите за закупуването на ÷≈–Ѕ BESS от фирми и домакинства в √ърци€, јлбани€, ћакедони€, —ърби€, –умъни€ и др. Ќие сме част от енергийната сигурност и бъдеще.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


29
ќще по темата: ƒ-р инж »ван ∆ел€зков
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
26
0
 
7
 
! ќтговори
 ико преди 1 месец
»мам въпрос, ако инвестици€та в батерии е изгодна, защо електроразпределителните дружества не си направ€т такива? ¬се пак това са компании с големи възможности и истински експерти в матери€та
25
0
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
 ато е бил в Ќац. ≈лектрическа  омпани€ какво е свършил за енергетиката, къде е Ѕелене, защо 4 блока на ј≈÷ са затворени. ƒремал е тука там за заплата срещу нищо, както е и в днешни дни. Ќазначават ги за биографии и пари, а реално не са никакви специалисти и с нищо не са спомогнали за бъдещето.
24
1
 
7
 
! ќтговори
јз съм просто един преди 1 месец
rer. nat. по физика и питам, къде сте вид€ли или чули например за стоманоле€рна на батерии? “ова е смъртоносен въпрос! »мам още н€колко, но съм пацифист, не хомофоб, както н€кои се опитват да внушават
23
1
 
4
 
! ќтговори
»ван »ванов преди 1 месец
—етих се за един добър вариант.Ќа обед когато пече силно и цената на ibex клони към 0 .ўе има гол€м смисъл при премахване на нощната енерги€,часов иците на електромерите да се превърт€т на обед ,примерно от 12.00 до 17.00 на слънчева тарифа.ѕримерно ако се включат 1 мл бойлера по 3kW са 3000 MW
22
7
 
5
 
! ќтговори
»нж+ преди 1 месец
јбе каква енергийна трансформаци€!? ƒа си оставим “≈÷-овете да пушл€ват и да тров€т народо-населението!!! » толкоз....
21
1
 
20
 
! ќтговори
 олко умно гледа :-) преди 1 месец
Ќе е истина какъв селски измамник е този чичак! "ƒ-р инж".... ама от ”Ќ——, при всички ƒ—ари. јбсолютна булонка
20
1
 
19
 
! ќтговори
» този изпълз€ преди 1 месец
“ози е едно дърто и глупаво ченге.
19
4
 
10
 
! ќтговори
—ержант преди 1 месец
“ова с батериите е пълна глупост. ¬одорода, там е бъдещето.
18
1
 
21
 
! ќтговори
ќле майчице преди 1 месец
“ози моментално да се върне в осми клас за доучване! "“радиционно гаранциите за батерии са 10 години" ?!?!  ой, кой, кой дава 10 години гаранци€ за батери€???  ќ… ?
17
1
 
17
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
какъв инженер? какви батерии!?Ќа вс€ко надлъгване му идва кра€ н€кога.  олкото по рано толкова по бързо ще се върнем на прави€ път.
16
1
 
13
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ћошеник - лобист! ≈га ти експерта, който не знае какво е "’офманов апарат", и какво може. ¬ода на планетата -  олкото искаш! ћетал за резервоари - също! ƒаже може специално да се използва замърсена вода. —лед кръговрата в природата, ще си € получим даже в най- чисти€т и вид! ѕроизводството на батерии е много скъпо мръсно, а хофманови€т апарат решава проблема бързо и чисто, но не носи печалби на бандитите либерасти, и затова се преструват, че не съществува.
15
2
 
19
 
! ќтговори
запознат преди 1 месец
ƒокато разберете, че ток не може да се съхран€ва в батерии в такива мащаби, ще плащате и предплащате на зелената мафи€. “ова което се случва реално е спонсориране на енергетиките на богатите държави от бедните. Ќали сме от бедните изнас€ме въглища за —ърби€, за да може да си купуваме от т€х ток. “ова което се случва в българската енергетика е пълна лудост. ќт изградени мощности с 3 пъти по-големи от потреблението, ще € докараме да внас€ме ток и потребителите да плащат немски цени 80ст./к¬ч
14
1
 
21
 
! ќтговори
‘арадей ѕетров преди 1 месец
“урете табелка -"ѕлатена ѕубликаци€" де...»наче дръти€ *** с купените кетапи от ”Ќ—— не заслужава и да се коментира...
13
0
 
9
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ўо не съхран€вате произведената от електроцентралите щом може ?
12
4
 
14
 
! ќтговори
баба ѕена преди 1 месец
¬с€ка красива и зелена пол€на в Ѕ√ тр€бва да бъде омазана от производството на батерии, ей това ни казва то€ чичо
11
2
 
13
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
“о€ говори празни приказки. Ѕатерии имат срок на годност в най-добри€ случай 5 години. ј къде ще се съхран€ват?  олко ще струва см€ната на такива? ј колко ще струва после и да се отървем от старите и ефекта за околната среда от т€х? ¬ечер и в облачни дни ще тр€бват енергийни мощности и това н€ма да се промени в обзоримо бъдеще както и да си го фантазирате!
10
5
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ѕрав е инжинера, при панели н€ма как без батерии.
9
4
 
8
 
! ќтговори
61 преди 1 месец
"»ван ∆ел€зков е зам.-председател на —ъвета на директорите на ÷≈–Ѕ и ”правител на "÷≈–Ѕ —олар"." .... «начи напира в Ѕългари€ да се купуват батерии от ÷≈–Ќ. ”ж бил загрижен за държавата а прокарва чужди финансови интереси. ќще един експерт-родолюбец!
8
3
 
15
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
»нжинер бил ама доктор по икономика .... «начи нито едното нито другото разбира ... Ќерде ¬ћ≈» Ћенин нерде ¬»»  арл ћаркс :)))
7
4
 
11
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
’ората не разбират едно: защо да плащат десетки хил€ди левове за батерии, после още толкова за инвертори и панели - на всеки 5-10 години. «ащо да им се грижат да ги чист€т, сервизират и обслужват?  ато ток има от ј≈÷-а на 3 пъти по-ниска цена... јаа, забравих. ј≈÷-а е лош, руски и ще го затвар€ме... а за да построим хубав американски и ще струва 50 пъти повече... ≈й, добре че станахме модерни. ј кога е гей парада, да не го изпусна?