Нова ера в регулациите на животозастраховането

Какви предизвикателства седят пред компании и клиенти?
22 ное 2017 13:10, Александър Попов
2

5368 гледания   |  Още видео
В съвместния проект на MetLife и Dnes.bg продължаваме да ви запознаваме с акцентите в застрахователния сектор. Гост днес е Любов Генчева, продуктов актюер в MetLife, която поставя акцентът върху законовите рамки и промени, които засягат както компаниите, така и клиентите.

Защо е необходима и защо е толкова строга законовата рамка, обграждаща застрахователния сектор?

Поради своята съществена роля за функционирането на днешната икономика и общество, застрахователните пазари винаги са били сред най-регулираните пазари. Предмет на животозастраховането са животът и здравето на застрахованите лица, поради което сключването на такъв договор обвързва животозастрахователната компания и нейните клиентите в дългосрочни взаимоотношения, за разлика от общото застраховане, където обичайно договорите са едногодишни. Основна необходимост  за спазването на ангажиментите за период от 10, 20, а понякога и 50 години напред в бъдещето, е подсигуряването на стабилност и гарантирането на платежоспособност на компанията, поела тези ангажименти. Именно поради тази причина, животозастрахователният пазар като част от финансово-застрахователният сектор трябва да отговаря на още по-строги законови изисквания.

През последните години регулаторната рамка на застрахователната индустрия е обект на фундаментални промени. Текущите реформи засягат освен регулаторните изисквания за гарантиране на платежоспособност и капиталова адекватност, така и различни други сфери на застрахователния бизнес като процесите и методите, прилагани при разработването и разпространението на застрахователни продукти, управлението на риска и гарантирането сигурността на клиентите. Основната цел на всички тези промени е осигуряването на още по-сигурна защита за потребителя. И докато в миналото тази защита бе обект на локални режими, то в контекста на стремежа към единен европейски пазар на финансови и застрахователни услуги, през последните години наблюдаваме опити за все по-пълна хармонизация и уеднаквяване на законовите рамки в страните от Европа.

Този подход на ЕС за защита на потребителите цели запазване на баланса между:
- стабилна индустрия и пазар;
- възможността за избор и предоставяне на правилната информация на клиента, при това на достъпен език, което е ключов фактор за вземане на добри решения;
- справяне със сложността, която често имат застрахователните продукти и
- защита на ползвателите на застрахователни услуги.

Свидетели ли сме на нова ера в регулациите на животозастраховането?

Директивата "Платежоспособност II" на ЕС е ярък пример за предизвикателствата, пред които се изправят застрахователите в процеса на реформиране на застрахователния надзор. "Платежоспособност II" е модерна, рисково-базирана застрахователно-регулаторна рамка. Нейни основни цели са хармонизацията на надзора над застраховането в Европа и осигуряване на възможност на застрахователите при необходимост да се справят в кризисни ситуации. Тази нова система е силно повлияна от последните открития в сферата на икономическата теория и обширни емпирични анализи.

Влизането в сила на "Платежоспособност II" на 1 януари 2016 г. бележи края на дълъг процес: първите идеи за реформа на застрахователния надзор, зародили се преди повече от 15 години, призовават за система, която да позволява на органите на застрахователен надзор да разпознават рисковете и в случай на необходимост да се намесват на достатъчно ранен етап, с цел предотвратяване на нежеланите последици от реализирането на тези рискове. Следват години на политически дискусии и провеждането на шест количествени проучвания относно въздействието на разнообразни фактори, преди оригиналната идея да бъде окончателно оформена като устойчива надзорна рамка. "Платежоспособност II" е система за ранно предупреждение, комбинираща рисковата експозиция на компаниите с изискванията за собствения им капитал. Сами по себе си основните законови разпоредби достигат обем от стотици страници, изпълнени с изключително сложно съдържание. Регулацията отчита както специфични застрахователни рискове, така и риска от загуби на финансовите пазари. Картината се допълва от включването на операционни рискове, като например потенциалните загуби, причинени от човешка грешка. В сравнение с предишната система Платежоспособност I, oбхватът на отчитането е доста по-обширен, като в допълнение към многобройните количествени данни, сега вече компаниите трябва да представят на надзорния орган и подробна информация относно своята бизнес структурата и вътрешната организацията на процесите си – тази информация бива събрана в т.нар. доклад за „Собствената оценка на риска и платежоспособността“.

Собствена оценка на риска и платежоспособността

Докладът за „собствената оценка на риска и платежоспособността“ е годишен и съдържа систематизиранa информация относно идентифицираните рискове, потенциалното въздействие на тези рискове, процедурите за управлението и мерките за намаляването им, както и оценка на компанията за собствената й капиталовата адекватност по отношение на тези рискове.

Понеже изискването е сравнително ново (от 2015г.), с всеки следващ такъв доклад компаниите се развиват и приемат обратна връзка от регулатора. Изготвянето на подобна оценка дава възможност на застрахователите да подобрят собственото си разбиране за процесите и практиките в компаниите, в които оперират и постоянно да подобряват своята ефективност по отношение на риска.

Какви предизвикателства ни предстоят в най-близко бъдеще от законова гледна точка?

- Директивата за разпространение на застрахователни продукти (Insurance Distribution Directive – IDD)
През изминалата година EIOPA (Европейският орган за застраховане и пенсионно осигуряване)  разработи наръчник с подготвителни насоки за производителите и дистрибуторите на застрахователни продукти, в подготовката за изпълнението на директивата за разпространение на застрахователни продукти, която влиза в сила от 2018г. Според EIOPA ефективният надзор при разработване и разпространение на застрахователни продуктите е ключов за смекчаване на риска от неправилна продажба и за гарантиране на това, че застрахователните продукти отговарят на нуждите на целевите пазари, за които биват разработвани.

Надзорът по време на разработването и управлението на застрахователни продуктите е съществен елемент за постигането на целите на  EIOPA, свързани със защита на потребителите, а именно:

- на първо място създаването на рамка за по-доброто управление, пригодност и достъпност на застрахователните продукти за потребителите, посредством отчитане характеристиките и интересите на целевите групи, за които тези продукти са предназначени и
- на второ (но не по важност) място: формулирането на правилни принципи и практики гарантиращи , че след консултацията на потребителите с разпространителите на тези застрахователни продукти , клиентът  ще получи застрахователният продукт, синхронизиран с  неговия профил и подходящ за неговите застрахователни нужди.

Очакваният резултат от влизането в сила на тази законова рамка е предотвратяването или поне намаляването на вероятността от евентуални вреди за клиентите, вследствие на обвързването им  с неподходящи за тях застрахователни продукти.

ПИПДОЗИП (PRIIPs)

От 01.01.2018г. в сила влиза и още една европейска директива: PRIIPS или в превод на български ПИПДОЗИП. ПИПДОЗИП е абревиатура, означаваща „пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти“.

Най-просто казано ПИПДОЗИП са инвестиционни или застрахователно-инвестиционни продукти, при които сумата платима на инвеститора при падеж (т.е. след изминаването на определен брой договорени години) или при откупуване (т.е. след изминаването на по малко на брой от договорените години), е изцяло или частично зависима от пазарното представяне на активи, които не са пряко закупени от инвеститора на дребно.

Идеята на това нормативно изискване е да подсигури предоставянето от страна на Застрахователя на т. нар основен информационен документ на клиенти, които желаят да инвестират в подобен вид продукти. Това е кратък и стандартизиран документ, който да предоставя цялата необходима информация за продукта на клиенти, които не са професионални инвеститори. Той трябва да съдържа информация, свързана с естеството и характеристиките на продукта на достъпен и разбираем език.

Предоставянето на този документ има за цел да осигури на бъдещия инвеститор яснота и прозрачност относно продукта, който си закупува, използвайки подходящ за целта език и елиминирайки сложността, която обикновено съпровожда инвестиционните продукти. Основният информационен документ е стандартизиран, поради което позволява възможността от пряко сравнение между конкурентни продукти по отношение на основните им характеристики, съпътстващи рискове, свързани разходи и възнаграждения. 

Основният информационен документ ще дава отговор на следните въпроси:
- Какъв е продукта, който си купувам?
- Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?
- Какви са разходите ми по този продукт?
- Колко време трябва да държа продукта и мога ли да получа пари от него по-рано?

Чрез получаването и сравняването на основни информационни документи за различните продукти, потенциалният инвеститор получава възможността да направи информиран избор и да вземе решение относно това, дали изобщо продукт от инвестиционен тип е подходящ за него и в случай, че е – от кого точно на пазара да си го закупи. За първи път на инвеститорите на дребно във всички финансови сектори ще бъде предоставяна проста и сравнима информация, като по този начин се насърчава създаването на стабилна основа за по-голяма защита на тези инвеститори.

Може ли потребителят на животозастрахователни продукти услуги да се чувства спокоен и защитен?

Животозастрахователният пазар поради своята специфика винаги е бил строго регулиран. 2017 г. обаче е година, в която ние като застрахователи буквално поставяме защитата в сърцето на своя бизнес. Изправени сме пред предизвикателствата на непрестанно развиващата се регулаторна рамка, в която оперира нашата индустрия. Наясно сме обаче, че справянето с тези предизвикателства ще донесе ползи както за нас самите, подсигурявайки необходимата преди всичко стабилност на средата, в която се развиваме, така и за нашите клиенти, позволявайки на тях да взимат информирани решения, а на нас - да им предоставим възможно най-качествените продукти и обслужване.
 


2
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
1
1
 
0
 
! Отговори
Румен преди 1 година
Саше,брато...цял роман си праснал,кой ще го чете това?

Дай нещо,Русия,САЩ,ГЕРБ ...ще събереш поне 400 коментара...