Правителството одобри проектозакон за промени на Търговския закон

С промените в областта на общата част на закона и дружественото право се въвеждат три директиви на Европейската общност
7 апр 2005 14:14,

Правителството одобри проектозакон за промени на Търговския закон, който предвижда изменения на общата част на закона и дружественото право, както и регламентация на сделки извън предмета на дейност на дружествата, стана ясно след заседанието на кабинета.

С промените в областта на общата част на закона и дружественото право се въвеждат три директиви на Европейската общност.

Усъвършенстването на редица негови разпоредби и привеждането му в съответствие с европейските и международните стандарти е продиктувано от динамиката на развитие на пазарните отношения в страната през последните години и предстоящото присъединяване на България към ЕС.

Съгласуват се гаранциите за защита на интересите на съдружниците и трети лица по отношение на търговско-правната публичност, валидността на действията на органите на дружествата спрямо трети лица и недействителността на дружествата.

Въвеждат се правила относно поддържането и изменението на капитала на акционерното дружество.

В момента към окръжните съдилища се води търговски регистър, в който се вписват всички търговци и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в този закон. Вече за всеки търговец ще се образува и води отделно дело.

Досега търговецът беше длъжен да посочва в търговската си кореспонденция фирмата, седалището и адреса на управлението, съда, където е регистриран, номера на регистрацията и банковата сметка. Търговецът може да посочва и адрес за съобщения. Сега вече, когато посочва размера на капитала си, търговското дружество ще трябва да указва и каква част от него е внесена.

За откриване на клон извън населено място и съответно вписване в търговския регистър при съда вече ще се предоставят и всички данни от партидата на търговеца.

Регламентира се вписването на клонове на чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност в България според националния си закон.

Опростява се процедурата за преобразуване на търговски дружества.

Няма да могат да се придобиват акции или дялове в приемащо или новообразувано дружество срещу акции или дялове в преобразуващото се дружество, притежавани от приемащото дружество или от друго лице, но за негова сметка, както и срещу собствени акции на преобразуващото се дружество.


Спонсорирано съдържание