Вече сме добри съседи! България прегърна Македония

Eто какво пише в договора, подписан в Скопие
Обновена: 1 авг 2017 17:54 | 1 авг 2017 14:42, Красимир Ангелов
182

Снимка: МС

Преди броени минути премиерът на Македония Зоран Заев и българският му колега Бойко Борисов сложиха подписите си под "Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония".

"От днес България е още по-добър приятел на република Македония", отчете премиерът на западнати ни съседи Зоран Заев веднага след подписването. "Подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество показва, че там, където има политическо желание, въпросите ще се решат. България и Македония направиха историческа стъпка напред заедно“, добави той.

От своя страна премиерът Бойко Борисов изрази оптимизъм, че след 10 години резултатите от Договора за добросъседство ще бъдат видими и за двете държави. "Можеше ли да не подпишем такъв договор – можеше. Години наред не е подписан. Затова искам да поздравя на премиера Заев, външните министри и екипите ни работиха няколко месеца изключително активно, за да имаме подписания днес договор с толкова хубавото име - за добросъседство", посочи българският премиер.

"Не знам дали за първи път, но между нашите две държави, без ментори и посредници сме стигнали до извода, че мирът, дружбата и добросъседството е по-важно от всичко останало. Това ни прави силни, независим и значими. Гледайки назад ще се спънеш и ще паднеш, затова ние решихме да гледаме напред и съм убеден, че след 10 години резултатите от тази среща ще бъдат видни за двете държави“, каза още Борисов.

По думите му освен посланията за мир, дружба, просперитет, добър инвестиционен бизнес климат и усвояване на европейски предсъединителни фондове, посланието е "младите хора да са щастливи, да имат перспектива и да седят на Балканите". 

Dnes.bg публикува за вас целият проекта на договора. Ето го и него:

Още по темата
Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави,

Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави,

Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония,

Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,

Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури,

Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа,

Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави,

Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им,

Зачитайки принципите на Устава на Организацията на обединените нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа,

Се договориха за следното:

Член 1

Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството.

Член 2

1. Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми.
2. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО.

Член 3

Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа.

Член 4

1. Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството.
2. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни.

Член 5

Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита.

Член 6

Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма.

Член 7

1. Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти.
2. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях.

Член 8

1. Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.
2. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси,
за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа.

3. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности.

Член 9

Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни.

Член 10

Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани.

Член 11

1. Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер.
2. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия.
3. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга.
4. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право.
5. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония.

6. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Член 12

1. В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни.
2. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия.

Член 13

1. Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време.
2. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член.
3. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна.
Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление.

Член 14

Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.


182
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
150
1
 
5
 
! Отговори
Истината преди 1 година
"Македония" през Новата Ера е топографско наименование на географска област! Да се говори за "македонци" като някакъв етнос, телепортиран от хилядолетия назад в нашето време е еднакво налудничаво, както би било да се говори за Хуни, Пеонци и Данайци! В 21 век с технологиите и генния ДНК анализ се доказа (не, че не се знаеше!) , че основното и преобладаващо население на днешната Бивша Югославска Вардарска Република, (самообявила се за Македония) е българско! Това е сух и неутрален материален факт
149
4
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Бъдещето е важно, защото то ще е историята за нашите деца. Без омраза и без обиди. Наистина да съберат археолози и историци от всякъде и да напишат истинската история за балканските народи. Ние учехме едно и бяхме горди и силни, сега вече се учат други неща, промиват се мозъци и след 20 г нашите деца ще знаят друго и сигурно един ден и с Турция може да сме първи дружки. Затова казвам, по-доре да се гледа напред, ако има положителни нагласи. Едно приятелство е хубаво нещо.
148
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
В нашите учебници сега т.е от 6-7 г пише, че няма турско робство. Децата в 5 клас това лято имаха да четат за ромските, турските, арменските .. обичаи и нрави. Няма нищо за България. В учебниците пише, щопоради непосилния данък българите са избягали в планините. А потърси за стихотворението на Вазов, след освобождението и "ѝдраствуйте братушки"...чети автори, не историци а писатели по онова време и ще видиш ти колко всички ни лъжат. Защо Бг не е на три морета? Това чел ли си го. Бъдещето е важно
147
2
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Напротив. Учехме история, но те и гърците са били по нашите земи нали? И нашата държава се епростирала на три морета, но това е история, минало. Днес тези хора се самоопределят като македонци. Защо не им даваш право на това. Защо ги съдим за избора им. Това пречи ли да имаме едни нормални отношения? Всички сме хора. Ми ако вземем да връщаме тая история то целия свят сме роднини, но какво правим човешкиите същества- войни! Какво да правят те, като години са учили нещата в който вярват.
146
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
"нещастник"абе всъщност е много прав,НО ИМА ЕДНО МНОООООГО ГОЛЯМО НО,ИДЕ РЕЧ ЗА БЪЛГАРИ ОТ МАКЕДОНИЯ И ТЕХНИ НАСЛЕДНИЦИ,ама ето до къде води употребата на македонци само за фиромците,ето точно против това реве Гърция и са прави колкото и да ми са коварни
145
4
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
анонимен 160 написа:

"Стига писахте срещу македонците, половин България е с македонски произход."

НЕЩAСТНИК!
144
1
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Стига с тая Македония и тия македонци , това е просто Българска област както Тракия и Мизия, явно не сте учили историята
143
2
 
3
 
! Отговори
2 до македонците преди 1 година
И да знаем всички. Лошо за празници няма. Нека с факти приемем истината и да вървим напред. Аз с македонец ще се разбера без преводач. Това ме радва. Не ме интересува миналото, нека бъдещето е за един по-добър свят. Ние сме най-близки по език, празници и вяра. 500г робство ни запази, защо сега общото да ни разделя.Сръбския ли е по близък, руския ли?! Не! Народите ни са повлияни от политиците. Но ние без тях сме си близки винаги. Българите в Македония са щастливи, македонците в България също.
142
2
 
0
 
! Отговори
До македонците преди 1 година
Както и между нас, ще се намерят хора да обиждат и да се правят на знаещи, така ще е и с македонците. И ние сме живели в комунизъм и вие. Да вашата история която сте изучаващи е непълна и на много места преиначена. НО това няма да го научите от нашата българска история, а от балканската. И вас са лъгали и нас са лъгали. Какво лошо има да имаме обща история, та всеки комшия има обща история със съседа си в част от своя живот. Нека историците, но не само македонските и българските да изкарат и
141
3
 
10
 
! Отговори
До Македонец преди 1 година
България по време на ВСВ не е окупирала Македония, а части от Кралство Югославия, с цел да освободи българското население от заграбените от Югославия изконно български територии, като Вардарско и Западните ни покрайнини! Научете си историята, господа "македУнци"!
140
4
 
5
 
! Отговори
ха-ха преди 1 година
Да ги оставим македоните
да си ги асимилират шиптарите на спокойствие
какво се занимаваме с тях.
139
2
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
и двата народа говорят един език, това означава че по някаква причина се е разделило на две!!!??? и затова говорят малко изкривено! сега може би е време да видим кой разделя
138
6
 
5
 
! Отговори
европа преди 1 година
Путин не харесва това.Той и русоробите му искат разделение в Европа,граници,омраза между хората,да няма ред и закон,за да може руската мафия да точи ресурсите на държавите.Но времето на монголския коняр изтича.Накрая ще останем сам с мюсулманските си авери от кКазакстан,Таджикистан,Иран и Сирия.
137
8
 
8
 
! Отговори
Lothbrok преди 1 година
Русофилските държави на балканите са Гърция и Сърбия, като тия държавици винаги са се мъчили да ни отнемат много, но ко,вр,ите на Русия - Сърбия и Гърция сега със сигурно газ п, икаят от тоя договор, защото македонците и Македония им се изплю направо в лицето, за близките отношения с България !!!
136
6
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Наистина ли си мислите, че на макетата им дреме за БГ.
Те гледат на Запад, както бежанците.
135
13
 
11
 
! Отговори
www преди 1 година
КОЛКО СЕ ЗАРАДВАХА МАКЕДОНЦИТЕ ЧЕ СЕ СПРИЯТЕЛИХА С НАЙ БЕДНАТА И КОРУМПИРАНА ДЪРЖАВА В ЕВРОПА.... ХА ХА ХА ...
134
4
 
19
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Примиерът им е готин, ама народът е още озлобен към българите. Дано като се махне цялата пропаганда, това да се промени!
133
6
 
3
 
! Отговори
Злате Соработковски преди 1 година
Јас сум Бугарин, ама ги сакам сите Македомци.
Ги сакам уште и српските букви "Љ" и Њ :)
132
4
 
5
 
! Отговори
Makedon преди 1 година
Bravo be.......... za toj Bojko Borisov CAR na Balkanot.
131
1
 
14
 
! Отговори
софия 1000 преди 1 година
Не е вярно, че в България няма нито един македонец учил тук и останал на работа в България. Има такива и са готини хора!