Мотивите на Радев, с които сезира КС за Закона за здравето

Липсата на краен срок за част от мерките в закона е една от причините
Обновена: 14 май 2020 09:38 | 14 май 2020 09:33, Анисия Иванова
128
Мотивите на Радев, с които сезира КС за Закона за здравето
Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за разпоредби от Закона за здравето, свързани с обявяването на извънредна епидемична обстановка, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Радев оспорва нейното обявяване от Министерския съвет, липсата в закона на пределен срок за продължителността й, формалните критерии за преценка на опасността за живота и здравето на хората и непропорционалното ограничаване на техните права.

Още по темата

Пълният текст на искането от президента за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за здравето:

Уважаеми конституционни съдии,

На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България се обръщам към Вас с искане да обявите противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето.

С последните изменения в чл. 63 от Закона за здравето (Обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.) беше развита уредбата на извънредната епидемична обстановка. Според дефиницията в § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби „извънредна епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1“ е налице при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите. В чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето се предвижда редът за обявяване на извънредна епидемична обстановка по ал. 1, който включва извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск, предложение от министъра на здравеопазването и решение на Министерския съвет. За да се обяви извънредна епидемична обстановка, според чл. 63, ал. 3 при извършването на оценката на главния държавен здравен инспектор трябва да се констатира непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от заразна болест по чл. 61, ал. 1. В чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето непосредствената опасност се презюмира с констатирането на някой от алтернативно посочените в разпоредбата критерии. Наред с това чл. 63, ал. 2 предвижда извънредната епидемична обстановка да се обявява за определен период от време, но не установява нито определен, нито определяем срок за времевите й предели. Обявената извънредна епидемична обстановка е основание за въвеждане на временни противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването или на директора на съответната регионална здравна инспекция според териториалния им обхват, които могат да ограничават конституционни права на гражданите.

Считам, че тези промени в Закона за здравето го отдалечават от конституционните стандарти, допускащи ограничаване на основните права, и не държат сметка за ролята, която законодателната власт има в този процес. Конкретните ми съображения за оспорване на съответствието с Конституцията на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето са следните:

   1. По чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето

Използването на родовото понятие за бедствие в дефиницията на извънредната епидемична обстановка е показателно за опита на законодателя да разграничи извънредното положение от извънредната епидемична обстановка. Предвид това обявяването на извънредната епидемична обстановка се възлага в компетентност на Министерския съвет подобно на уредбата в чл. 50а от Закона за защита при бедствия. За разлика от последния закон, който фиксира и срока на действие на бедственото положение (не повече от 7 дни, с възможност за удължаване до 30 дни – чл. 51, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за защита при бедствия), в Закона за здравето подобен подход не е приложен. Изисква се само обявяване за извънредната епидемична обстановка за определен период от време, но законът не определя, нито дава критериите за определяне на пределния срок, за който може да бъде обявена такава обстановка. Като се има предвид, че за периода на нейното действие могат да бъдат ограничавани основни права като правото на придвижване, правото на труд, не се спазва конституционното изискване по чл. 57, ал. 3 ограниченията със закон да бъдат временни. С разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето законодателят допуска ограничения на основните права, без да дава времевите предели на ограниченията. Преценката се прехвърля на Министерския съвет – относно обявяването на извънредната епидемична обстановка и времето на ограниченията, и на министъра на здравеопазването – относно основните права, които могат да бъдат ограничавани. Така законодателят абдикира от конституционната си отговорност по чл. 57, ал. 3 при ограничаване на основните права на гражданите, недопустимо делегирайки на изпълнителната власт делегирани му от Основния закон правомощия. Неглижирана е и разпоредбата на чл. 61 от Конституцията на Република България, която при бедствия изисква от гражданите съдействие на държавата и обществото, а не установява основание за ограничаване на основни права.

По изложените съображения считам, че чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето е в противоречие с чл. 57, ал. 3 и чл. 61 от Конституцията.

2. По чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето

В чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето са изброени алтернативни критерии, при които законодателят приема, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. От една страна, законодателят изисква извършване на оценка на съществуващия епидемичен риск от главния държавен здравен инспектор по чл. 63, ал. 2, а от друга страна, задължава да се приеме, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, когато се констатира някоя от алтернативно посочените по ал. 3 хипотези. По този начин оценката се формализира и свежда до предварителен списък от констатации, без да се държи сметка как се засягат животът и здравето на гражданите. Вместо да се търси пропорционалност на въздействието, което ще се цели с обявяването на извънредната епидемична обстановка, законът свежда непосредствената опасност до констатация - например за ниско имунизационно покритие на населението (чл. 63, ал. 3, т. 4), без да държи сметка в тази ситуация за разпространението на болестта. Този законодателен подход презюмира необоримо непосредствената опасност в конкретно изброени случаи. По този начин критериите не служат за основа на оценката на епидемичния риск. Те налагат изводи, които не следват от експертно становище, а от предварително зададени от законодателя констатации. Това формализиране крие сериозен риск от приемане, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето, без да е направена преценка за съразмерност на ограниченията за правата, които ще са последица от обявяването на извънредна епидемична обстановка. Както приема Конституционният съд (Решение № 2 от 2006 г., Решение № 8 от 2019 г.), без регулация държавата не би могла да изпълни позитивните си задължения, за да гарантира основните права, но всяка регулация, надхвърляща социалната потребност от това, противоречи на логиката на основните права като отбрана на автономната сфера на индивида срещу държавата. Предвид това и формалните констатации в една оценка, която трябва да се прави въз основа на експертни заключения, се дава необосновано широко поле за ограничаване на основните права. Това не съответства на принципа на правовата държава, заложен в чл. 4 от Конституцията, и не издига във върховен принцип правата на личността.

3. По чл. 63, ал. 4-7 от Закона за здравето

Предвидените в чл. 63, ал. 4-7 от Закона за здравето противоепидемични мерки, макар и във всяка една от посочените алинеи да се декларира временният им характер, не са обвързани с установени в закона пределни срокове или поне критерии за тяхното определяне. В чл. 63, ал. 5 и 6 е предвидено, че  въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването могат да включват ограничаването на конституционни права - забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави с определени изключения, временно ограничаване придвижването на територията на страната, временно ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение или други обекти или услуги, предоставяни на граждани. По този начин основни права като правото на придвижване на територията на страната, правото на труд могат да бъдат подлагани на ограничения, без да е спазено изискването, че „със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите“. Ограниченията на такива същностни права без законово определен времеви лимит ги превръща в постоянни ограничения, налагани по преценка на изпълнителната власт, което не съответства нито на чл. 57, ал. 3, нито на чл. 8 от Конституцията. Конституционният съд подчертава необходимостта от конкретни гаранции, че прилагането на мерките ще е свързано с постигане на тяхната основна цел (Решение № 12 от 2013 г.). Възможността за прилагане на мерки в тези граници, наред с широките възможности за обявяване на извънредна епидемична обстановка, води до засилване на властовата асиметрия между изпълнителната и останалите власти (в този смисъл Решение № 1 от 2005 г.). Принципът на пропорционалността изисква прехвърлянето на правомощия да бъде подчинено на идеята за максимализиране на защитата на обществения интерес и основните права, а не да води до намаляване на гаранциите за защита на обществения интерес и основните права (Решение № 5 от 2005 г.). Като изисквания за пропорционалността на определени ограничения съдът в Люксембург счита, че въведената законова мярка трябва да е  единственият начин за постигане преследваната цел или, ако има различни начини за постигане на същата цел, избраното средство да е най-малко утежняващо за частните субекти сред всички  възможни; да е налице систематичност и съгласуваност – мярката да не води до резултат, обратен на преследваната цел (Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-388/07).

Уважаеми конституционни съдии,

По изложените съображения се обръщам към Вас с искане да обявите противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето поради противоречие с чл. 57, ал. 3, чл. 61, чл. 4 и 8 от Конституцията на Република България.

Предлагам да конституирате като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на здравеопазването и омбудсмана.


128
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
99
2
 
2
 
! Отговори
карачанаков преди 1 година
МОтивите..ха,ха ,ха този и мотиви,каквото го мотивират от Масква това са неговите мотиви.
98
4
 
6
 
! Отговори
еха преди 1 година
До @ @ @Този *** не е спрял да приказва глупости и да се излага.Аз такъв глупав човек не съм виждал много отдавна ама то заради такива стават войните - *** псевдо-генерали ... кухи лейки дето само за нивата стават
97
1
 
6
 
! Отговори
сара преди 1 година
Хайде, макар и в това форумно блато - подкрепете една достойна позиция. Ако го мислите - напишете го. Иначе ще мислят вместо вас.
96
3
 
6
 
! Отговори
сара преди 1 година
До @ @ @Когато казваше каквото и да било искахте да се скрие - сега пък не бил казвал нищо. Който разбрал - разбрал. То не всеки има багаж и гънки.
95
2
 
3
 
! Отговори
да,да ама не преди 1 година
До Чели ли сте закона?Моля погледни на какво залагам - "доправяния" на закона не по-малко от 17!"Бързата работа - срам за майстора! Това е!Сега този закон ще го разкъсат като ***++++муна вестник!
94
7
 
13
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
И аз също подкрепям предидента Румен Радев, пък ако щат тpoловете да се пукат от яд...
93
8
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
До ББАз също го харесвам,мисля,че е достоен президент!
92
10
 
15
 
! Отговори
ББ преди 1 година
само да напомня да самозабравилите се 3 гробарски трола...това е Моят Президент...Президента на Родината ми избран мажоритарно от над 2 милиона свободни мои братя имащи смелостта да не вземат пари за цецка,пилот,жертвал живота си безброй пъти,учил в ВВА в бедна Америка,владеещ няколко езика,справедлив човек и Родолюбец...няма офшорки,няма къщи в чужбина,нява приятели забогатели от грабежи над наши сънародници...Моят Президент
91
14
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Този наистина се оказа нереално глупав. Как можахме да го изберем за президент не ми е ясно. Той е просто една маша твърде злобна и отмъстителна но за България това никак не е добре. Защото тук не става въпрос за махленска караница. Няма нещо което да се е направило в тази държава и той да го е подкрепил. И то защо - защото има лично отношение към ББ. Това президентско поведение ли е? Съмнявам се.
90
7
 
17
 
! Отговори
Мъпет шоу преди 1 година
Народа трябва да е единен за справяне с пандемията. Ако народа ни се състоеше Копейки и Резиденти, щеше да цари пълно синхрон в пошлостта на намеренията и действията им. Както и на тъжния им край. Боже, боже, колко мъка има в света на кукления театър. Отвън го гледаш се движи като истински човек, а погледнато отзад - някой си наврял ръката през задните бузи на куклата и й управоява движенията.
89
11
 
17
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
В цяла Европа се въведоха карантинни мерки от правителствата, но не съм чул някой друг президент да коментира негативно тези мерки, или да слага вето на законопроекти свързани с това,..дори и в страните които пострадаха най-много от короната. Нашата "зла свекърва" не може да не се изтруса на метеното. Какъв синхрон между Копейкин и Резидента. Скоро и рейтинга им ще изравни клонейки към 0,0.
88
2
 
4
 
! Отговори
Има срок преди 1 година
До Истуканот 14 май до 14 юни 2020 г.
87
11
 
3
 
! Отговори
Чели ли сте закона? преди 1 година
Наказания, глоби, орязани права и какви ли не коментари а искането е само за един чл. 63, ал.2-7.Ако КС обяви като противоконституционни ал.2 до 7 какво правим с останалите алинеи и с целия Закон.Значи по чл.63, ал. 1 ще имаме "извънредна епидемиологична обстановка" а с отмяната на ал.2 до 7 няма да има процедура в държавата как да се действа при такава опасност.Някой може ли да обясни как държавата ще се предпази от опасността ако КС отмени тези алинеи?Ще има опасност и всеки ще се спасява сам?
86
9
 
21
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Няма никакво значение какво и защо сезира радеф. Важното е, че е против правителството и генерал Борисов. И поредна възможност да насъска част от хората срещу друга част от хората.
85
20
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Oграничаването на здрави хора е незаконно. Налагането на наказания и глоби на само част от нарушителите е незаконно.
84
17
 
8
 
! Отговори
Истукан преди 1 година
Трябва да има срок задължително за това извънредно положение, не може правителството да се възползва от това подчинение на народа и да се гаври с него докато им изтече мандата. Ще искат пак на власт, ама вече ще бъдат отрязани. На хората им писна от тях.
83
15
 
20
 
! Отговори
анонимен преди 1 година
Какъв срок бе президенте?! Никой не зане как ще се развие по-нататък този вирус, а Вие искате срокове?! Ама, ако пипнете тази зараза, друга песен ще пеете!
82
1
 
13
 
! Отговори
ГОВОРИ ТИХО!!! преди 1 година
До 77 ! Да не говори за историята на БКП , тя е написана с кръвта на хилядите избити ,без съд и присъда българи , от самата върхушка на БКП , нечовешка , кървава история ! 77 - ПАРЛА ПЮЛ ПИАНО !!! Погледни на кого са изцапани ръцете с кръв , на ГЕГБ , или на БКП , защото на 05. 05. 2000 година , тази партия е забранена със закон ! Малко четеш 77, малко и много жалко за теб самия! "НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН ... "!
81
1
 
13
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
До селянин от хасковскоПрочел е! Ако не той лично-има си съветници! Ако не си разбрал в случая ги остави да се наиграят и сега им пуска тежката юридическа артилерия!Дадоха му такава възможност и бъди сигурен - няма да пропусне!Да се надупиш сам да ти бият шута! Това по Хасковско как му казвате!?
80
1
 
5
 
! Отговори
да,да ама не преди 1 година
До Анонимен 74"генералът не е спал сигурно от 2 месеца"Това сериозно ли!?