Как така само библиотекарки, къде са мъжете?

Учител видя във феминизацията на професията недъзите на образованието
13
Как така само библиотекарки, къде са мъжете?
Ана Джумалиева. Снимка: Комисия за защита от дискриминация

Все повече хора се оплакват в Комисията за защита от дискриминация с надеждата, че тя ще защити правата им. Напоследък зачестяват жалбите от хората с увреждания, както и от онкоболните, след като възникна проблемът с лекарствата за тях, каза пред Dnes.bg председателят на комисията Ана Джумалиева. През последните години най-много от жалбите за неравноправно третиране при упражняване право на труд заради дискриминация по признак - възраст, пол, увреждане, образование, лично положение, синдикална или политическа принадлежност, етническа принадлежност.

Г-жо Джумалиева, от какъв тип дискриминация се оплакват най-много хората?

През последните години най-много от жалбите и образуваните преписки в Комисията за защита от дискриминация са за неравно третиране при упражняване право на труд, като в оплакванията присъстват различни защитени признаци – възраст, пол, увреждане, образование, лично положение, синдикална или политическа принадлежност, етническа принадлежност и др.

От друга страна в Комисията за защита от дискриминация най-много образувани преписки по определен признак са от оплаквания на хора с увреждане, било то в сферата на заетостта или от недостъпна среда, или от опит за неглижиране на тяхното състояние. Имахме случай, в който сляпо момиче не бе допуснато в банка със своето куче водач с мотива на шефа на банковия клон, че и той имал породисти кучета, но не ги разхождал по банки и други институции.

Увеличават ли се оплакванията от роми, че са дискриминирани? От какво некоректно отношение се оплакват най-много?

Имаше далечен период, в който жалбите и образуваните преписки в КЗД по признак етническа принадлежност преобладаваха в производството пред комисията, но в никакъв случай не бяха единствени. През последните години образуваните преписки по признак етническа принадлежност заемат четвърто-пето място, като повечето от тях са по оплаквания от ромския етнос.

Може да се приеме като установена тенденцията за промяна в търсената от ромите защита от дискриминация. През последните години продължават оплакванията за отказ на достъп до плувни басейни, увеселителни и питейни заведения и др., но се увеличават и оплакванията, свързани с достъп до заетост, упражняване правото на труд, равно заплащане и прекратяване на трудовото правоотношение. Нещо повече, вече са налице случаи на неравно третиране при предоставянето на финансови услуги от банка, изготвяне на експертиза по наказателно дело, представляващи дискриминация по признак етническа принадлежност. За отбелязване е и наличието на оплаквания в сферата на образованието. Една от последните преписки е за недопускане на роми в молитвения дом на евангелска църква.

Има ли оплаквания от хомосексуални, че са дискриминирани?

Перманентни са оплакванията за твърдяна дискриминация по признак сексуалната ориентация. Много често повод за оплакването са публикации и изказвания в средствата за масова информация, като подобни "оклеветяващи" според жалбоподателите статии и изказвания насаждали предразсъдъци спрямо нехетеросексуалните, подбуждали към неравно третиране, представлявали враждебна реч и тормоз.

Какви са най-честите оплаквания за дискриминация по възраст? Къде се проявява – на работното място или в обществените отношения, и кой е дискриминиран повече – младите или по-възрастните?

Неравното третиране по признак възраст е характерно при упражняване правото на труд. В повечето случаи жалбите са за твърдяно неправомерно ранно пенсиониране от работещите в сферата на образованието, на услугите, администрацията. В тези случай работодателите при необходимост от съкращаване започват да правят това с хората, добили право на ранно пенсиониране, като дори няма предварителен разговор в тази посока. Няма подбор, няма образователен ценз, няма съобразяване с професионалните качества на старите кадри, те са удобната мишена. По този начин остават на работа по-младите, с по-нисък старт, с по-малък трудов стаж, с по-малки заплати. Част от оплакванията сочат, че на работа оставали хора, които също са придобили право на пенсия, което е неравнопоставеност.

Ако трябва да дам примери, ще се спра на следното – в свое оплакване до КЗД наемателка на СПА център сочи, че собствениците на центъра поставяли изисквания нейният персонал, особено масажистките, да бъдат "по-младички и с визия". Обвинявана била, че хората, с които тя работи качествено от години, са преобладаващо възрастни жени с неподходяща визия. "Нали се разбрахме за млади момичета?" – било питането на представителка на собствениците.

Твърди се от родители за възрастова дискриминация спрямо техните деца в Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, като се ограничавала възрастта за получаване на стипендии от даровити деца в рамките на 14-18 г. Млади хора пък се оплакват от дискриминация по признак възраст при програмата "Старт на кариерата" и ограничението на кандидатите за наемане на работа до 29-годишна възраст.

Имаше оплакване например с твърдение, че при задължителната застраховка "Гражданска отговорност" при калкулиране на размера на застрахователната премия се извършва дискриминация по признак възраст спрямо лицата под 29-годишна възраст.

Намаляват ли жалбите от жени, които са дискриминирани на работното място заради пола си?

Една от първите жалби в комисията беше за неравно заплащане между жени и мъже при еднакво положен труд. През годините подобни оплаквания не бяха рядкост и от двата пола. Имаше друг тип оплакване от жена, която бе спирана в своето кариерно развитие, защото според нейните началници имала "неблагоразумието" да се стреми към офицерски чин в армията.

Постепенно нарастваха оплакванията, свързани с проблемите на бъдещите майки. Перманентни са жалбите от уволнения по време на бременност, от предварителни ултиматуми от работодатели срещу постъпващи на работа млади жени. Вменявано им е, че забременяването не е желателно и ако това се случи, негативно се променят условията за труд, налице вече са тормоз, дискомфорт, незачитане като пълноценни служители. За да се стигне нерядко до уволнение с мотив например, че жалбоподателката не притежава необходимите качества за ефективно изпълнение на трудовите задължения.

Не можем да пренебрегнем и оплакванията за сексуален тормоз на работното място. Разбираемо е, че те са деликатни, затова и подобни жалби в Комисията не са много през годините. Като че ли обаче потърпевшите все повече набират смелост да споделят своята болка и да потърсят възмездие за извършителя.

Има ли жалби по признак пол от мъже?

Има жалби от мъже при наемане на работа в заведение – безпардонно им се съобщава, че се търсят жени. Имало е през годините жалби от учители, които се чувстват дискриминирани сред многочисления женски състав, а и твърдяха, че били ощетявани за сметка на своите колежки и в заплатите.

Друг учител споделяше, че след неговото съкращаване съотношението жени-мъже в училището станало 95 към 5 на сто. Във феминизацията на учителската професия се коренели според него основните недъзи на нашето образование.

От какъв тип дискриминация се оплакват хората в по-малките населени места?

Чести бяха оплаквания в комисията от малките населени места срещу кметове заради съкращения в общинската администрация по политически причини, като поводът е кой за кого е гласувал на местните избори. Други чести оплаквания са срещу Бюрата по труда с обвиненията, че не се дава пълната информация за свободните работни места. Твърди се и за проява на субективизъм при определяне на безработните за участието им в програмите за квалификация и преквалификация и заетост.

Повод за други оплаквания са междусъседски отношения – съседът например гледа немалък брой коне, крави, овце, прасета, кокошки и всякакъв вид домашни животни в своя двор, а това създава проблеми на комшията жалбоподател – шум, всевъзможни животински звуци и миризми, нечистотии и т.н.

Напоследък започнаха да се депозират оплаквания и твърдяна в тях дискриминация, свързана с имотни проблеми върху земеделски земи. Не са редки случаите на оплаквания за дискриминация на работното място спрямо персонала в местното училище или детската градина.

Затворниците също се оплакаха от дискриминация. Заради какво най-често са техните жалби?

Преди да отговоря на въпроса, искам да подчертая, че Комисията работи вече по проект, който има за цел да допринесе чрез обучение за повишаване на компетентността на персонала в три от затворите в страната в съответствие с европейските стандарти и чрез трансфер на норвежки опит, свързан с недопускане на дискриминация и зачитане на човешките права. Проектната целева група са 44 служители в затворите в София, Плевен и Сливен. Към момента КЗД не е разработвала специализирани обучителни модули за служителите в затворите.

През годините има редица оплаквания на лишените от свобода до Комисията за защита от дискриминация, а естеството на оплакванията е от различен характер. Чужди граждани се оплакват, че са принудени да изтърпяват наказанието си само в Софийския затвор, друг се жалва, че храната, която му се дава, не е съобразена с изискванията на неговата религия. Трети жалбоподател твърди, че условията в карцера на затвора, където бил изолиран, били непригодни – липсвали стъкла на прозорците, подът бил бетонен, за разлика от други помещения, полазвани за изолация. Друг жалбоподател твърди, че е нарушено правото му за осигуряване на престой на открито не по-малко от час. Според твърденията на лишен от свобода, администрацията на затвора не му осигурявала достатъчна социална и възпитателна дейност. Друг жалбоподател се оплаква, че в болницата на затвора не получавал адекватно на състоянието му лечение, а той е със 100% изгубена трудоспособност с решение на ТЕЛК, с неподвижни долни крайници и пожизнена необходимост от чужда помощ. Лишен от свобода твърди, че му се полагало само два пъти ползване на баня през седмицата, докато в друг затвор лишените от свобода можели да правят това всеки ден.  

Напоследък има проблем с лекарствата на онкоболните пациенти, имате ли жалби от тях?

Зачестилите оплаквания в Комисията за защита от дискриминация, касаещи лечението на онкоболните в държавата, в това число животоспасяващите лъчетерапия и химиотерапия и алтернативните методи като имуностимулиращата терапия, индикират за необходимост от цялостното привеждане на медицинските грижи в тази област до съвременно равнище. В едно от своите решения, свързани с онкологичните заболявания, КЗД прави задължително предписание на здравния министър да предприеме мерки, чрез които да бъде осигурен достъп на лицата с онкологични заболявания до навременно и качествено лъчелечение с оглед утвърждаването на правото им на равенство в третирането и във възможностите им за участие в обществения живот. В друго решение комисията указва на здравния министър да издаде наредба, която да регулира въпроса с лечението с неразрешени препарати в България, като по този начин не се дискриминират обявените за нелечимо болни хора. Това решение на КЗД е наречено в медийното пространство "рядко срещано за българска институция обосновано решение".

Искам още да посоча, че са чести жалбите до нас като институция от сдружения на хората с редки болести заради твърдяна от тях дискриминация. Много са и постановените решения на КЗД в полза на хората с подобни заболявания.

Колко жалби са постъпили в Комисията за защита от дискриминация от началото на годината и има ли увеличаване на броя на оплакванията?

Постъпилите жалби и сигнали в Комисията до 9 юни 2015 г. са 341. Образуваните преписки до таза дата са 231. Постъпилите жалби и сигнали в КЗД за същия период на миналата година са 322. Общият брой на постъпилите жалби и сигнали през изминалата 2014 г. са 890, 860 са за 2013 г. и 823 за 2012 г. През 2014 г. броят образувани преписки в КЗД е 452, а през 2013 г. те бяха 454, 336 са те през 2012. Броят на постановените решения от КЗД  за 2014 г. е 478, като за 2013 г. те са 325, 286 са те през 2012.

Колко глоби сте наложили от началото на годината? Коя е най-високата санкция и за какво?

Наложените глоби и имуществени санкции за тази година са на обща сума 16 000 лв., като най голямата е от 2000 лв. През миналата 2014 година сумата на наложените глоби и имуществени санкции беше 33 950 лв.

Освен много сериозни случаи в КЗД постъпват и смешни жалби и оплаквания, бихте ли разказали някои от тях?

Аз разглеждам всяка жалба до комисията като послание за помощ, хората търсят упование и опора в институцията, много често като последна инстанция на надеждата. Затова не мога да кажа, че има смешни жалби.
Да, наистина, жалбата може да е написана не по най-правилния и разбираем начин, комисията да не е нейният адресат, компетенциите на нашата институция да не са тези, които са необходими, за да бъде решен проблемът на жалбоподателя. Но нашият ангажимент и задължение е да помогнем на всички граждани на територията на страната да използват пълноценно дадената им възможност да търсят защита на правата си при нас. И тук е може би мястото да подчертая, че нашата институция заедно със своите регионални представители перманентно предоставят адекватна консултация как потенциалните жертви на дискриминация да изготвят жалбата си, какви са правилата на производство пред КЗД, какви са правомощията на комисията и последиците от влязлото в сила нейно решение. Аргумент за уникалността на производството пред комисията и неговото място в налагането на принципа на равно третиране е нарасналият брой жалби и образувани преписки през годините. В София адресът на комисията е бул. "Драган Цанков" 35, телефон 02 807 30 3002 807 30 30. КЗД има представителства и в 18 областни градове на страната, като стремежът ни е в бъдеще да имаме регионални експерти във всички областни центрове. Може да се ползва и сайтът на комисията.

И все пак, за да отговоря на въпроса ви докрай, ще ви дам един пример, в който жалбоподателят съзира дискриминация по признак пол. Той бил неприятно впечатлен от факта, че в библиотеката на читалището в неговия град работят само жени, което противоречало на Закона за защита от дискриминация, гарантиращ равнопоставеност на половете при наемане на работа. Жалбоподателят сигнализира за ситуацията председателя на настоятелството на читалището, като иска да бъдат прекратени трудовите договори на половината персонал от женски пол в библиотеката и на тяхно място да бъдат назначени мъже.

*Доц. д-р Ана Джумалиева е магистър по право. Доктор и доцент е по "Международно частно право". Преподавател във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Член на Съюза на учените – клон Варна, член на Комисията за работа с младите учени към Съюза на учените в България. Член на Научния съвет при Института по морско право и логистика към Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Има над 30 научни публикации в областта на международното право. Издала е монографията "Договор за наем на кораб".  От 2012 г. е председател на КЗД.


13
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
8
1
 
20
 
! Отговори
ha sega! преди 5 години
Няма мъже- библиотекари, защото:
1.Всички хора мислят, че да си библиотекар е почти да си инвалид!
2.Работила съм като библиотекар 25 години, започнах някъде през 70-е години на 20 в.Изисквания ; висше образование, втора специалност научна информация( тогава само в СУ'Кл.Охридски"), чужди езици- ПОНЕ два!.
3.За всички: освен интелектуално, библиотекарят трябва да бъде като гимнастик( катериш се да подреждаш книги по стълби и рафтове НАВИСОКО, да бъдеш като щангист- мъкнене на чували с книги при
7
1
 
21
 
! Отговори
zaplata преди 5 години
Е нема що - за цяла година наложили глоби от 16000 лева. Те заплатите не може да си изкарат с тия пари...
6
3
 
23
 
! Отговори
бай Тъпчо преди 5 години
Ееее и яз тъй са чудех лани кога са запали тревата на полето и дойде пожарната ама ни ена жена немаше бе...то дойдоха две коли,скокнаха десетина момчета и за има-нема петнайсе минути сичко угасиха та само пушека остана ама то убаво ам груба работа бе,то да бяха жени щеха са позачудат,поогледат,попремигат с мигли,пък да тръгнат с маркуча тай грациозната,да са завратат ги поогледаме кат на балета бе,та да тий драго ги гледаш...та таз булка земе на пише за дискриминета сички дет зяпахме наоколо
5
0
 
25
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Нова политика. Мъжете четат лекции в библиотекарския.
4
0
 
17
 
! Отговори
предполагащ преди 5 години
До Анонимен
По скоро се е чудил!
3
1
 
28
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
В библиотекарския мъжета са само от ДС!
2
3
 
30
 
! Отговори
Под вола теле преди 5 години
Хайде сега БХК или друга сороска *** да осъди България, че няма 50 на 50 мъже и жени библиотекари.
1
0
 
24
 
! Отговори
ШЕФФ преди 5 години
Значи ся требе да пусна обява - търся секретар