Ще се създават доброволни формирования за реагиране при кризи

Органите за управление при кризи ще осигуряват обучението, подготовката и екипировката на създадените от тях доброволни формирования
17 фев 2005 12:24,

Създаване на доброволни формирования като сили за реагиране при кризи, предвижда приет на второ четене от парламента текст от законопроекта за управление при кризи, съобщи БТА.

Органите за управление при кризи ще осигуряват обучението, подготовката и екипировката на създадените от тях доброволни формирования. Предвижда се доброволците да сключват договор, да се считат в неплатен отпуск за времето на изпълнението на договора, да им се плаща възнаграждение за сметка на държавния бюджет в размер, определен от Министерския съвет.

Доброволците ще бъдат застраховани срещу злополука по време на работа, както и ще бъдат осигурявани.

Депутатите записаха, че сили за реагиране при кризи са още структурите на администрацията на органите на изпълнителната власт, формирования на юридическите лица, екипи на центровете на спешна медицинска помощ, на други лечебни заведения или здравни заведения.

Беше прието, че в органите за управление при кризи трябва да се изгради комуникационно-информационна система за управление при кризи на базата на мрежите на далекосъобщителните оператори и на обособените информационни мрежи в централни и териториални органи на изпълнителната власт.

Не беше прието предложението на Тодор Бояджиев от Коалиция за България да се поддържа общодостъпен интернет сайт с цел по-широко обществено участие в процеса на наблюдение, сигнализиране и оценка на появяващи се рискови фактори.

Беше отхвърлено и искането на депутата от левицата в закона да се предвиди изграждането и използването на професионална мобилна комуникационно-информационна мрежа, която да замени сегасъществуващите несъвместими помежду си ведомствени системи и да осигури възможности за централизирано управление.

По време на дебатите Тодор Бояджиев заяви, че в момента в България няма действаща мобилна комуникационно-информационна система, която да е пригодна в случай на криза. По думите му в момента чрез мобилните оператори при истинска криза няма да може да се реагира и затова е необходимо да се предвиди изграждането на професионална мобилна мрежа.

Благой Димитров (ОДС) каза, че не може да бъдат изключени възможностите, които имат трите мобилни оператора. Според него би било добре да се разпише, че чрез лицензионните условия тези оператори ще бъдат задължени да осигуряват комуникации при кризи.

Депутатите решиха, че при осъществяване на правомощията си по закона Министерският съвет ще се подпомага от Съвет по сигурността, а за всеки конкретен случай - от Национален кризисен щаб. Щабът ще се създава със заповед на министър-председателя по предложение на съвета по сигурността.

Сред записаните в закона правомощия на Министерския съвет са създаването и ръководството на Националната система за управление при кризи, обявяването на кризисно положение, вземане решение за провеждане на мобилизация на гражданските ресурси при кризи и за организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони.

Министерският съвет ще приема Национален план за управление при кризи, Национална програма за защита на критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и годишен национален план за действията по защитата им, както и национален план за организирано извеждане на населението и национална програма за обучение на населението за действия при кризи.

Правителството ще определя условията и реда за създаване, използване и възстановяване на централните и териториални кризисни запаси и ще планира финансовите средства за управление при кризи.

Според законопроекта ще се създават центрове за управление при кризи в администрацията на Министерския съвет - Национален център за управление при кризи, в администрацията на министерствата, на органите на изпълнителната власт и в областните администрации.

По предложение на ПГ на НДСВ след почивката Народното събрание продължи работата си с обсъждане на върнатите от президента текстове от законопроекта за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.


Спонсорирано съдържание